Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

International Visegrad Fund - Standartní granty 2005

Celková částka udělovaná v rámci programu Standardních grantů na společné projekty např. kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumu, školství aj. do zemí ČR, Slovenska, Polska a Maďarska v roce 2005 je 1 690 000 Eur. Minimální požadovaná částka na projekt v tomto grantovém řízení je 4 000 Eur. Druhý letošní termín pro podání žádostí je 15. září 2005.

Základní informace pro žadatele o Standardní granty

Celková částka udělovaná v rámci programu Standardních grantů v roce 2005 je 1 690 000 Eur. Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. březen a 15. září.

Částka udělovaná jednomu projektu v rámci programu Standardních grantů je vyšší než 4 000 Eur.

Žádosti zasílejte do Fondu prostřednictvím emailu na adresu standard@visegradfund.org a zároveň poštou. Žádosti dodané po výše uvedených termínech nebudou přijaty. U poštovního doručení bude rozhodující datum uvedené na poštovním razítku.

I. Obecné informace

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech:

 1. kulturní spolupráce,
 2. vědecké výměny a výzkumu,
 3. školství,
 4. výměny mladých lidí,
 5. přeshraniční spolupráce,
 6. podpory turismu.


Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50% celkových nákladů na projekt. Celkové náklady zahrnují také vlastní příspěvky žadatele v naturáliích, případně příspěvky v naturáliích přijaté od jiného spolufinancujícího subjektu. Rozpočet se vypočítává na 12 měsíců, a to i v případě že realizace projektu bude trvat déle.

Při svém financování upřednostňuje Fond takové projekty, kterých se účastní subjekty (spolupořadatelé) ze všech zemí V4. Fond nepodpoří projekty, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. Fond může rovněž financovat projekty zahrnujících spolupráci s dodatečnými subjekty mimo země V4 pod podmínkou, že takové projekty jsou v souladu s cíli Fondu. Uchazeči ze zemí mimo V4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tématicky týká visegrádské spolupráce.

Fond poskytuje finanční zdroje pouze na pokrytí následujících nákladů:

 1. Tisk, vydávání publikací a jejich distribuce
 2. Pronájem prostor a s tím spojené technické náklady
 3. Honoráře pro umělce
 4. Ubytování a strava
 5. Cestovní náklady
 6. Honoráře pro experty
 7. Překlady a tlumočení
 8. Ceny a odměny
 9. Kancelářské potřeby a propagační materiály
 10. Reklama (tisk, rádio, TV, billboardy, apod.) a propagace
 11. Vytvoření a aktualizace internetových stránek


Předpokládá se, že příspěvky budou přednostně použity ve prospěch účastníků projektu ze zemí V4 a na území V4.

Fond neposkytuje finanční zdroje na pokrytí následujících nákladů:

 1. Kapitálové investice
 2. Vlastní nepřímé náklady (účty za elektřinu, plyn, telefon, atd.)
 3. Nájem vlastních prostor
 4. Mzdy, finanční odměny zaměstnancům a další náklady spojené se zaměstnáváním dle zákoníku práce (včetně cestovních diet, částečných úvazků apod.)


Fond poskytne grant jen na základě písemné smlouvy (vzor je na webových stránkách Fondu), která jasně upravuje podmínky financování projektu.

Fond nepodporuje projekty, jež spadají do kompetence státní správy a jsou financované z veřejných rozpočtů.

Při financování projektu se Fond řídí zásadou proporcionálního přidělování příspěvků subjektům z České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky.

Prioritou Fondu je podpora činností zaměřených na budování občanské společnosti.


II. Příprava projektu

Při přípravě projektu musí žadatel použít příslušný formulář žádosti, která je ke stažení na internetových stránkách Fondu. V případě potřeby může žadatel uvést dodatečné informace o projektu v příloze k tomuto formuláři.

Žádost o grant musí být vyplněna na počítači v anglickém jazyce, doručena do Fondu prostřednictvím emailu a zároveň dodána v tištěné podobě poštou či osobně. Žádost musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele. Pokud je žadatelem právnická osoba, je nutný podpis statutárního zástupce organizace.

