Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Ministerstvo kultury dotační řízení kinematografie 2011

Ministertsvo kultury ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2011. Mezi sedmi podporovanými okruhy v oblasti kinematografie a audiovize jsou festivaly, přehlídky a výstavy; semináře, workshopy; odborná periodika a neperiodické publikace; dětská mediální a audiovizuální tvorba, výchova dětí a mládeže v oblasti audiovizuální kultury a vzdělávání pedagogů v oblasti médií a audiovizuálním sektoru; projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí; projekty zabývající se ochranou práv duševního vlastnictví a bojem proti pirátství; zpřístupňování kulturního dědictví. Uzávěrka pro předkládání projektů je 29. října 2010.

Okruhy výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize MK voblasti kinematografie a médií vyplývají zmateriálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011 (příloha kusnesení vlády č. 463/2010) a ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (příloha k usnesení vlády č. 92/2010).

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:

   1. Festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinematografie a médií
      Dotace je určena organizátorům festivalů, přehlídek a výstav veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci mediální a audiovizuální tvorby
   2. Semináře, workshopy
      Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení šířících odborné znalosti z oblasti médií, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví
   3. Odborná periodika a neperiodické publikace
      Dotace je určena vydavatelům periodických i neperiodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti
   4. Dětská mediální a audiovizuální tvorba, výchova dětí a mládeže v oblasti audiovizuální kultury a vzdělávání pedagogů v oblasti médií a audiovizuálním sektoru
      Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na mediální tvorbu dětí a mládeže, jejich výchovu k mediální kultuře a na vzdělávání pedagogů v této oblasti
   5. Projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí
      Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou audiovizuální tvorbu v zahraničí
   6. Projekty zabývající se ochranou práv duševního vlastnictví a bojem proti pirátství
      Dotace je určena na podporu propagace a pořádání vzdělávacích a prezentačních akcí v oblasti práv duševního vlastnictví a ochrany práv k audiovizuálním dílům, záznamům a TV vysílání
   7. Zpřístupňování kulturního dědictví
      Dotace je určena na rozvoj projektů zabývajících se z koncepčního hlediska digitalizací a katalogizací filmového dědictví

 Žádost o dotaci musí obsahovat:
a) žádost a rozpočet projektu na formulářích MK, řádně vyplněných ve všech předepsaných bodech, včetně zařazení do okruhu, včetně popisu projektu
b) u právnických osob notářsky ověřenou platnost dokladu o registraci právní subjektivity, občanská sdružení navíc předloží notářsky ověřenou kopii stanov sdružení
c) u právnických osob notářsky ověřenou platnost dokladu o oprávnění osoby jednající za žadatele
d) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu, na který budou prostředky z dotace převáděny
Žadatel zašle žádost o poskytnutí dotace spolu s popisem projektu a dokumenty podle písm. b), c), d), které nesmí být starší tří měsíců, na adresu:

Ministerstvo kultury, Odbor médií a audiovize, P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana do 29. října 2010 nebo osobně doručí do podatelny Ministerstva kultury do 29. října 2010 do 15.00 hodin. Dokumenty v bodu a) zašle žadatel rovněž v elektronické podobě v uvedeném termínu na elektronickou adresu olga.raitoralova@mkcr.cz .

Žádosti podané po termínu (v případě doručení prostřednictvím pošty rozhoduje podací razítko pošty), a žádosti neúplné nebo chybně zpracované nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.

Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, které nebyly řádně podány a které se svým zaměřením netýkají vyhlášených okruhů výběrového dotačního řízení, nemohou být zařazeny do výběrového dotačního řízení a mohou být na základě rozhodnutí ředitele OMA  a výběrové dotační komise z výběrového dotačního řízení vyloučeny.

Odborná komise posuzuje projekt zejména z následujících hledisek:
- veřejně prospěšný charakter projektu
- přínos projektu pro obor (česká kinematografie)
- reálnost projektu, zejména přiměřenost nákladů na realizaci projektu 
- obsahové a formální zpracování projektu
- způsob využití dotace MK v předchozím období včetně dodržení podmínek poskytnutí dotace
Dotazy týkající se výběrového dotačního řízení v oblasti kinematografie a médií zodpoví MgA. Olga Raitoralová – tel. 257 085 342, e-mail: olga.raitoralova@mkcr.cz .
(01.09.2010) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.