Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje řízení na předkládání projektů v rámci programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Program je určen pro právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou. Kritériem pro vstup do programu je minimální procento soběstačnosti v intervalu 13 až 80 procent v závislosti na statutu a  typu konkrétního subjektu; minimální počet představení a koncertů; finanční participace samosprávného orgánu v roce 2009; stálá divadelní či hudební činnost nejméně po 3 po sobě následující roky.  Uzávěrka pro předkládání projektů je 28. února 2010.
Program je určen pro:

právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou:
 • divadla – příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické a fyzické osoby s pravidelnou vlastní uměleckou činností
 •  symfonické orchestry - příspěvkové organizace – stálý profesionální symfonický orchestr, který má minimálně 75% hudebníků v hlavním pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním vztahu, jehož zřizovatelem je orgán územně samosprávného celku; nestátní  neziskové organizace, ostatní právnické či fyzické osoby - stálý profesionální symfonický orchestr s dechovou harmonií jako stálou složkou orchestru, s počtem minimálně 35 hudebníků ve stálém pracovním poměru nebo v trvalém smluvním vztahu
 •  pěvecké sbory – příspěvkové organizace,  nestátní  neziskové organizace, ostatní právnické či fyzické osoby - stálý profesionální pěvecký sbor s počtem minimálně 35 zpěváků ve stálém pracovním poměru nebo trvalém smluvním vztahu, nejméně 2/3 členů sboru musí mít odpovídající odborné vzdělání (tj. vysoká umělecká škola, konzervatoř, pedagogická fakulta).

Kritéria pro vstup do programu:

 •  minimální procento soběstačnosti  roce 2009

13 %: příspěvkové organizace

 • loutková divadla
 • divadla s celkovým počtem zaměstnanců nad 150 – z toho nejméně 80 uměleckých


15 %: příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení

 •  divadla s minimálním počtem zaměstnanců 20 – z toho minimálně 10 uměleckých   
 • symfonické orchestry
 • pěvecké sbory


30 %: ostatní příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a dále subjekty založené podle Obchodního zákoníku stoprocentně obcí či krajem

 • pouze divadla

80 %: ostatní subjekty založené podle Obchodního zákoníku

 • divadla
 • symfonické orchestry
 • pěvecké sbory

Vyhlašovatel má právo v odůvodněných případech na doporučení Programové rady udělit výjimku s ohledem na význam pro obor a prokazatelně poskytované veřejné služby nekomerčního charakteru.

 • minimální počet divadelních představení či koncertů v roce 2009:

130 vlastních divadelních představení (opera a tanec/balet 50), 60 orchestrálních koncertů (lze zahrnout i  promenádní koncerty –  2 promenádní = 1 celovečerní), 50 sborových koncertů Za vlastní divadelní představení jsou považována i představení koprodukční; v případě,  že se o dotaci uchází více koproducentů, budou údaje, týkající se společné inscenace, kráceny počtem koproducenů.

 • finanční participace samosprávného orgánu v roce 2009

(kraj, obec, městská část; u příspěvkových organizací jiného než zřizovatele)

 • stálá  divadelní či hudební  činnost nejméně po 3 po sobě následující roky

Upozornění:
Žádosti nesprávně či neúplně vyplněné a žádosti bez dostatečně doložené umělecké činnosti za rok 2009  budou vyřazeny.

Podmínky pro předkládání žádostí:
Vyplněný formulář žádosti o dotaci, včetně požadovaných příloh, musí být zaslán ve 2 vyhotoveních na adresu:
 
Ministerstvo kultury
Odbor umění a knihoven
P. B. 74
118 11 Praha 1 – Malá Strana

nejpozději do 28. února 2010.


Vyplněný formulář  (divadla) zašlete současně  elektronicky na adresu zuzana.jindrova@divadlo.cz
 
Formuláře:

Žádost o dotaci pro rok 2010 - divadlo

Žádost o dotaci pro rok 2010 - hudba

Další informace najdete zde

(05.01.2010) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.