Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

OPPA má ve 3 výzvě k dispozici 300 miliónů na vzdělávávání zaměstnanců i OSVČ

Operační program Praha adaptabilita disponuje pro třetí výzvu v rámci prioritní osy podpora rozvoje znalostní ekonomiky rozpočtem 300 miliónů korun. Lze podpořit projekty související s dalším profesním vzdělávání vlastních zaměstnanců podniku, neziskové organizace, veřejných insitucí či osvč a případně zaměstnanců partnera předkládaného projektu.  Projekt by měl přispívat k prohlubování či rozšiřování kvalifikace těchto zaměstnanců.  V této prioritní ose bylo podpořeno částkou převyšující 4 milióny korun například Filmové studio Barrandov a.s. a to na projekt Investice do budoucnosti - další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblastech ICT, jazykových dovedností, manažerských dovedností a formou odborných stáží. Podporu získaly také další projekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Konzultace v rozsahu max. 30 minut k projektům je možné absolvovat do 16. června 2010. Na konzultaci je třeba se ohlásit 3 dny předem. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června 2010. Výsledky podpory projektů budou známy ve 2 čtvrtletí roku 2011. 

Operační program Praha adaptabilita disponuje pro třetí výzvu v rámci prioritní osy podpora rozvoje znalostní ekonomiky rozpočtem 300 miliónů korun. Lze podpořit projekty související s dalším profesním vzdělávání vlastních zaměstnanců podniku, neziskové organizace, veřejných insitucí či osvč a případně zaměstnanců partnera předkládaného projektu.  Projekt by měl přispívat k prohlubování či rozšiřování kvalifikace těchto zaměstnanců.  Podporvány budou pouze organizace, které nemají systém dalšího profesního vzdělávání a budou ho v rámci projektu vytvářet, nebo organizace, které budou svůj vzdělávací systém inovovat; podpora nemůže být přidělena na vzdělávání, které běžně v organizaci příjemce, případně partnera, již probíhá. Mezi podporované aktivity patří například realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání; realizace odborných stáží v rámci systému dalšího profesního vzdělávání;tvorba nových metodik a nástrojů nebo inovace stávajících metodik a nástrojů v programech a kurzech dalšího profesního vzdělávání, včetně jejich pilotního ověření. V této prioritní ose bylo z oblasti kutlurních a kreativních průmyslů podpořeno částkou převyšující 4 milióny korun Filmové studio Barrandov a.s. na projekt Investice do budoucnosti - další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblastech ICT, jazykových dovedností, manažerských dovedností a formou odborných stáží. Konzultace v rozsahu 30 minut k projektům je možné absolvovat do 16. června a uzávěrka přájmu žádostí je 30. června 2010. 

Podporované aktivity:

Příprava, rozvoj a inovace systému dalšího profesního vzdělávání v organizaci (může zahrnovat i podporu přístupu skupin se specifickými požadavky k dalšímu profesnímu vzdělávání), včetně navázání tohoto systému na kariérní růst
− Realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizace odborných stáží v rámci systému dalšího profesního vzdělávání
− Školení a odborná příprava poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání (tj. metodiků, lektorů a poradců v oblasti dalšího profesního vzdělávání) v organizaci příjemce a případně partnera
− Tvorba nových metodik a nástrojů nebo inovace stávajících metodik a nástrojů v programech a kurzech dalšího profesního vzdělávání, včetně jejich pilotního ověření

V případě realizace projektu s účastí partnera/ů musí být počet zaměstnanců žadatele, kteří budou do projektu zapojeni jako cílová skupina, nejvyšší ve srovnání s počtem podpořených zaměstnanců jednotlivých partnerů. Tento poměr musí být zachován po celou dobu realizace projektu.

Podporované cílové skupiny
− Zaměstnanci příjemce a partnera
− Sebezaměstnaní
Cílovou skupinu sebezaměstnaní je možno zahrnout pouze v případě, že pro příjemce či případného partnera vykonávají práce na základě dlouhodobé spolupráce, za kterou se považuje období minimálně 6 měsíců před konečným datem pro předkládání projektových žádostí (viz 1.3 Termín pro předkládání projektových žádostí). Mezi podporované cílové skupiny nepatří osoby, jejichž převažující pracovní činností je poradenství k získávání prostředků z veřejných zdrojů, které je poskytované mimo organizaci žadatele, příp. partnera.

3.1 Délka realizace projektů
Délka realizace projektu nesmí překročit 30 měsíců.
3.2 Místo realizace projektů
Projekty musí b ýt realizovány výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu uvedené v Projektové příručce OPPA. Projekty by měly být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy, v odůvodněných případech je fyzická realizace části projektu možná i mimo území hl. m. Prahy. Fyzická realizace křížového financování musí probíhat výhradně na území hl. m. Prahy.
3.3 Partnerství v projektu
Do přípravy a realizace projektu je možné zapojit partnery, pokud je to odůvodněné a účelné.
Projektové partnerství musí splňovat podmínky uvedené v Projektové příručce OPPA. Maximální počet partnerů, které je možné zahrnout do projektové žádosti, je 10. Projektové žádosti, které budou zahrnovat více než 10 projektových partnerů, budou vyřazeny z procesu hodnocení v průběhu formálního posouzení.
Oprávněnými partnery jsou pouze následující subjekty:
− Podnikatelské subjekty pouze pokud patří mezi mikropodniky, malé a střední podniky
− Nestátní neziskové organizace
− Veřejné instituce
− Profesní a zájmová sdružení
V případě realizace projektu s účastí partnera/ů musí být počet zaměstnanců žadatele, kteří budou do projektu zapojeni jako cílová skupina, nejvyšší ve srovnání s počtem podpořených zaměstnanců jednotlivých partnerů. Tento poměr musí být zachován po celou dobu realizace projektu.

4.4 Minimální a maximální výše celkových nákladů projektu
Minimální výše celkových nákladů projektu: 2 mil. Kč
Maximální výše celkových nákladů projektu: 10 mil. Kč

Termín pro konzultace projektových záměrů
Projektové záměry této výzvy je možné konzultovat od 21. dubna 2010 do 16. června 2010 za stanovených podmínek (viz 5.1 Podmínky pro poskytování konzultací). Konzultace zajišťuje oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Termín konzultace je třeba domluvit předem s kontaktními pracovníky (viz 5.9 Kontaktní osoby).

5.9 Kontaktní osoby
Programový manažer: Ing. Tomáš Jelínek
E-mail: t.jelinek@cityofprague.cz
Projektová manažerka: Ing. Tereza Fuka
E-mail: tereza.fuka@cityofprague.cz
Projektová manažerka: Ing. Hana Sýkorová
E-mail: hana.sykorova@cityofprague.cz
Projektová manažerka: Ing. Eva Zemánková
E-mail: eva.zemankova@cityofprague.cz

Magistrát hl. m. Prahy
odbor fondů Evropské unie
oddělení Evropského sociálního fondu
Jungmannova 29/35
Praha 1

celý text výzvy zde

Databáze podpořených projektů v rámci výzvy

Příklady podpořených kulturních organizací a společností z OPPA

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.