Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Studenti VŠUP se budou učit management umění

ProCulture je partnerem dvouletého projektu (2006-2008) Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze s názvem  „Management umění“. Projekt je podpořen ze strukturálních fondů Evropské unie a jeho cílem je připravit a pilotně ověřit zavedení nového předmětu "umělecký management" a to pro studenty, pedagogy a lektory Vysoké školy umělecko-průmyslové.

Management umění (MU) je v evropském vysokoškolském prostředí již zcela samozřejmou součástí vzdělávacího systému. Jenom ve Velké Británii a Irsku dosahuje počet nabízených magisterských a bakalářských programů v oblasti MU kolem třiceti. Specializace MU je nabízena také na školách ve všech zemích Visegrádského regionu, s výjimkou České republiky. (Zdroj http://www.artsmanagement.net).

Management umění v evropském kontextu je studijním i praktickým oborem zahrnující specifické profese, které se podílí na vytváření kulturních služeb. Jsou to například manažeři galerií, ředitelé, muzeí, kurátoři sbírek, agenti, kritici, odborníci na umělecký marketing etc.

Z této profesní specializace se však také rekrutují odborníci zabývající se oblastí kulturní politiky, respektive způsoby jak sledovat, stimulovat a posuzovat dostupnost a rozmanitost veřejných kulturních služeb. Lidé s touto odborností jsou v České republice zatím „nedostatkovým zbožím“, koneckonců i „veřejné kulturní služby“ byly legislativně definovány teprve na jaře tohoto roku.

V současnosti neexistuje v České republice možnost studia Managementu umění. Na jednotlivých školách naleznete na divadelní produkci, management hudby či filmu (filmovou produkci) v oblasti výtvarného umění však výuka praktických dovedností chybí. Přestože jsou v současnosti k dispozici různé kurzy managementu, chybí jejich adaptace pro oblast kultury, respektive vizuálních umění nebo jsou orientovány více teoretickým směrem, takže výsledek není pro studenty umění a umělecko-průmyslových oborů dostatečně aplikovatelný v profesním životě.

Kurz, který by byl zaměřen na problematiku managementu výtvarného umění zatím české prostředí veřejných vysokých škol nenabízí.

Projekt “Management umění” přináší na VŠUP koncept zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností z oblasti přípravy, realizace a financování výtvarných projektů, problematiku činnosti a podnikání v oblasti umění či legislativního minima v rámci budování specializovaného “soft skills” (projektového řízení, projektového myšlení, budování teamu etc.) pro studenty, pedagogy a budoucí pedagogy VŠUP. Zkvalitňuje a rozšiřuje tím nabídku pro studenty magisterského studia všech oborů VŠUP.

Cílem projektu je připravit a v pilotních kurzech ověřit zavedení předmětu "umělecký management" pro studenty, pedagogy a lektory Vysoké školy umělecko-průmyslové a vytvořit personální, technickou a informační základnu pro výuku této specializace na území Prahy a ČR.

Pedagogové vyškolení v pilotní fázi jako lektoři managementu umění budou školeni mj. v dovednostech z oblasti řešení konfliktů, tvorby partnerství, schopnostech pracovat s cílovou skupinou studentů umění, definovat a analyzovat jejich potřeby etc. Studenti, kteří se zúčastní pilotáže, přispějí ke zhodnocení kvality programu, případně navrhnou úpravy a inovace podle potřeb své cílové skupiny.

Odborná garantka projektu na VŠUP Dr. Pavla Pečinková o zavedení Managementu umění na VŠUP říká: “Projekt reaguje na nové nároky na odborný profil profesionálních výtvarníků.  Přispěje  ke zkvalitnění studijních plánů magisterského studia VŠUP a rozšíří možnosti pracovního uplatnění absolventů.“
 
Marta Smolíková, ředitelka ProCulture/Otevřená společnost o.p.s. a partner o projektu říká: "Management v oblasti vizuálních umění je v ČR v rámci vzdělávání stále bílým místem. Narozdíl od divadelního či hudebního managementu, které se u nás vyučují jako samostatné obory, získávají studenti a mladí vizuální umělci své zkušenosti až vlastní praxí, často intuitivně a za cenu pokusu a omylu. Výuka managementu umění na VŠUP by měla studentům zprostředkovat možnosti a metody jak svoji tvorbu prosazovat a uplatňovat ve společnosti i na trhu.“

Pilotního ověření Managementu umění se zúčastní 40 studentů Vysoké školy umělecko průmyslové a to z oborů volného i užitého umění , 10 pedagogů VŠUP a 5 budoucích lektorů Managementu umění.

Projekt přinese také publikaci “Management umění”, první svého druhu v České republice a samostatné webové stránky www.managementumeni.cz, které budou sloužit jako informační zdroj v oblasti management umění.


Vedle ProCulture/ Otevřené společnosti o.p.s. jsou dalšími partnery projektu:
nezisková organizace  Partners for Democratic Change a společnost Cross Czech a.s.

(21.11.2006)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.