Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Ministerstvo kultury dotace pro literární a literárně výtvarné projekty

Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu literárních a literárně-výtvarných projektů  realizovaných k 200. výročí narození K. H. Máchy a 100. výročí narození F. Hrubína a O. Mikuláška. Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury) na podporu projektů, realizovaných v České republice. Mezi tématické okruhy výběrového řízení patří podpora pro vydávání periodik, sborníků a neperiodických publikací; podpora veřejných přednášek, seminářů; podpora literárních večerů a autorských čtení a podpora výstavních projektů. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. dubna 2010.
Tematické okruhy

1. Periodika, sborníky, neperiodické publikace
Dotační řízení pro vydavatele literárních periodik, sborníků a neperiodických publikací v tištěné či elektronické podobě. Dotační řízení je zaměřené na podporu speciálního časopiseckého či sborníkového čísla věnovaného (minimálně ze dvou třetin) životu a dílu K. H. Máchy, event. F. Hrubína nebo O. Mikuláška.

2. Veřejné přednášky, semináře

Dotační řízení pro pořadatele těchto aktivit zaměřených na život a dílo K. H. Máchy, event. F. Hrubína nebo O. Mikuláška.

3. Literární večery, autorská čtení
Dotační řízení pro organizátory pořadů věnovaných životu a dílu K. H. Máchy, event. F. Hrubína nebo O. Mikuláška. Přednost mají akce celostátního dosahu.

4. Výstavy
Dotační řízení pro pořadatele literárně zaměřených výstav s tematikou života a díla K. H. Máchy, event. F. Hrubína nebo O. Mikuláška. Přednost mají akce celostátního dosahu.

Žadatel o dotaci

O dotaci mohou žádat právnické osoby a fyzické osoby (se živnostenským oprávněním, odpovídajícím předloženému projektu), které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.) a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, kdo nese odpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy). Projekt musí být realizován na území České republiky.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.), spojených s realizací projektu.

Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.

Žádost o dotaci

Žádost o dotaci musí obsahovat:

1. vyplněný formulář žádosti,

2. formulář rozpočtu projektu – s rozpisem nákladů na jednotlivé nákladové položky; tematický okruh č. 1 (periodika a sborníky) má jiný rozpočtový formulář než tematické okruhy č. 2–4 (literární akce). Vydavatelé neperiodické publikace vyplní rozpočtový formulář (jednoletý), viz http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/vydavani-neperiodickych-publikaci---vyhlaseni-programu-na-rok-2009-5439/. V případě spolupořadatelských akcí žadatel předloží celkový rozpočet projektu (náklady a příjmy všech spolupořadatelů) a zároveň rozpočet žadatele (náklady a příjmy pouze žadatele). V případě více žádostí podaných na MK na jeden projekt (multioborové projekty) žadatel předloží rozpočet celého projektu a zároveň rozpočet té části projektu, ke které se vztahuje oborová žádost,

3. podrobný popis projektu – obsahová náplň periodik a sborníků, charakteristika akcí, dramaturgické záměry, programy atd.,

4. povinné přílohy.

Povinné přílohy

1. kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, je-li právnickou osobou, s předmětem podnikání nebo činnosti, odpovídající předkládanému projektu (např. výpis z obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného rejstříku, ne starší 3 měsíců; stanovy občanského sdružení s vyznačením registrace u Ministerstva vnitra, zřizovací listina – vše včetně případných změn; při podání více žádostí stačí přiložit tyto doklady pouze jednou),

2. kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele při podání žádosti za něj jednat (např. doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, plná moc),

3. kopie dokladu o oprávnění k podnikání, odpovídající předkládanému projektu (např. živnostenský list, výpis ze živnostenského rejstříku),

4. kopie smlouvy o založení běžného bankovního účtu včetně případných dodatků (netýká se krajů, obcí, jejich příspěvkových organizací a obchodních společností),

5. vydavatel časopisu: kopie dokladu o registraci periodika na MK; realizátor soutěže: její podmínky, event. další přílohy prokazující odůvodněnost žádosti (především důraz na celospolečenský význam projektu).

Žádost musí být vyplněna ve všech rubrikách, česky, na psacím stroji nebo počítači. V případě použití elektronické verze formuláře nelze měnit znění rubrik.
Z žádostí i jejich příloh budou pořizovány fotokopie – odevzdávejte je proto nesvázané pevnou vazbou, nesešité, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných obalů, nanejvýš je spojujte kancelářskou sponkou.

Žádost v jednom vyhotovení přijímá MK na adrese:

Ministerstvo kultury
Odbor umění a knihoven
Maltézské nám. 1
118 11 Praha l – Malá Strana

a to nejpozději do 30. dubna 2010. Žádost lze podat:
a) poštou doporučeně (rozhoduje razítko pošty; tuto možnost MK preferuje), nebo
b) osobně prostřednictvím podatelny MK (adresa dtto) nejpozději 30. dubna 2010 do 15 hodin.
 
Přílohy:
 
(23.02.2010) ZDROJ: MKCR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.