Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Praha 1 přijímá grantové žádosti na podporu kultury ještě 9 dní

Městská část Praha 1 vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti kultury k podpoře kulturních aktivit na území Městské části Praha 1. Projekty mohou být zaměřeny na různé profesní, věkové a sociální skupiny obyvatel. O grant mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1. Granty jsou poskytovány výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektů. Maximální částka na podporu jednoho projektu je 300.000 Kč. Uzávěrka pro předložení žádosti o grant je 26. února 2010.
I.    PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ
Grantový systém v oblasti kultury a umění je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů kulturní politiky Městské části Praha 1. Je opřen o zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v rámci samostatné působnosti města stanovuje podle § 16 péči v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů – mj. celkového kulturního rozvoje.

Současně se i opírá o zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, který v § 2 definuje veřejné kulturní služby, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Grantový systém se opírá též o zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dále o zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

II.     SMYSL A CÍL GRANTOVÉHO SYSTÉMU  MČ PRAHA 1 A JEHO POSLÁNÍ

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty ), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1.

III.     TRANSPARENTNOST A ÚČELNOST
Systém i proces poskytování grantů v oblasti kultury je nastaven tak, aby veškerá podpora MČ Praha 1 probíhala podle stejných pravidel.  
V jednotných formulářích žádostí o grant subjekt žádající o podporu musí předložit strukturovaný rozpočet nákladů a výnosů a v něm zdůvodnit přiměřenost plánovaných nákladů. Žadatelé mohou být  v průběhu hodnocení žádostí v grantových komisích vyzváni k veřejnému slyšení.
V případě udělení grantu je s žadateli uzavřena smlouva, ve které jsou stanoveny podmínky pro užití a čerpání grantu. Plnění těchto podmínek je žadatel povinen doložit a prokázat.

IV.    HLAVNÍ ZÁSADY UDĚLENÍ GRANTŮ
1.    O grant mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
2.    Městská část Praha 1 přijímá žádosti o grant k akcím, které se konají na území MČ Praha 1.
3.    Právnické osoby předkládají projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce.
4.    Granty jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, producentům či koordinátorům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci odpovídají za realizaci kulturních projektů, činností a aktivit.
5.    Granty jsou poskytovány výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektů. Z grantů není možné hradit pořízení pozemků, staveb, budov a jejich technické zhodnocení (tzv. stavební investice) a jejich odpisy, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, pohoštění, občerstvení, dary, výdaje spojené s účinkováním mimo území MČ Prahy 1 (např. na dopravu, diety), výdaje spojené s  pořízením  zvukových a obrazových záznamů uměleckých produkcí žadatele, realizovaných za účelem prodeje. Toto omezení se nevztahuje na výdaje spojené s pořízením zvukových a obrazových záznamů uměleckých produkcí příjemce, realizovaných za účelem dokumentace, archivace a propagace umělecké produkce žadatele. V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprávněn hradit z grantu DPH. Toto omezení se nevztahuje na DPH u výdajů příjemce, které vynaloží v souvislosti s výnosy/plněním, které je z hlediska DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním.
6.    Předpokladem přidělení finančního příspěvku je vypořádání pohledávek MČ Praha 1 vůči žadateli za předchozí období ke dni podání žádosti o grant.
7.    Grant nelze přidělit žadatelům v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoli finančních prostředků přidělených MČ Praha 1.
8.    Grant nelze přidělit žadatelům, vůči kterým má MČ Praha 1 jakékoliv jiné finanční pohledávky.
9.    Žádost o grant na tentýž obsahově shodný projekt nemůže být podána v rámci dalších oblastí grantového systému MČ Praha 1.
10.    Použití grantu MČ Praha 1 podléhá veřejnoprávní kontrole nakládání s poskytnutým grantem, tj. s veřejnými prostředky. Žadatel bude smlouvou zavázán, že vytvoří poskytovateli – MČ Praha 1 - podmínky k provedení této kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytne k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a to kdykoliv po dobu trvání projektu, na který je poskytnut grant a dále po dobu 5 let od konečné realizace celého projektu, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat účetní doklady a záznamy.
11.    Žádosti nemohou podávat organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace.
12.    Granty jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu, nemohou být použity za účelem zisku.
13.    Při rozhodování o udělení grantu se nepřihlíží k formě právní subjektivity žadatele, rozhodující je podaný projekt a jeho přínos pro občany MČ Praha 1, jeho reálnost včetně přiměřenosti nákladů. Jedno z doporučujících hledisek při posuzování žádostí o grant je zajištění vícezdrojového financování projektu.
14.    Na poskytnutí grantu není právní nárok.

V.    PODÁNÍ ŽADOSTI

a)    Osobně: do podatelny MČ Prahy 1.
b)    Forma: v tiskové podobě ve dvou identických vyhotoveních (1 originál + 1 kopie).
c)    Podání žádosti o grant prostřednictvím Datové schránky není možné.
d)    Žádosti musejí být kompletně sešity, slepeny štítkem a posloupně očíslovány všechny stránky, a to včetně povinných či nepovinných příloh.
e)    Termín:  je  stanoven ve vyhlášení grantu.
f)    Označení zalepené obálky žádosti je uváděno ve vyhlášení grantu.
g)    Maximální možná částka na projekt, o kterou lze požádat je uvedena ve vyhlášení grantu.
h)    Termíny veřejných konzultací k žádostem o grant jsou stanoveny ve vyhlášení grantu.

VI.    OBSAH ŽÁDOSTI

1.    Formuláře –„Žádost o grant Městské části Praha 1 na rok 2010 – právnická osoba -  typ grantu: Kultura“ , „Žádost o grant Městské části Praha 1 na rok 2010 – fyzická osoba - typ grantu: Kultura“  i s podmínkami pro podání žádosti o grant jsou k dispozici při vyhlášení grantů:
-    v Informačním centru ÚMČ Praha 1, na adrese Praha 1, Vodičkova 18
-    v oddělení kultury Odboru školství a kultury, na adrese Praha 1, Vodičkova 9
-    na internetové stránce http://www.praha1.cz/cps/skolstvi-sport-kultura-6295.html 

V případě jakýchkoli dotazů  kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz

Další informace včetně příslušných formulářů na http://www.praha1.cz/cps/skolstvi-sport-kultura-6295.html 
(17.02.2010) ZDROJ: Městská část Praha 1
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.