Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů Management
TechSoup

Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy

Vláda v srpnu 2007 schválila s osmiměsíčním zpožděním metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Přestože dosud chyběl jednotný postup, není zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů v ČR úplnou novinkou, tento princip totiž platí od roku 2001. I v rámci resortu kultury jsou dobré zkušenosti, jako např. při přípravě vládního dokumentu Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013. Prozatím ale nic nenasvědčuje tomu, že tyto principy a postupy budou použity pro přípravu Kulturní politiky, kterou má ministr kultury předložit vládě do konce tohoto roku. Vzhledem k termínu je otázkou, zda-li řádné zapojení veřejnosti do zpracování kulturní politiky, je vůbec ještě reálné. Zapište se do databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra. Svoboda je možnost podílet se na definování našeho světa - definujme náš svět, je její krédo.

V České republice se dlouhodobě ukazuje, že chybí jednotný přístup a obecně definovaná pravidla pro zapojování veřejnosti do přípravy dokumentů. Navrhovaná metodika usiluje o sjednocení postupu státní správy při zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů a stanovuje obecné zásady pro zapojování veřejnosti podle postupných kroků, tj. od identifikace subjektů, které mají být zapojeny, přes prezentaci způsobů zapojování až po vyhodnocení celého procesu. Metodika je samozřejmě využitelná i pro veřejnou správu a samosprávu.

Vládní materiál rozpracovává následující principy:

1. Výběr konzultovaných subjektů
- princip partnerství
- transparentní  a zdůvodnitelný
- co nejširší a vyvážený co do zájmů
- zahrnuje:  nevládní neziskové organizace
                  podnikatele
                  akademickou obec
                  státní správu a územní samosprávu
                  další instituce
                  laickou veřejnost
- má zajistit, aby nedošlo k dopadům na méně formálně či zcela neorganizované skupiny obyvatel jako např.:  
                  děti a mládež
                  seniory
                  hendikepované
                  etnické, náboženské, sexuální a další menšiny
                  nízkopříjmové skupiny
                  drobné podnikatele
                  charitativní a dobrovolnické organizace
                  uprchlíky a žadatele o azyl
zdrojem pro výběr konzultovaných subjektů je např. Databáze konzultujících organizací DataKO , seznamy občanských sdružení a organizací dostupných na stránkách Ministsrstva vnitra či databáze neziskových organizací na Portálu veřejné správy.

2. Formy zapojování veřejnosti
- podoba je na uvážení zpracovatele: aktivní účast na přípravě dokumentu, konzultace s odbornou veřejností, projednání se širokou veřejností
- formální i neformální s cílem shromáždit široké spektrum názorů na daný problém a možné způsoby řešení
- na základě předem vyčleněného rozpočtu
- za stejných možností pro zapojení zainteresovaných subjektů (např. bezbariérový přístup na jednání, tlumočení do znakové řeči, spolupráce s cizojazyčnými skupinami)
- subjekty jsou předem informovány, jak budou zapojeny a jak bude časově náročná jejich účast
- zpracovatel zvolí jednu z následujících forem, nebo jejich kombinaci:
                  konzultace
                  veřejné připomínkové řízení
                  pracovní skupina
                  veřejné projednání
                  úřední deska -informační tabule úřadu
                  informační materiál - leták
                  adresný dopis
                  dotazníky, průzkumy
                  média

3. Časové lhůty
- délka zapojování veřejnosti odvisí od charakteru materiálu a fázi jeho projednávání
- zapojování veřejnosti je kontinuální proces, začít má nejlépe před rozpracováním samotného dokumentu
- konzultovaný subjekt je včas uvědomněn, že bude zapojen
- formální konzultace trvá minimálně 20 dní
- veřejné projednání se oznamuje 21 dní předem
- veřejné připomínkové řízení se řídí Jednacím řádem vlády a Legislativními pravidly vlády; legislativní materiály 15 pracovních dnů (věcný záměr zákona, nařízení vlády, vyhláška) nebo 20 dnů (zákon)
- zpracovatel stanoví časový plán tak, aby mohl dodržet lhůty pro zapojení veřejnosti
- v případě, že zpracovatel zkrátí lhůty, zdůvodní to v materiálu předkládaném vládě, vždy však dbá, aby konzultace byly co nejefektivnější

4. Materiál určený k zapojování veřejnosti
- je formulován jasně a srozumitelně
- obsauje vždy seznam zkratek a vysvětlivky
- nepoužívá žargon, technické termíny jen v nejnaléhavějších případech, vždy je však vysvětlí
- materiál určený ke konzultaci je vždy dostupný na webových stránkách zpracovatele


