Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MK ČR mezinárodní spolupráce dotace 2011

Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR vyhlásil termín uzávěrky pro podávání žádostí o dotace ve druhém kole dotačního řízení na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery v roce 2011. Termín odevzdání žádostí je 15. dubna 2011.
Ministerstvo kultury ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů vypisuje výběrové dotační řízení pro rok 2011 na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery.

Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické osoby s živnostenským oprávněním a právnické osoby poskytující veřejné kulturní služby. Vyloučeny jsou příspěvkové organizace MK.
Tématické okruhy:

   1. Projekty vysílané do zahraničí
   2. Projekty přijímané ze zahraničí
   3. Společné projekty subjektů zemí Visegrádu

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora vysílaných nebo přijímaných projektů živé kultury, které tyto subjekty realizují ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny projekty musí být dokončeny a připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase a musí být určeny široké veřejnosti.
Dotace odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí není určena na:

    * projekty podporované z programu EU Culture
    * prodejní výstavy a veletrhy - filmové festivaly a přehlídky
    * tvůrčí dílny a kurzy bez představení určených veřejnosti
    * rezidenční a studijní pobyty umělců, kritiků a teoretiků
    * vydávání periodických a neperiodických publikací
    * nastudování nebo vytvoření díla
    * zahraniční neprofesionální umělecké aktivity

Podání žádosti:

   1. Formuláře žádosti a rozpočtu a další dokumenty se podávají:
      v jednom písemném vyhotovení poštou na adresu : Ministerstvo kultury ČR, odbor mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
      a v jednom vyhotovení formuláře žádosti, rozpočtu a popisu projektu bez dokumentů dokládajících právní subjektivitu, zřízení bankovního účtu a čestné prohlášení elektronickou poštou na e-mailovou
      adresu: marcela.novakova@mkcr.cz (přípony .doc, .xls, každá příloha zvlášť, v původním formátu, elektronicky vyplněná, bez podpisů, ne scan)
   2. Termíny uzávěrek pro podání žádostí do dotačního výběrového řízení:
      1. kolo – 30. září 2010
      2. kolo –  15. dubna 2011 viz.
         http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/oznameni-odboru-umezinarodnich-vztahu-ministerstva-kultury-82188/tmplid-228
   3. Rozhodující je podací razítko pošty.
   4. Žádosti předložené po termínu, neúplně vyplněné či nevyhovující tématickým okruhům, nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.
   5. Žádosti prosím nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby!
   6. Na žádosti o dotaci ze státního rozpočtu se nevztahují lhůty pro vyřízení běžné agendy.
   7. Zaslané žádosti i včetně příloh se nevracejí.

Žadatel o dotaci

   1. Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby a fyzické osoby s živnostenským oprávněním, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují služby veřejnosti – tj. pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod. Za veřejnou kulturní službu nelze považovat agentážní a zprostředkovatelskou činnost.
   2. Žádost do výběrového dotačního řízení může předložit pouze subjekt, který je hlavním pořadatelem a realizátorem předkládaného projektu, který se uskuteční v ČR nebo je pozvaným účastníkem projektu, který se uskutečňuje v zahraničí a hlavním pořadatelem je zahraniční partner (tzn., že veškeré výdaje a příjmy uvedené v rozpočtu projektu musí projít účetnictvím žadatele).
   3. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
   4. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.
   5. Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Povinné přílohy

   1. Vyplněný formulář žádosti ve všech předepsaných bodech.
   2. Vyplněný formulář rozpočtu projektu.
   3. Podrobný popis projektu (jasná formulace obsahu a cíle předkládaného projektu).
   4. Kopie dokladů o právní subjektivitě s předmětem podnikání nebo činností odpovídající předkládanému projektu ne starší 3 měsíců, zejména výpis z Obchodního rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného rejstříku, kopie živnostenského oprávnění, občanská sdružení potvrzení o registraci z úseku sdružování Ministerstva vnitra, stanovy sdružení a zřizovací listinu včetně případných změn a pod.
   5. Doklad o oprávnění osoby jednající za žadatele v případě právnických osob.
   6. Kopie smlouvy o založení běžného bankovního účtu.
   7. Čestné prohlášení o bezdlužnosti – státní dotaci nelze poskytnout žadateli, který se nachází v době řízení o poskytnutí dotace v některých z následujících situací:
      byl na něho prohlášen konkurz, je v likvidaci, jeho podnikání podléhá soudní správě, je ve vyrovnávacím řízení, byl pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho činností, nesplnil své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní a poplatků podle právních předpisů.
   8. Kopii pozvání zahraničního partnera nebo pořadatele s finančními podmínkami přijetí nebo kopii smlouvy v případě vysílaného projektu do zahraničí! Toto pozvání musí být zcela konkrétní. Pozváním není doklad o spolupráci. Žadatel je povinen přiložit český překlad těchto dokumentů.

