Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Město Plzeň grant na realizaci multižánrového festivalu Na ulici

Město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně vyhlašuje grant na podporu realizace letního kulturního festivalu Na Ulici. Grant je zaměřen na podporu uspořádání a realizace letního kulturního festivalu, který bude  přispívat k obohacení  kulturního života města Plzně v období červenec - srpen. Podpora prostřednictvím grantu města Plzně je určena na konání vícedenního festivalu, který bude produkován jako mezidruhový a multižánrový a zároveň bude realizován přímo na veřejných prostranstvích středu města a v ostatních místech, která jsou vyhledávána občany a jsou atraktivní i z hlediska cestovního ruchu. Uzávěrka pro podání žádostí je 31. ledna 2010.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně vyhlašuje GRANT NA  PODPORU  REALIZACE LETNÍHO KULTURNÍHO FESTIVALU „NA ULICI“
Grant je zaměřen na podporu  uspořádání a realizace letního kulturního festivalu, který bude  přispívat k obohacení  kulturního života města Plzně v období červenec - srpen.  Podpora prostřednictvím grantu města Plzně je určena na konání vícedenního festivalu, který bude produkován jako mezidruhový a multižánrový a zároveň bude realizován přímo na veřejných prostranstvích středu města a v ostatních místech, která jsou vyhledávána občany a jsou atraktivní i z hlediska cestovního ruchu.


Závazná kritéria a podmínky pro udělení dotace


1) Žadatelé a základní podmínky pro získání dotace:
a)    právnická osoba
b)    fyzická osoba s živnostenským oprávněním
c)    podání úplně vyplněné žádosti, formálně i věcně správné, se všemi povinnými přílohami
d)    žadatelem nemůže být  subjekt, který má vůči městu Plzni a jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím finanční závazky po lhůtě splatnosti
e)    z dotace bude hrazeno maximálně 80% celkových nákladů projektu


2)    Strategická kritéria (preference):
Preferován bude projekt
a)    splňující kritérium inovace a udržitelnosti
b)    tvořící nedílnou součást dlouhodobého kulturního rozvoje města Plzně
c)    přesahující jednotlivé umělecké druhy a žánry
d)    finančně podporovaný z více zdrojů
e)    podněcující k účasti občany Plzně a okolí a zvyšující zájem návštěvníků města
f)     při jehož realizaci spolupracuje více subjektů
g)    přispívající ke zlepšení přístupu k různým druhům umění a seznámení se s nimi
h)    podporující dialog mezi kulturami
i)     významně přispívající k propagaci města Plzně

 
3)    Doba čerpání přidělených finančních prostředků:


Přidělené finanční prostředky lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě o poskytnutí dotace. Stanovená doba vychází z předloženého projektu a časového rozmezí jeho realizace.

4) Účel čerpání finančních prostředků:

a)    Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční náklady žadatele v roce 2010 spojené s realizací projektu, zejména na:
•    produkční zajištění projektu
•    propagaci
•    technické zajištění projektu (včetně drobného materiálu, různých potřeb, pomůcek) vyjma pořízení dlouhodobého hmotného majetku


b)  Dotace nesmí být použita na:
•    úhradu mezd včetně souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění (nevztahuje se na úhrady ostatních osobních nákladů a souvisejícího soc. a zdr. pojištění)
•    občerstvení a pohoštění
•    náhrady za použití vlastních nástrojů, aparatury apod.
•    nákup aparatury, nástrojů, kostýmů, ošacení, obuvi
•    náklady na služby za účelem zhodnocení movitého nebo nemovitého majetku žadatele
•    úhradu telefonních poplatků  a poplatků za užívání internetu převyšujících:
-    u mobilních telefonů 800,-- Kč měsíčně /1 telefonní číslo
-    u pevných linek 1.500,-- Kč měsíčně / 1 telefonní číslo evidované na žadatele
-    u internetu 500 Kč měsíčně

c)    Poskytnutá dotace může být použita pouze na účely uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace – tzv. účelové určení (konkrétní položky návrhu rozpočtu – část „Hrazeno z dotace“), a to v souladu s Pokyny k přípravě návrhu rozpočtu na PROJEKT v roce 2010, které jsou přílohou Žádosti o dotaci na realizaci kulturního festivalu v ulicích města resp. v souladu s Pokyny pro vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2010, které jsou přílohou  smlouvy o poskytnutí dotace.

d)    Žadatel může provádět pouze odůvodněné přesuny finančních částek mezi jednotlivými schválenými účelovými položkami dotace (spotřebované nákupy, služby, ostatní nemateriální náklady), a to do maximální výše 20 % poskytnutých prostředků.

e)    Nebudou povoleny přesuny finančních částek na položku „Ostatní osobní náklady“!

