Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStrukturální fondy a regionální rozvoj
TechSoup

Udržitelnost evropských projektů - případ městského muzea

Příjmy obcí již historicky nestačí na financování potřebných výdajů, a proto se samospráva snaží využít dotací k získání dodatečných prostředků. Při úvahách nad žádostí o dotaci se často zapomíná na jeden z nejdůležitějších ukazatelů, což je udržitelnost projektu. Velmi problematickou se může ukázat také finanční spoluúčast obce. Zastupitelé dostatečně nevnímají při hledání prostředků, že pokud někde přidají, musí v jiné oblasti ubrat. A to i na dlouhou dobu, dokud se projekt nesplatí. Nedostatek peněz se také nemusí projevit ihned, což opět vede k podcenění všech důsledků žádosti o dotaci.

Největší problém s dlouhodobou udržitelností může být pak (pokud není projekt zcela výdělečný) s provozními náklady. Provozní náklady se stanou stálými platbami rozpočtu a městu nebo obci se tím zmenší objem prostředků pro další využití. Ve snaze o získání co největší  dotace se některá čísla nadhodnotí nebo se podcení možná rizika. Pokud se jedná o provozní náklady na energie, údržbu atd., ty nemusí být tak zásadní jako jsou náklady na pracovní místo.

Konkrétní příklad dopadů dotací na rozpočet města lze ukázat na projektu „Rozvoj regionálního muzea“, pomoci něhož zamýšlelo moravské město se zhruba 23 tis. obyvateli zlepšit nabídku poznávacího turistického ruchu. Projekt byl ukončen v roce 2005, takže již jej lze s odstupem času zhodnotit.

Realizace projektu zahrnovala tři etapy, které zejména obsahovaly vnější i vnitřní úpravy několika objektů a nákup části expozic. Projekt garantoval vznik osmi nových pracovních míst technického i odborného profilu.

Rozpočet projektu představoval 20,6 mil. Kč, z čeho uznatelné náklady tvořily 98 %, dotace z Evropské unie pokryla 75 % uznatelných nákladů, dotace z kraje 7 %, zbývajících 18 % hradilo město.

Muzeum i přes vysokou návštěvnost (cca 90 000 lidí za rok), bylo i před projektem vždy dotováno z městského rozpočtu.  Po rekonstrukci se počítalo se zvýšením návštěvnosti na cca. 140 000 lidí za rok, a tím by se muzeum mělo stát soběstačným. Předpokládané navýšení návštěvnosti se však nenaplnilo. Následující tabulka ukazuje vývoj dotací v období 2000 – 2008.

Dotace z městského rozpočtu regionálnímu muzeu

Rok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

2000

50,0

50,0

50,0

2001

50,0

50,0

50,0

2002

50,0

50,0

50,0

2003

100,0

460,0

460,0

2004

400,0

400,0

400,0

2005

800,0

690,0

689,0

2006

800,0

2 098,0

2 098,0

2007

1 837,0

2 337,0

2 336,4

2008

2 210,0

2 210,0

Zatím neuzavřen

                                                             Zdroj: rozpočty a závěrečné účty města

Z tabulky je zřejmé, že náklady pro město naopak vzrostly. Růst sám o sobě nemusí představovat tak zásadní problém, pokud zastupitelé s tímto navýšením počítají a jsou ochotni jej akceptovat. Cílem tohoto textu není zpochybňování význam popsané investice, ale zastupitelé si musí uvědomit i možná rizika, která vyplývají z dotací a počítat s možným negativním důsledkem pro běžný rozpočet města nebo obce.

Na závěr zamyšlení nad sledováním dlouhodobé udržitelnosti. Přístup je dle mého názoru čistě byrokratický, protože se kontrolují jen položky z projektu. Například kontrola  pracovních míst a jejich existence po určitý počet let. Přece nejdůležitější pro každý projekt je jeho cíl a ten by měl být udržitelný. Například u muzea představuje jeho hlavní cíl uchování a zpřístupnění dokladů vývoje města a společnosti ze sbírek vlastních i cizích. Zveřejnit své sbírky za účelem vzdělávání, technického poučení, poznávání, výchovy a zábavy. Stavět do popředí počet pracovních míst může být pro muzeum přeci až likvidační.

Text byl publikován s laskavým svolením serveru Obecní finance http://www.obecnifinance.cz

(16.12.2008) ZDROJ: Obecní finance
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.