Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MKČR vyhlásilo výzvu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje 1. kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013. Podporovány budou aktivity „Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví“ ( aktivita 5.1.a) a  „Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR." (aktivita 5.1.b) Minimální výše podpory je 100 milionů korun a maximální výše podpory je 500 milionů korun. Žádosti o podporu mohou předkládat organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob. Výzva bude ukončena 31. prosince 2012.
Popis aktivity 5.1a - Národní metodická centra

Národní metodická centra se specializují na konkrétní segmenty nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví, které mají potenciál využitelný pro podporu ekonomického a sociálního růstu a jsou rozloženy na území celé ČR. Součástí budování a zefektivnění center je obnova a využití památkových objektů či souborů nebo jiných vhodných nevyužitých objektů. Centra jsou umístěna v regionech spadajících pod Cíl Konvergence (mimo území hlavního města Prahy) s vysokou koncentrací daného segmentu a kde již jsou pozitivní zkušenosti s jeho využitím. Jsou založena na bázi institucí s celonárodní působností a využívají síť vlastních nebo smluvně zajištěných regionálních pracovišť pro celonárodní působnost. Jejich náplní je identifikace, dokumentace, uchování, prezentace a využití nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví ČR v daných segmentech. Centra plní v rámci celé ČR více funkcí: Poskytují odborné kulturní služby vlastníkům památek a investorům v daném segmentu (např. provádějí rozbory a analýzy, zpracovávají metodiky obnovy a využití památek, poskytují konzultace) zaměřené na využití památek k podpoře ekonomického a sociálního růstu. Poskytují veřejné služby pro odbornou veřejnost (zpracovávají expertízy, pořádají celostátní a mezinárodní konference a workshopy apod.) i pro laickou veřejnost (např. zajišťují moderní formy prezentace nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví, vzdělávací akce a propagaci). Vybudování center a jejich činnost umožní napojení dalších národních a regionálních projektů v oblasti služeb a podnikání (cestovní ruch, řemeslná výroba, vzdělávací aktivity apod.).
 
Popis aktivity 5.1b - vzorové projekty

Vzorové projekty jsou zaměřené na obnovu a využití konkrétních nemovitých památek, jejich souborů a souvisejících památkově chráněných území k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a dalších služeb. Slouží jako modelové příklady pro další projekty obnovy a využití příslušného typu památek. Použité přístupy a postupy musejí být proto aplikovatelné na obnovu a využití památek daného typu i jinde v ČR. Součástí vzorových projektů je zpracování a prezentace metodiky obnovy a využití daného typu památek a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací projektu a s jeho výsledky zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů. V rámci aktivity budou realizovány dva typy vzorových projektů:

Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných:

  • na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  • nebo na Seznamu kandidátů na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  • nebo do Ústředního seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka

Projekty obnovy a využití ucelených tématických souborů kulturních památek ležících na území NUTS 2 (mimo území hlavního města Prahy), které je nutné kvůli koordinaci a zajištění synergického efektu realizovat centrálně. Jde o projekty, jejichž součástí je vlastnicky nebo smluvně zajištěná garance příjemce za koordinovanou realizaci obnovy a centrálně zajištěné využívání daných památek.

Projekty musí mít prokazatelný přímý přínos jak z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst a zvýšení atraktivity prostředí, tak multiplikační efekt spočívající jednak v replikovatelnosti způsobu obnovy a využití objektů v jiných vhodných místech v ČR a jednak v tom, že umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání (cestovní ruch, řemeslná výroba, vzdělávací aktivity apod.) celostátně a i v daném regionu realizovaných například prostřednictvím příslušných regionálních operačních programů.
 
Podávání projektových žádostí: 
Žadatel podává projektovou žádost od data otevření výzvy prostřednictvím internetové aplikace Benefit7. Interaktivní formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě v systému Benefit7 na webové adrese www.eu-zadost.cz.

Žádosti řádně elektronicky vyplněné a finálně uložené, které budou vytištěny ze systému Benefit7, odevzdané třikrát v listinné (vytištěné) podobě, přičemž jednou jako originál a dvakrát v prosté kopii, a dále jednou v elektronické podobě, bude v průběhu doby otevření výzvy přijímat vyhlašovatel této výzvy na adresu podatelny MK:

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11  Praha 1, Česká republika

Projektové žádosti je možno doručit osobně v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.

Listinná podoba žádostí musí být dodána v neporušeném obalu opatřeném výrazným označením „NEOTEVÍRAT – IOP“ a uvedením adresy žadatele. K listinné podobě musejí být přiloženy všechny povinné přílohy.

Dokumenty vkládané elektronicky do aplikace Benefit7 budou poskytnuty ve formátu pro běžně dostupné softwarové nástroje (OpenOffice.org, 602Office, EasyOffice, 602PC Suite, Microsoft Office, PDF – Adobe Reader apod.)
 


Související články:
MK ČR hledá externí hodnotitele projektů IOP

Strukturální fondy by mohly kultuře přinést přes sedm miliard

(09.12.2008) ZDROJ: Strukturální fondy
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.