Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MK: dotační řízení odboru mezinárodních vztahů pro rok 2012

Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vypisuje pro rok 2012 nově dotační výběrové řízení na podporu kulturních aktivit.   Nejzásadnější změnou je podpora výlučně těch projektů, které jsou vysílány do zahraničí. O grant si tedy může zažádat pouze subjekt, který je pozvaným či přihlášeným účastníkem akce v zahraničí. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. září 2011 pro tématické okruhy 1 až 4  a 1. dubna 2012 pro tématické orkuhy 1 až 3. O podporu projektů, kterých se účastní zahraniční hosté lze žádat v rámci dotací poskytovaných oddělením umění.
Ministerstvo kultury ČR
Odbor mezinárodních vztahů

vypisuje výběrové dotační řízení pro rok 2012

na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické osoby s živnostenským oprávněním a právnické osoby, poskytující veřejné kulturní služby. Vyloučeny jsou státní příspěvkové organizace.

Tématické okruhy:
1.    Projekty z oblasti živého umění vysílané do zahraničí.
2.    Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí.
3.    Projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí.
4.    Projekty vysílané do zahraničí, obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí.

   
Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny projekty musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase.

Dotace odboru mezinárodních vztahů není určena na:
- projekty podporované z programu EU Culture
- celoroční činnost
- prodejní výstavy a veletrhy
- audiovizuální a mediální projekty
- filmové festivaly a přehlídky
- tvůrčí dílny a kurzy bez představení určených veřejnosti
- rezidenční a studijní pobyty umělců, kritiků a teoretiků
- vydávání periodických a neperiodických publikací
- nastudování nebo vytvoření díla
- zahraniční neprofesionální umělecké aktivity

Podání žádosti:

1.    Formuláře žádosti a rozpočtu a další dokumenty se podávají:
       v jednom písemném vyhotovení poštou na adresu:

Ministerstvo kultury ČR
odbor mezinárodních vztahů
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
       a v jednom vyhotovení formuláře žádosti, rozpočtu a popisu projektu bez dokumentů   
       dokládajících     právní subjektivitu, zřízení bankovního účtu a čestné prohlášení
       elektronickou poštou na adresu: tereza.safrankova@mkcr.cz
       (přípony .doc, .xls, každá příloha zvlášť, v původním formátu, elektronicky vyplněná,  
       bez podpisů, ne scan)
2.    Termíny uzávěrek pro podání žádostí do dotačního výběrového řízení:
       1. kolo – 30. září 2011 (pro tématické okruhy 1 až 4.
       2. kolo – 1. dubna 2012 (jen pro tématické okruhy 1 až 3.
3     Rozhodující je podací razítko pošty.
4.    Žádosti předložené po termínu, nezaslané elektronickou poštou, neúplně vyplněné či nevyhovující tématickým okruhům, nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.
5.    Žádosti prosím nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby!
6.    Na žádosti o dotaci ze státního rozpočtu se nevztahují lhůty pro vyřízení běžné agendy.
7.    Zaslané žádosti i včetně příloh se nevracejí.


Případné dotazy směřujte na:
Mgr. Tereza Šafránková,
e-mail: tereza.safrankova@mkcr.cz,
tel.: +420 257 085 513.

Veškeré informace, podmínky a formuláře ke stažení naleznete na www stránkách Ministerstva kultury v rubrice „Zahraniční vztahy – granty a dotace“: http://www.mkcr.cz/zahranicni-vztahy/granty-a-dotace/default.htm
(22.08.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.