Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

OPPA rozdělí 130 milionů na vzdělávání zaměstnanců

Operační program Praha adaptabilita disponuje pro čtvrtou výzvu v rámci prioritní osy podpora rozvoje znalostní ekonomiky rozpočtem 130 miliónů korun. Lze podpořit projekty související s dalším profesním vzdělávání vlastních zaměstnanců podniku, neziskové organizace, veřejných insitucí či osvč patřící mezi tzv. ohrožené na trhu práce tedy lidé do 30 ti let, nad 50 let, zaměstnanci rodiče či zdravotně postižení. Další podporovanou aktivitou výzvy je rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií, kde jsou mimo jiné prostředky určené v pro oblast vzdělávání v ochraně duševního vlastnictví či na poradenství při zákládání spin off firem.  Z programu OPPA bylo v minulosti podpořeno částkou převyšující 4 milióny korun například Filmové studio Barrandov a.s. a to na projekt Investice do budoucnosti - další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblastech ICT, jazykových dovedností, manažerských dovedností a formou odborných stáží. Podporu získaly také další projekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Konzultace v rozsahu max. 30 minut k projektům je možné absolvovat do 28. června 2011. Na konzultaci je třeba se ohlásit 3 dny předem. Uzávěrka příjmu žádostí je 13. července 2011.


2 Obsahové zaměření
2.1 Skupiny aktivit
Projektová žádost může být předložena pouze v rámci jedné skupiny aktivit. Kombinace skupin aktivit v rámci jedné projektové žádosti není možná.

A. Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce
Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je podpora dalšího profesního vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce, případně zaměstnanců partnera, ohrožených na trhu práce, které bude přispívat k prohlubování či rozšiřování kvalifikace těchto zaměstnanců, k jejich celkové vyšší adaptabilitě na trhu práce.

Podporované aktivity:
− Realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizace odborných stáží v rámci systému dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance ohrožené na trhu práce. Tuto aktivitu je možné dále doplnit přípravou, rozvojem a inovací systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců ohrožených na trhu práce v organizaci a dále je možné podpořit školení a odbornou přípravu poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání (tj. metodiků, lektorů a poradců v oblasti dalšího profesního vzdělávání) v organizaci příjemce a případně partnera, pokud tyto osoby patří mezi podporované cílové skupiny V případě realizace projektu s účastí partnera/ů musí být počet zaměstnanců žadatele, kteří budou do projektu zapojeni jako cílová skupina, nejvyšší ve srovnání s počtem podpořených zaměstnanců jednotlivých partnerů. Tento poměr musí být zachován po celou dobu realizace projektu.

Rozpočet projektu (celkové náklady projektu) uvedený v projektové žádosti přepočtený na 1 podpořenou osobu a 1 měsíc realizace projektu může dosáhnout maximálně výše 5 000 Kč a zároveň za celou dobu realizace projektu může dosáhnout maximálně výše 100 000 Kč na 1 podpořenou osobu. Pokud budou tyto limity v předložené projektové žádosti překročeny, bude taková projektová žádost vyřazena z procesu hodnocení v průběhu formálního posouzení.

Podporované cílové skupiny
− Zaměstnanci příjemce a partnera ohrožení na trhu práce
Mezi zaměstnance ohrožené na trhu práce lze zařadit pouze zaměstnance příjemce a partnera, kteří v okamžiku zařazení do projektu vykazují alespoň jednu z následujících charakteristik:
− zdravotně znevýhodnění zaměstnanci – zaměstnanci, kteří jsou v souladu s § 67 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, osobami se zdravotním postiženími
− starší zaměstnanci - zaměstnanci po dovršení 50. roku života
− mladí zaměstnanci - zaměstnanci do dovršeného 30. roku života
− zaměstnanci s nižší kvalifikací – zaměstnanci s nejvýše středním vzděláním s výučním listem ve smyslu § 58 odst. 1 b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo uznaný zahraniční ekvivalent
− zaměstnanci-rodiče - zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené a zaměstnanci do 1 roku od ukončení mateřské či rodičovské dovolené

Mezi podporované cílové skupiny nepatří osoby, jejichž převažující pracovní činností je poradenství k získávání prostředků z veřejných zdrojů, které je poskytované mimo organizaci žadatele, příp. partnera.

