Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MKČR dotační řízení pro občanská sdružení v památkové péči

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2010 výběrové dotační řízení na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit občanských sdružení působících v památkové péči v České republice. Podpora bude směřována například na následující typ aktivit sborníky, periodika, konference, sympozia, semináře, přednášky, veřejné soutěže, přehlídky a výstavy, ostatní vlastní projekty sdružení. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 15. prosince 2009.
URČENÍ VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ:

    *  občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti registrované nebo založené do 31. 12. 2008

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ:

    * konkrétní a kontrolovatelný projekt v některém z vyhlášených tematických okruhů;
    * projekt musí obsahovat reálný a vyrovnaný rozpočet (celkové neinvestiční náklady = předpokládané příjmy + požadovaná dotace MK);
    * projekt musí být uskutečněn v roce 2010;
    * projekt předkládá výhradně nejvyšší - ústřední - orgán sdružení, a to i za regionální články sdružení;
    * žádost se předkládá na předepsaném formuláři;
    * na výstupech projektu (publikace, výstava, časopis apod.), popř. i na materiálech propagující projekt (publikace vydána, výstava uspořádána, časopis vydán apod.) uvádět skutečnost, že byl projekt realizován „Za finanční podpory MK ČR“;
    *  je-li výstupem z projektu publikace nebo časopis, je občanské sdružení povinno zasílat pravidelně svá periodika i neperiodika zdarma, v počtu 5 ks na adresu Ministerstva kultury ČR;
    * projekt musí obsahovat povinné přílohy.

POVINNÉ PŘÍLOHY PROJEKTU
(Předepsané přílohy je nutno předložit jako součást projektu spolu se žádostí)

    * rozpočet projektu;

    *  kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov občanského sdružení, registrovaných u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti);

    * kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu vč. aktualizace;

    * kopie dokladu o přidělení IČO;

    * doklad o předchozí činnosti – povinné pro žadatele, kteří nebyli příjemci dotace v tomto programu v roce 2009 (uvést podrobnou informaci o svých kulturních projektech minim. v posledních dvou letech);

    * k projektu obsahujícímu ediční činnost, do rozpočtu uvést náklady na výrobu (na tiskařské práce, honoráře), rozsah (formát + počet stran), náklad (počet výtisků) a předpokládanou prodejní cenu


V případě potřeby


    *  podrobný popis projektu (konkrétní koncepční a realizační plán, časový harmonogram včetně propagační strategie projektu – nejvýše 3 strany strojopisu A4)


    Neúplné projekty a projekty bez některé z povinných příloh nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny. Nepřijímají se projekty zaslané faxem a elektronickou poštou.

PŘIHLÁŠENÍ DO VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ:

Přihláška se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o státní dotaci v roce 2010“ (vyplní se všechny kolonky žádosti - nevyplněné se proškrtnou).
Žádost včetně přílohy 1  se předkládá ve dvou vyhotoveních.
Přílohy 3 - 7 - (viz bod 10 žádosti) se připojí 1x.
Žádost se předkládá nesvázaná pevnou vazbou, jako volné listy sepnuté kancelářskou sponou.
    
Zájemci si mohou formulář vyžádat písemně či telefonicky od Ministerstva kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, telefon 257 085 418 Ing. Vladimíra Applová,  e-mail: vladimira.applova@mkcr.cz. Lze ho získat také prostřednictvím internetu, ze stránek ministerstva, adresa www.mkcr.cz.
   
UZÁVĚRKA VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ:
Přihlášky do dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 15. prosince 2009, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 15. 12. 2009. Projekty přijaté do výběrového dotačního řízení posoudí odborná komise. Výsledky ministerstvo zveřejní nejpozději do 30. dubna 2010 na svých internetových stránkách.
Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace mohou být využity jen na určené účely, a to ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dále dle interních předpisů MK zejména příkazu ministra kultury č. 22/2009 a usnesení vlády č. 885/2009 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010.
Z dotace nelze hradit výdaje na mzdy funkcionářů, pohoštění, dary, věcné ceny, reklamní předměty, cestovné taxi, investiční náklady a veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu.

Z dotace lze hradit pouze jízdné ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Na náklady spojené se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen v případě, pokud jsou součástí programu MK a nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu. Dotace může být použita na úhradu osobních nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu.

Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace. Ministerstvo si vyhrazuje právo poskytnout na projekt příspěvek maximálně do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů, podle možností rozpočtu a významu projektu. Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto dotačního řízení v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem na rozpočet ministerstva. V případě snížení rozpočtu ministerstva v roce 2010 bude adekvátně snížena dotace na projekt.

Doporučujeme, aby se uchazeči o neinvestiční dotaci zaregistrovali do systému Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci „Nestátní neziskové organizace“.

Projekty zaslané do výběrového dotačního řízení, včetně příloh, ministerstvo žadatelům nevrací.
 
Podrobné informace a formulář naleznete zde:
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1545
(27.11.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.