Hodnocení žádostí

Odbor mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí provede kontrolu všech došlých žádostí z hlediska splnění jejich formálních náležitostí.
Žádosti předložené po termínu, neúplné či chybně vyplněné, nevybavené povinnými přílohami, nebudou předloženy grantové komisi odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí k dalšímu řízení.
Předložené žádosti zařazené do výběrového dotačního řízení posoudí a ohodnotí komise podle následujících kritérii:

    * Kvalita projektu z hlediska umělecké nebo odborné úrovně,
    * přínos pro kreativitu a inovaci,
    * význam pro rozvoj mezinárodní kulturní spolupráce,
    * reálnost projektu z hlediska finančního zajištění a schopnosti žadatele projekt realizovat,
    * u vysílaných projektů bude posuzováno místo konání a druh akce z hlediska společenského významu a prestiže,
    * u přijímaných projektů bude brán zřetel na uměleckou kvalitu, přínos pro rozvoj oboru a vazba na plnění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních smluv,
    * u projektů Visegrádu je podmínkou spolupráce subjektů nejméně ze tří států.

Informace o výsledcích

S výsledky výběrového dotačního řízení budou žadatelé seznámeni jejich zveřejněním na webových stránkách MK a rovněž písemně
Všeobecná ustanovení:

   1. Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje související s předloženým projektem.
   2. Dotace se poskytuje přednostně na úhradu přímých nákladů projektu. V odůvodněných případech, lze dotaci poskytnout na úhradu nepřímých (režijních) nákladů (např. na nájem kancelářských prostor, nákup kancelářských potřeb, poštovné, telefony, poplatky za fax, internet apod.), a to maximálně do výše 10 % nepřímých nákladů na celkové dotaci poskytované z prostředků MK.
   3. Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře, apod.) spojených s realizací projektu.
   4. Z dotace není možné hradit:

          o pohoštění a dary,
          o výdaje spojené se zahraničními cestami zaměstnanců, pokud nejsou součástí projektu,
          o běžné provozní výdaje žadatele nesouvisející s projektem,
          o bankovní poplatky,
          o vyškolení personálu,
          o zpracování projektu,
          o účetní a právní služby,
          o udílení věcných nebo finančních ocenění.

   5. Rozpočet projektu musí zahrnovat vlastní spolufinancování žadatele (minimálně 10% celkových nákladů projektu). Do spolufinancování lze zahrnout například vlastní finanční vklad žadatele, dále příjmy ze vstupného, z prodeje katalogů, z účastnických poplatků apod.
   6. Účelem ani důsledkem dotace nesmí být dosažení zisku příjemce. Za zisk nejsou považovány ceny získané v soutěžích.
   7. Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70% kalkulovaných výdajů.
   8. Pokud se sníží celkové náklady na realizaci projektu, je příjemce povinen zachovat původní maximální procentuální podíl dotace uvedený v Rozhodnutí.
   9. Do kalkulovaných výdajů a příjmů mohou být zahrnuty jen takové výdaje a příjmy, které projdou účetnictvím žadatele.
  10. Příjemce dotace je povinen vést podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  11. Dotaci lze použít jen na výdaje v kalendářním roce 2011.
  12. Dotace jsou poskytovány účelově a podmínky pro jejich použití, včetně termínů jejich vyúčtování, jsou součástí výroku „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR“, které příjemci dotace vystaví MK.
  13. Dotace se poskytnou podle § 16, bodu 1 a § 19, bodu 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Vyplácení dotací se bude uskutečňovat v souladu s případnými regulačními opatřeními MF.
  14. Dotace nebude poskytnuta tomu žadateli, který podle zjištění Ministerstva kultury vyúčtoval nesprávně, neúplně nebo opožděně dotaci, kterou mu Ministerstvo kultury poskytlo v předchozím roce nebo neprovedl s Ministerstvem kultury finanční vypořádání dotace podle vyhlášky č.52/2008 Sb. nebo nevrátil do státního rozpočtu dotaci nebo její část, kterou mu Ministerstvo kultury poskytlo v předchozím roce a kterou nepoužil nebo kterou použil v rozporu s podmínkami stanovenými pro její použití.

Sledování a kontrola čerpání dotací

   1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely, na které byly prostředky poskytnuty, dále za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví.
   2. Příjemce dotace je povinen uchovávat „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR“ a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Ověřování správností použití poskytnutých finančních prostředků podléhá kontrole odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí a místně příslušnému finančnímu úřadu.
   4. Za neoprávněné použití finančních prostředků nebo jejich zadržování bude příjemce dotace postihován sankcemi, vyplývajícími z § 44a zákona č. 218/2000 Sb.
   5. Po skončení projektu je příjemce dotace povinen do 2 měsíců dotaci vyúčtovat. Vyúčtování bude obsahovat kompletní vyčíslení všech výdajů a příjmů projektu s rozpisem na jednotlivé položky s vyznačením těch, které byly hrazeny z dotace. K vyúčtování budou přiloženy fotokopie účetních dokladů osvědčujících použití dotace. Doklady musí splňovat všechny náležitosti podle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.
   6. Po skončení kalendářního roku vyhotoví všichni příjemci dotací podklady pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a zašlou je Ministerstvu kultury způsobem a v termínu, podle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

Ostatní ustanovení

Na dotaci není právní nárok a MK není povinno své rozhodnutí zdůvodnit. Osobní údaje žadatele o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu budou zpracovány MK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje o poskytnutých dotacích a příjemcích dotací budou zaneseny do Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR).
Soubory ke stažení

    * Vyhlášení grantového řízení OZ 2011
      (typ: doc, velikost: 81 kB)
    * Žádost o dotaci - formulář
      (typ: doc, velikost: 51 kB)
    * Rozpočet projektu - formulář
      (typ: doc, velikost: 72 kB)
(14.02.2011) ZDROJ: MKCR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.