Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Fond kinematografie vyhlásil mimořádný grant na digitalizaci kin

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlašuje mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie na třetí vlnu digitalizace kin.  Uzávěrka žádostí je  10. května 2010
Podmínky grantu:

1.    grant se mohou ucházet pouze kina, která již jsou na digitalizaci připravena, mají ve svých rozpočtech vyčleněnou část prostředků na náklady s ní spojené a projekt bude realizován do 31. prosince 2010

2.    žadatelem o grant je:
 •   obec, pokud je majitelem objektu, kde filmové představení probíhá
 •   jiný majitel objektu, kde filmové představení probíhá
 •   příspěvková organizace města, pokud je provozovatelem kina a získala souhlas města (tento souhlas města bude přílohou žádosti)   
 •   nájemce objektu (např. kino v soukromém objektu, které je provozováno jinou právnickou osobou) a v takovém případě musí předložit kopii platné nájemní smlouvy,

3.    podpora je určena pouze na částečnou úhradu nákladů souvisejících s vybavením kina novou technologií (pořízením obrazového řetězce): projektorem pro D-cinema (rozlišení obrazu 2K nebo 4K), serverem pro D-cinema a příslušenstvím. Součástí žádosti o podporu a tedy i rozpočtu projektu nemůže být vybavení kina technologií 3D.

4.    výsledkem zavedení nové technologie musí být plně digitální kino standardu DCI; kino pak musí mít označení D-cinema (kina označená E-cinema tuto podmínku nesplňují).

5.    podpora z Fondu může činit max. 50 % z plánovaných nákladů. Na Fond lze podat žádost pouze o chybějící část prostředků, které není žadatel schopen zajistit z jiných zdrojů. Kalkulaci tedy nelze automaticky sestavit tak, že žadatel a Fond hradí po 50 % z plánovaného rozpočtu.

6.    případná podpora bude udělena formou účelové investiční dotace event. část jinou formou podpory, v případě, že žadatel je plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady hrazené z dotace by uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí tuto částku zahrnout do vyúčtování.

Žádost o podporu:

Žádost je třeba zpracovat dle „Postupu při žádosti o podporu“ a bude obsahovat:
 •    formulář žádosti – originál + 11 kopií;
             viz http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1575 „Formulář žádost o poskytnutí prostředků“
 •    dotazník – informace o činnosti kina a jeho vybavení – originál + 11 kopií;
             viz http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=218 „Příloha k žádosti – bodovací dotazník“
 •    rozpočet projektu s rozpisem na jednotlivé nákladové položky, rozpočet bude uveden v členění „bez DPH“ a „celkem s DPH“ a sdělení žadatele, že v době podání žádosti je/není  plátcem DPH – originál + 11 kopií
 •    harmonogram realizace projektu na předepsaném formuláři – originál + 11 kopií;
             viz http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1575 „Harmonogram realizace“
 •    1x kopii aktuálního výpisu z obchodního/živnostenského (či jiného) rejstříku (nikoliv starší šesti měsíců); u osob do rejstříků nezapisovaných jiný úřední doklad o jejich právní subjektivitě a předmětu činnosti ne starší šesti    měsíců; z kopie dokladu musí být jasné, že žadatel má oprávnění provozovat kino
 •  1x kopie dokladu o výši podílu majetkové účasti zahraniční osoby – v  případě, že je žadatelem osoba se zahraniční majetkovou účastí; dokladem je výpis z obchodního rejstříku, pokud je z něj podíl jasný, čestné prohlášení   o vlastnictví akcií apod.
 •  1x kopie dokladu o zaplacení žadatelského poplatku ve výši 10 000 Kč na účet Fondu č. 29720001/0710, variabilní symbol IČO žadatele
 •   1x kopie smlouvy o založení bankovního účtu žadatele

Poskytování dotací se řídí zákonem č. 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Na poskytnutí prostředků Fondu není právní nárok a o jejích udělení rozhoduje rada Fondu.  

Podrobné informace o digitalizaci jsou uvedené v materiálu, který schválila porada vedení Ministerstva kultury „Digitalizace kin v ČR – Informace o přechodu na digitální projekci obrazu a zvuku“ viz http://www.mkcr.cz/cz/tiskovy-servis/prechod-na-digitalni-projekce-obrazu-a-zvuku---digitalizace-kin-21417/

Plné znění zákona o Fondu, Postup při žádosti o podporu vč. příslušných formulářů a materiál „Digitalizace kin v v ČR“  jsou k dispozici na www.mkcr.cz. (v rubrice státní fondy - Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie). Na stránkách je rovněž uveden český překlad DCI normy viz http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/digitalizace-kin-45372/.


Kontaktní osoba: 
Kateřina Vojkůvková    
katerina.vojkuvkova@mkcr.cz
tel: 257 085 219
GSM: 725 818 467
(23.04.2010) ZDROJ: MKČR
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.