- materiál určený k ranným konzultacím obsahuje
                                 důvody, cíle a přínosy připravovaného dokumentu
                                 nástroje řešení
                                 předpokládané dopady, včetně nároků na finanční a lidské zdroje
                                 časový rozvrh zpracovávaného dokumentu
                                 komunikační strategii (s kým konzultovat, jak, kdy, kde, proč by mohly nastat problémy)

materiál určený k průběžným konzultacím má tyto náležitosti:
                                 návrh materiálu
                                 stručné shrnutí hlavních bodů materiálu v rozsahu 1-2 stránek
                                 popsání způsobu vedení konzultací s veřejností
                                 uvedení lhůt poskytnutých pro vyjádření
                                 uvedení kontaktní osoby
                                 soupis otázek, na které mají konzultované subjekty reagovat

- zpracovatel prověří, že konzultované otázky jsou formulovány jasně a správně zacíleně
- materiál pro veřejné připomínkové řízení je zveřejněn na webu, dále viz Jednací  řád vládya Legislativní pravidla vlády

5. vyhodnocení zapojení veřejnosti
- zpracovatel vždystanoví datum pro ukončení
- veřejnost ej upozorněna, že něketré připomínky a dotazy enbudou zodpovězeny - zejména atkové, které se nevztahují k tématu, či jsou vulgární
- zvláštní pozornost je věnována připomínkám, které
                     upozorňují na další dopady materiálu
                     přináší nové přístupy k řešení problému
- zpracovatel po ukončení konzultací
                     reaguje na došlé připomínky a podněty
                     zpracuje souhrnou zprávu obsahující přehled konzultovaných subjektů a způsob vypořádání připomínek
                     zveřejní upravený materiál na svých webových stránkách včetně souhrnné zprávy o výsledcích konzultací
- lhůtu pro vyhodnocení určuje zpracovatel
- výsledky konzultací s veeřjností jsou součástí materiálu předkládaného vládě, současně se zdůvodněním, proč byl nějaký subjekt z konzultací vynechán

6. Institucionální zajištění
- proces zapojování veřejnosti monitoruje ministerstvo vnitra
- zpracovatelé konzultují své zkušenosti s ministerstevm vnitra, informují o problémech a odchylkách
- ministerstvo vnitra předkládá jednou ročně vládě zprávu o zapojování veřejnosti a zveřejňuje jí na svých webových stránkách

Návrh postupu zavedení metodiky vznikl na základě usnesení vlády z 31. května 2006, kterým vláda přijala Východiska pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů a uložila vedoucímu Úřadu vlády, aby jí předložil do konce roku 2006 metodiku pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických materiálů. Celý postup tak nyní získal téměř osmiměsíční zpoždění.

Jedním ze základů pro metodiku se stala studie zástupců neziskového sektoru Zuzany Drhové a Davida Stulíka, která vyvolala nejdříve diskusi v rámci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO). Poté pracovníci Úřadu vlády, spadající pod někdejšího místopředsedu vlády Martina Jahna, a pracovníci sekretariátu RNNO ve spolupráci s D. Stulíkem, Z. Drhovou a dalšími odborníky vypracovali uvedená Východiska.

Potřeba vytvořit obecná pravidla komunikace ústřední státní správy s občany vyplynula také ze závěrů projektu Efektivní horizontální komunikace a podpora tvorby celostátních strategií, který byl realizován v rámci reformy ústřední státní správy.

Při vytváření metodiky byly inspirací zkušenosti některých členských států EU. Např. ve Velké Británii jsou konzultace s veřejností institucionálně zakotveny, existuje tam speciální útvar s koordinační, metodickou a kontrolní funkcí, byl zpracován manuál pro konzultace a byly vytvořeny také zvláštní webové stránky ke konzultacím.

Na Slovensku zase není vybudován speciální institucionální mechanismus, ale zapojování veřejnosti je zakotveno v Jednacím řádu vlády a zákoně o svobodném přístupu k informacím. Otázce zapojování veřejnosti věnuje velkou pozornost také Evropská komise a OECD.

V České republice se dlouhodobě ukazuje, že chybí jednotný přístup a obecně definovaná pravidla pro zapojování veřejnosti. Navrhovaná metodika si dává za cíl sjednotit postup státní správy při zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů a stanovit obecné zásady pro zapojování veřejnosti podle postupných kroků, tj. od identifikace subjektů, které mají být zapojeny, přes prezentaci způsobů zapojování až po vyhodnocení celého procesu.

V nejbližší době má začít pilotní fáze zavádění metodiky, během které bude metodika testována na připravovaných materiálech Národní plán boje proti terorismu, návrh věcného záměru zákona o jednotném dohledu nad finančním trhem a Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Související článek:
Průvodce kulturního plánování - aneb co (ne)zahrnuje Kulturní politika

(28.08.2007)
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.