Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov: granty 2008

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov vyhlašuje grantovou soutěž pro rok 2008. Projekty je možné podávat ve dvou tématických oblastech podpora kulturních a komunitních projektů a Ochrana kulturních památek. Výše nadačních příspěvků se pohybuje od 10.000 do 300.000 Kč, pro investiční projekty až 500.000 Kč. Částka k rozdělení v roce 2008 - 565.000 Kč. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 30. 4. 2008.

Témata grantových projektů

Grantová soutěž 2008

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Rozdělení výnosů z příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF)

I. Podpora kulturních a komunitních projektů
1. Popularizace zejména barokní hudební kultury – živé produkce barokních a dalších
hudebních děl, hudební výzkum.
2. Divadlo 17. a 18. století – vzdělávací projekty zaměřené na mladou generaci s důrazem na
vysokou míru autenticity dobového přednesu a projevu (workshopy, kursy barokní
techniky tance, zpěvu a hry na hudební nástroje, experimentální produkce).
3. Osvětové a popularizační akce – výstavy, přednášky a publikační projekty v oblasti
barokní divadelní kultury.
4. Propagace barokní divadelní kultury prostřednictvím moderních informačních technologií
(DVD, audio, internet). Výstupy projektů nesmí být využívány ke komerčním účelům.
5. Výzkumné a badatelské projekty, zaměřené na poznání barokní divadelní kultury a
aristokratických zábav 17. a 18. stol.
6. Produkce a výzkum hudebních a divadelních představení.
7. Výtvarné aktivity, vytváření uměleckých děl, realizace výstav, kurzů, plenérů a
workshopů a výzkum.
8. Projekty environmentálního charakteru na Českokrumlovsku.
9. Vzdělávací projekty.
10. Projekty zaměřené na děti a mládež.
11. Projekty přispívající k rozvoji místní komunity a obohacení komunitního života.

II. Ochrana kulturních památek
1. Restaurování a rekonstrukce památek, zvláště zámeckých historických divadel, vnitřního
vybavení a fondů teatrálií, aristokratických sídel a ostatních cenných památek na území
ČR.
2. Odborné studie zaměřené na evidenci divadelních fondů, obnovu a oživení zámeckých
historických divadel.
3. Popularizace památkového kulturního dědictví s důrazem na posilování vztahu místní
komunity k památkám – výstavy, přednášky, besedy, benefiční akce, workshopy.
4. Vzdělávání mladé generace – návštěvy kulturních památek, pracovní dílny, besedy,
pracovní setkání, studijní cesty či pobyty, badatelská činnost.
5. Výzkumné projekty související s barokní kulturou.
6. Podpora publikační a vydavatelské činnosti.
7. Studium a výzkum barokní jevištní techniky.
8. Podpora studijních cest souvisejících s poznáním evropské barokní divadelní kultury.

Statutární podmínky pro poskytnutí příspěvku
1. Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvek z výnosů nadačního jmění formou
veřejně vyhlášených grantových programů.
2. Nadace uděluje nadační příspěvky na základě veřejného otevřeného výběrového řízení.
3. Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě pouze na základě smlouvy (smlouva o
nadačním příspěvku) stanovující konečného příjemce nadačního příspěvku, finanční
částku a formu průkazného doložení užití uděleného finančního příspěvku včetně
formulace závěrečné zprávy.
4. Z účasti na veřejném, otevřeném výběrovém řízení jsou vyloučeny:
a) fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelé
b) právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí a
společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické
osoby vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a
kulturní služby,
c) nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF
d) stát, jednotky územní samosprávy
e) právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných
vysokých škol
5. Budou-li třetími osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkové
organizace, potom vždy jen za podmínky, že samy vloží nejméně 50% finančních
prostředků na předmětný projekt.

Uzávěrka zasílání žádostí
30. dubna 2008, u projektů zaslaných poštou rozhoduje datum na poštovním razítku.
Obálku zřetelně označte textem Grantová soutěž 2008.
Informaci o výsledcích výběrového řízení obdrží všichni žadatelé do 30. června 2008.

Kontakt a další informace
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov
tel./fax: 380 711 298
e-mail: foundation@ckrumlov.cz
formuláře a podrobné informace najdete na www.foundation.ckrumlov.cz

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.