Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace VIA: komunitní granty ČSOB a Poštovní spořitelny podpoří i kulturu v obcích

ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašují grantové kolo programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“. Prostřednictvím tohoto programu budou podpořeny komunitní projekty v celé České republice. Program je zaměřen na ty neziskové organizace a obce, které usilují o zlepšování životního prostředí, společenského a kulturního života v obcích, městech a regionech. Program si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě; stimuluje upevnění „obyčejných“ dobrých sousedských vtahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. V rámci  Menších komunitních grantů je možno získat maximální částku ve výši 70. 000 Kč na jeden projekt. O podporu se mohou ucházet nevládní neziskové organizace, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 14. dubna 2009. 

NÁVOD PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT
•    Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (lze získat na www.nadacevia.cz).
•    Žádost o grant musí obsahovat:
▫ Vyplněný formulář (1 originál + 6 kopií);
▫ 1x neověřenou kopii statutu nebo stanov organizace (neplatí pro obce);
▫ 1x neověřenou kopii dokladu o přidělení IČ.
▫ V případě projektů na opravu či obnovu kulturního či přírodního dědictví přiložte fotodokumentaci současného stavu (7 exemplářů), výpis z katastru a souhlas vlastníků či dotčených orgánů (1 originál).

Podrobnější popis ke stažení zde

Z PROGRAMŮ NELZE PODPOŘIT
•    Jednorázové akce, které nemají trvalejší dopad na život dané komunity;
•    projekty, u kterých odborné a technické řešení problému není spojeno s účastí veřejnosti;
•    vydávání publikací či propagačních materiálů bez zajištění jejich dopadu na komunitu;
•    komerčně zaměřené akce bez trvalejšího dopadu na život komunity;
•    projekty bez vazby na určitou lokalitu;
•    spolufinancování projektů z evropských fondů;
•    projekty zaměřené na přímé poskytování sociálních a zdravotních služeb;
•    výstavbu a značení cyklostezek;
•    budování veřejných prostranství, výstavbu dětských hřišť;
•    dlouhodobé projekty, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů;
•    projekty účelově zaměřené na propagaci ideologií a politických stran, projekty směřující k potlačování práv a svobod.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT
•    Žádosti posuzuje nezávislá hodnotící komise schválená správní radou Nadace VIA.
•    Výsledky grantového řízení zveřejníme 29. května 2009 na www.nadacevia.cz. Všichni žadatelé budou vyrozuměni písemně do 8 týdnů od data uzávěrky příjmu žádostí.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT
A. Očekávaný přínos projektu, cíl a jeho dopad
•    soulad projektu se zaměřením daného programu, očekávané výsledky a metody jejich hodnocení
•    jasně formulované téma a cíl projektu
•    přínos a potřebnost projektu; změny, ke kterým povede
•    tvůrčí invence a autentičnost
B. Komunitní rozměr projektu a předpoklady organizace k jeho realizaci
•    míra zapojení veřejnosti a dopad projektu na prostředí a podmínky života dané komunity
•    prokazatelná spolupráce s místními partnery
•    předpoklady organizace k úspěšné realizaci projektu
C. Finanční stránka
•    přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu
•    přiměřenost administrativních nákladů k celkovým nákladům projektu
D. Obsahové a formální zpracování
•    srozumitelnost, přehlednost, výstižnost
•    logické zdůvodnění cíle projektu a prostředků zvolených k jeho dosažení
•    jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem

VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ
•    Hodnotící komise vybere zároveň z každého regionu jeden projekt, který (přestože byl kvalitní), nebylo vzhledem k omezeným finančním prostředkům možné vybrat k podpoře.
•    Seznam těchto projektů s krátkými anotacemi bude zveřejněn 29. května 2009 na webových stránkách ČSOB. Do 29. června 2009 bude moci veřejnost prostřednictvím on-line hlasování rozhodnout, který z projektů bude podpořen jednorázovým příspěvkem 50 000 Kč.

Konzultace k projektům poskytuje Martina Kulíková na tel. čísle: 233 113 370 nebo e-mailem na adrese: martina.kulikova@nadacevia.cz.

Žádost o grant prosím zašlete (platí datum poštovního razítka) nebo odevzdejte osobně nejpozději v úterý 14. dubna 2009 na adresu: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1

Obálku označte podle zaměření projektu
 „PROGRAM ČSOB “ nebo “PROGRAM Poštovní spořitelny”.
Vyplněný formulář zašlete do stejného data také elektronickou poštou na adresu csob_ps.grant@nadacevia.cz.

 

(10.03.2009) ZDROJ: Nadace Via
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.