Žádost o dotaci
Žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři v souladu s „Manuálem pro vyplnění žádosti“ a „Pokyny k přípravě rozpočtu“, které jsou součástí žádosti.                                                  

Postup při projednávání žádostí

a)    Místem pro přijímání žádostí o dotaci je Odbor kultury MMP, který po termínu uzávěrky opatří žádost podacím razítkem, evidenčním číslem a provede předběžnou kontrolu formální správnosti. Zaevidované žádosti předá k projednání Komisi kultury Rady města Plzně.
b)    Nedodrží-li žadatel stanovený termín pro podání žádostí, bude jeho žádost vyřazena z  projednávání a žadatel bude o této skutečnosti písemně informován.
c)    Komise kultury RMP (dále jen Komise) si vyhrazuje právo přizvat k posuzování jednotlivých žádostí nezávislé posuzovatele, kteří musí být schopni odborně žádost hodnotit. Posuzovatel nesmí být v pracovně právním nebo obdobném (příbuzenském) vztahu k žadateli. Posuzovatel vyjádří své doporučení nebo nedoporučení žádosti k poskytnutí příspěvku. Své stanovisko posuzovatel v hodnocení zdůvodní.
d)    Komise podle stanovených kritérií a na základě případných hodnocení nezávislých posuzovatelů rozhodne o zařazení nebo vyloučení žádostí z výběrového řízení.
e)    Komise při posuzování žádosti přihlédne k výši dotací, které již byly žadateli poskytnuty v minulých letech, při celkovém hodnocení vychází ze svých zkušeností a znalostí.
f)    Komise je oprávněna oproti návrhu žadatele navrhnout snížení výše finanční podpory a takto upravenou ji doporučit ke schválení orgánům města.
g)    Výsledky projednávání žádostí v Komisi včetně doporučených i nedoporučených žádostí se všemi výše zmíněnými náležitostmi a skutečnostmi budou předloženy Radě města Plzně resp. Zastupitelstvu města Plzně k závěrečnému posouzení a rozhodnutí.
h)    Všichni žadatelé budou o výsledku grantového řízení písemně vyrozuměni nejpozději do 30 dnů po jednání orgánů města.

Smlouva o poskytnutí dotace

1)    O poskytnutí dotace uzavře město Plzeň s příjemcem finanční podpory písemnou smlouvu. Podmínkou podpisu smlouvy oběma stranami je doložení všech požadovaných podkladů k uzavření smlouvy. Ve smlouvě bude zejména uvedeno:
-    účel, na který je dotace poskytována,
-    doba čerpání dotace (nejzazší termín),
-    výše dotace a její účelové určení (jednotlivé položky rozpočtu),
-    povinnost příjemce doložit vyúčtování použité dotace ve stanoveném termínu a formě,
-    povinnost příjemce vrátit dotaci nebude-li použita v souladu s účelem, na který byla poskytnuta nebo nebude-li řádně vyúčtována,
-    podmínky kontroly příjemce v souvislosti s čerpáním poskytnuté dotace.

Pokud žadatel po zahájení čerpání dotace zjistí, že není schopen zabezpečit její čerpání v souladu s uzavřenou smlouvou (včetně podmínek poskytnutí dotace - údaje ze Žádosti o dotaci, která je nedílnou součástí smlouvy), neprodleně o tomto zjištění písemně informuje Odbor kultury Magistrátu města Plzně a současně předloží návrh na řešení. O takovém návrhu řešení rozhodují příslušné orgány města,, které schválily poskytnutí dotace.

2)    Při podpisu smlouvy obdrží příjemce Pokyny k vyúčtování dotace na kulturní projekt v roce 2010. Řádné a úplné vyúčtování včetně závěrečného hodnocení projektu bude předáno Odboru kultury MMP nejpozději do data uvedeného ve smlouvě jako termín pro předložení vyúčtování. V případě nesplnění této povinnosti bude příjemci za porušení rozpočtové kázně stanoven odvod do rozpočtu poskytovatele a zároveň bude příjemce z dalších výběrových řízení na poskytnutí dotace z grantových programů v oblasti kultury vyhlašovaných městem Plzní vyřazen.

3)    Porušení jakékoliv povinnosti stanovené ve smlouvě (resp. podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta) je chápáno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příjemce je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele. Odvod odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků).

Pokud se žadatel nedostaví k podpisu nebo odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí dotace nejdéle do tří měsíců od obdržení výzvy k podpisu smlouvy, ztrácí nárok na poskytnutí dotace.

Dotace bude žadateli uvolněna až po finančním vypořádání všech dotací z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně (zejména z grantových programů odboru kultury) za předcházející období, pokud byly příjemci poskytnuty.

Časový rozvrh projednávání žádostí o dotace           
Termín vyhlášení                                   31. prosinec 2009
Termín podání žádosti :                         31. leden 2010
Termín projednání v komisi kultury:              únor 2010
Termín projednání v RMP:                            únor, březen 2010
Termín projednání v ZMP:                            březen 2010
Termín uzavření smluv :                              březen - květen 2010


 
Závěrečná ustanovení

1)    Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2)    Písemné dokumenty související s Grantovým programem v oblasti kultury pro rok 2010:
•    Formulář žádosti
•    Manuál pro vyplnění žádosti
•    Pokyny k přípravě návrhu rozpočtu pro rok 2010 - projekt

Formulář žádosti ke stažení zde

Další informace

Kontakt:

Odbor kultury Magistrátu města Plzně
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
tel.: 378 033 041

(20.01.2010) ZDROJ: Město Plzeň
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.