Spolu s vyplněnou žádostí a případnými přílohami vyžaduje Fond dodání následujících dokumentů, které hrají důležitou roli při schvalovacím řízení:

 • kopie dokladu totožnosti žadatele
 • kopie zakládající smlouvy organizace, stanov a dokladů o registraci v případě, že je žadatelem právnická osoba
 • písemné potvrzení od spolupořadatelů/partnerů/spolufinancujících subjektů projektu
 • zvláštní povolení k realizaci projektu (pokud je nutné)


Kontaktní informace Fondu jsou následující:

International Visegrad Fund
Drotárská cesta 46
811 02 Bratislava
Slovak Republic
standard@visegradfund.org

Sekretariát Fondu zaregistruje žádosti ve stejném pořadí, v jakém mu budou doručeny. Každý žadatel obdrží prostřednictvím emailu písemné potvrzení o přijetí jeho žádosti a bude mu přiděleno projektové číslo. Prosíme, aby žadatelé používali toto číslo při veškeré další korespondenci s Fondem.

III. Schválení projektu

Sekretariát Fondu zkontroluje, zda obdržené žádosti splňují formální požadavky. V případě, že žádost není kompletní nebo vykazuje formální nedostatky, uvědomí Fond žadatele. Výkonný ředitel posuzuje každý projekt z hlediska obsahu se zvláštním zřetelem na to, zda je v souladu s cíli Fondu. Výkonný ředitel dále doporučí či nedoporučí schválení projektu. Zároveň může upravit výši požadovaného příspěvku s ohledem na finanční možnosti Fondu.

Schvalovací proces v případě Standardních grantů trvá až 8 týdnů. Žadatelé by měli tento fakt zohlednit v kalendáři plánovaných aktivit vzhledem k tomu, že Fond nemůže podpořit a ani posuzovat projekty, jejichž realizace v době schvalování již probíhá.

Rada velvyslanců na svém zasedání projekty buď a) přijme, b) odmítne, c) přijme s výhradami. Rozhodnutí Rady velvyslanců jsou konečná. Nezakládají důvod k soudnímu řízení a nevyžadují podrobné zdůvodnění.

Sekretariát informuje žadatele o výsledcích schvalovacího řízení písemně. Fond není povinen zdůvodňovat své rozhodnutí a není rovněž povinen vrátit projekt navrhovateli. V případě odmítnutí projektu může žadatel v příštím grantovém kole požádat o financování téhož projektu, pokud časový plán posune na pozdější dobu a pokud je podána nová žádost.

IV. Realizace projektu

Žadatel je povinen realizovat schválený projekt v souladu s časovou lhůtou finančními podmínkami dohodnutými ve smlouvě. Fond poskytne žadateli prostředky dle smlouvy, v zásadě jako proplacení účtů předložených Fondu (faktur, pokladních stvrzenek, výkazů cestovních nákladů či jízdenek, smluv, kopií bankovních výpisů, atd.)

V případě dohody s Fondem může uhrazení nákladů žadateli proběhnout ve více splátkách, výše jedné splátky je však minimálně 1 000 Eur.

Ve vyjimečných případech může žadatel požádat Fond o změnu smluvních podmínek. Jsou-li požadované změny ve finančním a časovém rámci projektu, Fond takovou vyhovění takové žádosti posoudí.

Žadatelé jsou povinni dodat Fondu shromážděné mediální výstupy spojené s podpořeným projektem, propagační materiály projektu a pravidelně Fond informovat o stavu příprav a vývoji projektu.

Žadatelé jsou rovněž povinni:

a) informovat Sekretariát Fondu o plánovaných akcích během realizace projektu zasláním pozvánek nebo oznámení se čtrnáctidenním předstihem

b) šířit a podporovat duch visegrádské spolupráce a dobrou pověst Mezinárodního visegrádského fondu během realizace projektu a umístit logo a webovou adresu Fondu na veškeré informační a propagační materiály včetně pozvánek spojených s realizací projektu. Formát a rozměr loga Fondu musí odpovídat míře podpory poskytnuté žadateli.

c) předložit Fondu závěrečnou zprávu o výsledcích a přínosu projektu včetně:

 • závěrečného finančního vyúčtování
 • dokumentace projektu potvrzující prezentaci Fondu


Závěrečná zpráva musí být dodána Fondu nejpozději do třiceti dnů po ukončení smluvního vztahu.

V. Vyhodnocení projektu

Všechny projekty Mezinárodního visegrádského fondu podléhají průběžnému a závěrečnému vyhodnocení ze strany Fondu.

Kontakt:

International Visegrad Fund
e-mail: (standard@visegradfund.org)
Drotárská cesta 46, 811 02 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: 00421-2-67207111
Fax: 00421-2-59354180

Další informace: http://www.visegradfund.org/

(05.08.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.