Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Zpět na vrchol - strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

S titulkem Zpět na vrchol předložilo Ministerstvo obchodu a průmyslu k připomínkovému řízení dokument, jehož cílem je popsat, jak můžeme zlepšit konkurenceschopnost naší země ve vztahu k zahraničí. Rouzmnějme tomu i tak, že nám jde o zachování naší životní úrovně, což je v globalizovaném světě těžší a těžší. Dokument se zabývá rolí institucí, infrastrukturou, makroekonomickou stabilitou, zdravotnictvím, vzdělaností, trhem práce, finančními trhy a v neposlední řadě inovacemi. Právě inovace, pakliže jim rozumíme, že jde o zavádění nových a užitečných myšlenek do praxe jsou tím, co může přiněst potřebné změny. Jenže, kde vezmeme nové  užitečné myšlenky, které k lepšímu změní naší sociální, kulturní a hospodářskou praxi? Ty jsou přeci věcí kreativity a tu dokument opomíjí. Právě tak opomíjí i fakt, že pro ekonomiku je dnes důležitá stěžejní kreativní třída. 

ProCulture k dokumentu vypracovalo následující připomínky, které zaslalo ministerstvu kultury.

Strategie, ačkoliv je zaměřená na inovace jako zdroj budoucí prosperity ČR, postrádá řádné zohlednění tvořivosti/kreativity, která je jedním z předpokladů inovace[1].  Inovace, které jsou výsledkem tvořivosti, je třeba uvádět do praxe v sociální, kulturní a hospodářské sféře.

Do strategie je žádoucí řádně zapojit netechnické formy inovace, kam patří nejen inovace procesů a inovace služeb, včetně marketingová inovace, kterou mj. umožňují významné změny v designu produktů nebo balení, umístění produktu, podpoře produktu či ocenění.  Právě design je v rámci hodnotového řetězce na str. 35 označen jako faktor vysoké přidané hodnoty.  Proto je žádoucí vedle sociální inovace zapojit i inovace kulturní. Dokument nezohledňuje pro ekonomiku obzvláště důležitou a stěžejní tvůrčí třídu[2], do níž patří inženýři, spisovatelé, architekti, vědci, profesoři, umělci a další profese, v jejichž rámci vznikají smysluplné nové výrobky, procesy či služby. Právě její členové formulují více myšlenek a je pravděpodobnější, že založí nové společnosti, čímž zajistí jak růst, tak vznik pracovních míst[3]. Poznámka: dokument často jako příklad zmiňuje Finsko. Právě Finsko zahájilo již v tomto programovém období mezisektorový program zaměřený na rozvoj tvořivosti a kulturních a tvůrčích průmyslu, který je jedním z nástrojů ekonomického a sociálního rozvoje Finska a zohledňuje využití potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, viz http://www.creativeindustries.fi   

Proto doporučujeme doplnit: str. 39. Inovace první odstavec doplnit a tvořivost následovně: Jedním z nových zdrojů růstu musí být podnikavost, využívající (nejen nové) znalosti a tvořivost k tvorbě inovací. (i) doplnit: Úspěch v podnikání či růst firmy musí být spojován s inovacemi a s využíváním tvořivosti a znalostí, což povede k rozvoji v současné době nedostatečných netechnických kompetencí firem. vložit nový odstavec V Česku je třeba se zaměřit na podporu tvůrčí síly, do níž patří inženýři, spisovatelé, architekti, vědci, profesoři, umělci a další profese, v jejichž rámci vznikají smysluplné nové výrobky, procesy či služby. Právě členové tvůrčí třídy formulují více myšlenek a je pravděpodobnější, že založí nové společnosti, čímž zajistí jak růst, tak vznik pracovních míst a budou se podílet na sociální a kulturní inovaci. kapitola 9A, Cíle pilíře doplnit nový odstavec Podporovat interakci různých talentovaných lidí, rozvíjet vlastní talentové kapacity, přilákat talentované osoby a vytvářet příznivé prostředí pro inovativní povolání a realizaci různých myšlenek. str. 40 první odstavec doplnit Zvýšit vzájemnou informovanost a motivaci pro spolupráci mezi podnikovým, akademickým, neziskovým a veřejným sektorem... 9B Zahraniční srovnání doplnit další příklad Finska Dalším příkladem ve Finsku je program Creative Industries Findland, který koordinuje národní rozvojový program pro růst podniků a internacionalizaci tvůrčích odvětví 2007-2013.  

 

[1] tématem propojení tvořivosti a inovací se zabývala mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu, http://www.forumforcreativeeurope.cz která byla pořádána ministerstvem kultury ČR. Na spojení upozornil i Evropský rok kreativity a inovací 2009.

[2] R. Florida, R.A. Boschma a M. Fritsch

[3] Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě, 11557/09Marta Smolíková, ProCulture / Otevřená společnost,o.p.s.

Celý návrh strategie ke stažení zde:

http://www.businessinfo.cz/files/zahranicni-obchod/Strategie_MK_Strategie_Mezinarodni_konkurenceschopnosti_CR_up.pdf

(17.06.2011)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.