Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Priority ČR pro období 2014-2020

Na konferenci „Evropské fondy v poločase - nové výzvy“, která se konala 23. června 2011 v Praze, představilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oficiální návrh Národních rozvojových priorit ČR pro budoucí kohezní politiku po roce 2013, které se s největší pravděpodobností stanou základem pro tématické zaměření evropských prostředků ze strukturálních fondů, ze kterých budou spolufinancovány projekty v novém programovacím období po roce 2014.

Základem Národních rozvojových priorit je souhrn makroekonomických souvislostí v ČR. Při formulaci priorit vycházelo ministerstvo z analýz konkurenceschopnosti a rozvojových potřeb ČR a ze strategických dokumentů na evropské i národní úrovni. Návrh priorit byl projednáván na všech úrovních s ministerstvy, kraji, městy a obcemi a dalšími zainteresovanými hospodářskými a sociálními partnery.

Národní rozvojové priority:

Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
Cílem bude podpora hospodářského růstu ČR, založená na pilířích znalostní ekonomiky, rozvoji podnikatelských aktivit, kvalifikované a flexibilní pracovní síle.
Priorita je rozdělena do 4 tématických oblastí:

Podpora podnikání
Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje
Fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopnosti ekonomiky
Zvyšování kvality vzdělávání

Rozvoj páteřní infrastruktury
Hlavním smyslem této priority bude vytvoření efektivně fungující dopravní, informační, energetické a environmentální infrastruktury, umožňující jak zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, tak i kvalitnější život obyvatel.
Tématické prioritní oblasti:

Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury
Rozvoj infrastruktury elektronických komunikací
Zkvalitňování energetických sítí
Rozvoj environmentální infrastruktury

Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
Cílem priority bude poskytnout kvalitní služby občanům a přispět k budování konkurenceschopné, na podnikání a inovacích založené ekonomiky prostřednictvím dobře fungujících institucí.
Tématické prioritní oblasti:

Zkvalitňování legislativního a regulačního prostředí
Podpora optimalizace procesů ve veřejné správě
Vytvoření a rozvoj standardů veřejných služeb
Zavádění a rozvoj digitalizace agend veřejné správy
Zvyšování kvalifikace ve veřejné správě

Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví
Hlavním cílem je snižování sociálního vyloučení zejména ohrožených skupin obyvatelstva na trhu práce a zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace.
Tématické prioritní oblasti:

Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou
Podpora systému péče o zdraví

Integrovaný rozvoj území
Hlavním úkolem je zajistit vyvážený rozvoj území ČR, přispět ke snižování regionálních rozdílů a umožnit využití místního potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti a územního rozvoje regionů se zřetelem na kvalitu životního prostředí.
Tématické prioritní oblasti:

Posílení regionální konkurenceschopnosti
Podpora územní soudržnosti
Zlepšování kvality životního prostředí

Navržené priority nejsou určující pro budoucí zaměření operačních programů, ani pro nastavení implementační struktury (tedy způsobu, jakým se evropské dotace budou přerozdělovat). Tento úkol bude až předmětem dalších jednání v druhé polovině tohoto roku. Vláda ČR schválí tyto rozvojové priority letos v červenci.

Další harmonogram prací:

červenec 2011 – projednání a schválení priorit ČR pro období 2014-2020 ve vládě ČR
do konce června 2011 - EK předloží návrh příštího střednědobého finančního rámce EU a legislativní návrhy
červenec – srpen 2011– Evropská komise zveřejní příští finanční perspektiva a první návrhy nařízení
druhé pololetí 2011- příprava prvních návrhů nové struktury operačních programů pro období 2013+
druhé pololetí 2011 - příprava na vyjednávání nové legislativy (polské předsednictví)
podzim 2011/ první pololetí 2012 - příprava Rozvojové a investiční smlouvy („Development and Investment contract“)
druhé pololetí 2012 – zahájení projednávání operačních programů

Konference „Evropské fondy v poločase – nové výzvy“, 23. 6. 2011, Praha
Hlavním tématem konference bylo zhodnocení průběhu první poloviny současného programového období, dopad čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů na hospodářský a sociální rozvoj v ČR a výzvy pro 2. polovinu programového období. Část konference byla věnována využití zkušeností ze současnosti při přípravě programového období 2014+.
Další informace a dokumentace (prezentace)
http://www.strukturalni-fondy.cz/KalendarAkci/Konference--Evropske-fondy-v-polocase---nove-vyzvy

 

(28.06.2011)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.