Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Fond T-Mobile rozdělí 5 milionů korun v rámci programu Lepší život v regionech

Fond T- Mobile ve spolupráci s Nadací Via a Komunitní nadací Ústií nad Labem rozdělí již počtvrté v rámci programu "Lepší svět v regionech" 5 milionů korun na kulturní, sociální a environmentální aktivity. Mezi podporované činnosti patří například péče o drobné kulturní památky, kapličky, polní kříže, památná místa nebo obnova místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života; podpora nekomerčních kulturních akcí; posilování sounáležitosti lidí s místem, kde žijí, porozumění minulosti. Finanční prostředky budou rozděleny v Královehradeckém kraji, okrese Louny a Praze 11, všude tam, kde sídlí společnost T-Mobile. Maximální částka přidělená jednomu projektu je 100 000 Kč. Projekty neziskových organizací jsou financovatelné až do výše 90% uznatelných nákladů. Projket může trvat maximálně 12. měsíců. Uzávěrka pro předložení žádosti je v pátek 25. dubna, 2008.

Co bude Fond T-Mobile na Královéhradecku / Lounsku / v městské části Praha 11 podporovat?
Aktivity zaměřené na podporu místního rozvoje a místních iniciativ, tedy aktivity zaměřené na zlepšení životního, kulturního a sociálního prostředí jako například:

    * péče o drobné kulturní památky, kapličky, polní kříže, památná místa; zkrášlování a úprava veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
    * obnova místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života; podpora nekomerčních kulturních akcí; posilování sounáležitosti lidí s místem, kde žijí, porozumění minulosti;
    * péče o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, obnova stromových alejí či péče o památné stromy, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
    * rozvoj místního dárcovství a dobrovolnictví;
    * zájmové a volnočasové aktivity mládeže; posílení komunitní role místních muzeí, knihoven a škol;
    * komunitní sociální služby – podpora projektů, které řeší situaci sociálně, mentálně, psychicky a fyzicky handicapovaných formou komunitní péče mimo státní ústavy, náhradní rodinná péče, chráněné dílny, asistenční služby, stacionáře pro děti, poradny pro rodiny, svépomocné skupiny, apod.

Na jednorázové nákupy je možno žádat, pouze jsou-li v kontextu konkrétního projektu.
Kdo může zažádat o finanční podporu

    * české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby (s výjimkou církví a náboženských společností), nadace a nadační fondy;
    * příspěvkové organizace;
    * obce a sdružení obcí.

Žadatelé musí prokazatelně působit a projekt realizovat na území městské části Prahy 11, okresu Louny a Královéhradeckého kraje.
Kolik můžete z Fondu T-Mobile získat a na jak dlouho

    * maximální výše jednoho grantu je 100 000 Kč;
    * jeden žadatel může předložit maximálně dvě žádosti;
    * české nevládní neziskové organizace mohou z Fondu T-Mobile požádat o příspěvek až do výše 90 % celkových nákladů projektu (minimálně 10 % nákladů musí žádající organizace pokrýt z jiných zdrojů; spoluúčast lze vyčíslit i vkladem dobrovolnické práce);
    * příspěvkovým organizacím, obcím a sdružením obcí můžeme grant poskytnout až do výše 50 % celkových nákladů (tj. finanční spoluúčast ze strany žadatele musí být alespoň 50 %; spoluúčast lze vyčíslit i vkladem dobrovolnické práce);
    * projekt může trvat nejdéle 12 měsíců (od 1. července 2008 do 30. června 2009).

Na co vám Fond T-Mobile nemůže přispět

    * na jednorázové akce, které nepomáhají okolí trvalým způsobem;
    * na projekty bez vazby na území městské části Prahy 11, okresu Louny a Královéhradeckého kraje;
    * na dlouhodobé projekty, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů.

Co bude při výběru projektů důležité

    * zda se zabýváte konkrétním problémem regionu a dokážete jej jasně a srozumitelně popsat;
    * zda máte jasnou představu o konkrétním způsobu řešení problému (včetně jednotlivých kroků a časového odhadu) do 12 měsíců;
    * zda jste sestavili rozpočet odpovídající realistickým nákladům projektu;
    * zda dokážete zajistit, aby projekt pokračoval i po ukončení podpory z Fondu T-Mobile.

Na co byste neměli zapomenout

    * podat žádost o grant na předepsaném formuláři v požadovaném počtu kompletních výtisků (1 originál a 5 kopií pro hodnotitele, pro Lounsko 1 originál a 6 kopií pro hodnotitele);
    * zaslat jednu kopii žádosti v elektronické podobě na e-mail nadace (instrukce pro odeslání e-mailu naleznete ve formuláři žádosti o grant);
    * přiložit požadované přílohy: neověřené kopie statutu nebo stanov organizace (s výjimkou obcí) a dokladu o přidělení IČ;
    * přiložit doplňkové přílohy: např. prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním a/nebo finančním podílu na projektu, doporučení k projektu, poslední výroční zprávu organizace, fotodokumentaci v tištěné podobě apod.;
    * odevzdat žádost do pátku 25. dubna 2008 osobně nebo poštou (nejpozději s razítkem data uzávěrky) na adresu:
          o Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00; Praha 1 pro městskou část Praha 11 a Královéhradecký kraj.
          o Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem pro okres Louny.

Posuzovat bohužel nemůžeme žádosti

    * podané po datu uzávěrky;
    * s jiným než předepsaným počtem kopií, chybějící kopií stanov nebo dokladu o přidělení IČ;
    * s nevyplněnými požadovanými údaji či pozměněnou úpravou formuláře;
    * s chybějícími informacemi nezbytnými pro věcné posouzení projektu;
    * s požadovanou částkou přesahující stanovený maximální procentuální podíl z celkových nákladů projektu;
    * nesplňující podmínky vyhlášení grantového řízení

Jak se dozvíte výsledky
Projekty posoudí hodnotící komise a o výsledku grantového řízení vás vyrozumíme písemně nejpozději do 8 týdnů od data uzávěrky příjmu žádostí. Výsledky samozřejmě zveřejníme také na www.lepsisvet.cz, v případě Prahy 11 a Královehradeckého kraje také na www.nadacevia.cz a pro okres Louny na www.komunitninadace.cz.
Kolik peněz je celkem k dispozici
V rámci vyhlášeného 4. grantového kola bude rozdělena částka 5 000 000 Kč. Z toho:

    * pro projekty týkající se městské části Praha 11 – 1 000 000 Kč,
    * pro projekty týkající se Královéhradeckého kraje – 2 000 000 Kč (projekty realizované v okrese Hradec Králové a projekty realizované mimo okres Hradec Králové budou hodnoceny odděleně),
    * pro projekty týkající se okresu Louny – 2 000 000 Kč.

Kde získáte odpovědi na vaše otázky

Pokud jste z městské části Praha 11 nebo z Královéhradeckého kraje, obraťte se s důvěrou na manažerku programu Janu Kudělovou buď telefonicky na čísle 233 113 370 nebo napište e-mail na adresu jana.kudelova@nadacevia.cz. Po předchozí dohodě se s vámi také rádi sejdeme v sídle Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1.

Pokud jste z okresu Louny, poskytne vám fundovanou odpověď manažer programu Petr Veselý buď telefonicky na čísle 475 208 258 nebo mu můžete napsat e-mail na adresu petr@komunitninadace.cz. Samozřejmě lze dohodnout osobní schůzku v sídle Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem.

(18.03.2008) ZDROJ: Fond T Mobile
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.