Oprávnění žadatelé a oprávnění partneři
− Podnikatelské subjekty
− Nestátní neziskové organizace
− Veřejné instituce

Rozpočet skupiny aktivit
Na skupinu aktivit A je vyčleněno celkem 95,00 mil. Kč. Na křížové financování je z této částky vyčleněno maximálně 8,55 mil. Kč.
Míra spolufinancování příjemcem
Příjemce je povinen podílet se na financování způsobilých nákladů projektu z vlastních zdrojů (či z vlastních zdrojů partnera). Míra povinného spolufinancování projektu odpovídá nejvyšší
povinné míře spolufinancování do projektu zapojených subjektů (tj. žadatele a partnerů). Míra povinného spolufinancování je pro jednotlivé typy subjektů stanovena takto:
− Velké podniky: 15 %
− Střední, malé a mikropodniky: 0 %
− Nestátní neziskové organizace: 0 %
− Veřejné instituce: 0 %

B. Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti
Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je přispět k rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií.
Podporované aktivity
− Další profesní vzdělávání cílových skupin podporující rozvoj podnikání v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií, včetně šíření výsledků výzkumu a vývoje do praxe, řízení výzkumu a vývoje, transferu technologií, osvojování si znalostí o ochraně duševního vlastnictví a zakládání spin-off firem (například formou vzdělávacích kurzů, workshopů, cíleného poradenství apod.).
− Podpora rozvoje podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií prohlubováním spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem např. prostřednictvím zapojení špičkových odborníků do projektových aktivit.
− Vzdělávací kurzy, cílené poradenství a podpora odpovídající potřebám konkrétního subjektu při zahájení podnikání v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti environmentálních technologií (včetně spin-off firem).
Podporované aktivity musí směřovat k rozvoji podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií. Do oblasti environmentálních technologií patří takové sektory hospodářství, které přispívají k posunu směrem ke společnosti méně náročné na zdroje a s nízkou produkcí uhlíku, která využívá všechny dostupné zdroje účinným způsobem s cílem snížit emise CO2, zvýšit konkurenceschopnost a podpořit větší energetickou bezpečnost. Podpora z OPPA v oblasti environmentálních technologií by se měla zaměřit na takové pracovní pozice, jejichž účelem je snížení spotřeby energie, vody a dalších zdrojů prostřednictvím zvyšování účinnosti, úspor, snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, předcházení a minimalizace vzniku všech druhů odpadů a znečištění i ochrana a obnova ekosystémů a biodiverzity. Každá úspěšně podpořená osoba v rámci projektu musí získat podporu souhrnně v rozsahu minimálně 60 hodin za všechny přímé typy podpor (školení, trénink, poradenství, stáž apod.). Rozsah podpory pro podpořené osoby musí jasně vyplývat z popisu klíčových aktivit
v projektové žádosti. Pokud tato podmínka nebude v předložené projektové žádosti splněna, bude taková projektová žádost vyřazena z procesu hodnocení v průběhu formálního posouzení.

Rozpočet projektu (celkové náklady projektu) přepočtený na 1 podpořenou osobu a 1 měsíc

realizace projektu může dosáhnout maximálně výše 8 000 Kč a zároveň za celou dobu
realizace projektu může dosáhnout maximálně výše 150 000 Kč na 1 podpořenou osobu.
Pokud budou tyto limity v předložené projektové žádosti překročeny, bude taková projektová žádost vyřazena z procesu hodnocení v průběhu formálního posouzení.

Podporované cílové skupiny
− Zaměstnanci podnikatelských subjektů v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií
− Sebezaměstnaní v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií
− Studenti a absolventi VOŠ a VŠ, kteří jsou zájemci o podnikání v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií
Podnikateli v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií se rozumí podnikatelské subjekty, které mají v informačním systému „Administrativní registr ekonomických subjektů“ (ARES) zapsánu alespoň jednu z níže uvedených klasifikací ekonomických činností (NACE). Administrativní registr ekonomických subjektů je veřejně dostupný na internetových stránkách Ministerstva financí: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/.

Celý text znění výzvy

(04.05.2011) ZDROJ: OPPA
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.