Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace VIA - Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

Nadace VIA vyhlašuje 1. kolo výběrového grantového řízení programu Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu. O grant do maximální výše 80 000 Kč mohou žádat nestátní neziskové organizace, církevní právnické osoby a obce. Celková suma k rozdělení je 2 miliony korun. Uzávěrka pro podání přihlášky do programu je 15. května 2004.

Další informace na adrese: http://www.nadacevia.cz


FOND KULTURNÍHO DĚDICTVÍ: ZÁCHRANA DROBNÝCH PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU

Program je financován z darů od členů Via Foundation Czech Heritage Society v USA.
Uzávěrka pro podání přihlášek: 15. května 2004
(datum poštovního razítka)

CÍLE PROGRAMU

 • Podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu;
 • Zlepšení stavu a vzhledu krajiny prostřednictvím obnovy a údržby drobných památek;
 • Vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost a účast lidí na péči o svoje okolí;
 • Posílení zájmu o péči o památky v krajině a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tj. občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) při záchraně, obnově a údržbě památek.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT
České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, dále církevní právnické osoby a obce.

VÝŠE GRANTU

 • Maximální výše grantu je 80 000 Kč;
 • Grant může být poskytnut maximálně do výše 80% nákladů projektu, minimálně 20% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů;
 • Obvyklé trvání realizace projektu je 6 měsíců, při technologických postupech, které si vyžadují delší čas, výjimečně až 12 měsíců.

CELKOVÁ SUMA
Celková suma k rozdělení v tomto kole je 2 000 000 Kč

 

Z PROGRAMU NELZE PODPOŘIT

 • Restaurování vnitřního movitého vybavení památek;
 • Velké objekty ve vlastnictví státu;
 • Dlouhodobé opravy a restaurovaní, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů;
 • Kulturní památky zařazené do některého z programů Ministerstva kultury nebo jiných programů vázaných na státní rozpočet.

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

A) Projekt

 • Úplnost zpracování předložené žádosti;
 • Míra ohrožení objektu/naléhavost oprav;
 • Kvalita přípravy projektu;
 • Historická hodnota a místní význam památky;

 
B) Obsahové a formální zpracování

 • Přesnost a výstižnost podrobného popisu zamýšlené obnovy památky;
 • Vypovídací hodnota dokumentace památky a příloh projektu;
 • Jasný realizační plán s popisem jednotlivých kroků a časovým harmonogramem;

 
C) Finanční stránka

 • Přiměřenost, hospodárnost, zdůvodnitelnost a ověřitelnost rozpočtu;
 • Finanční spoluúčast jiných partnerů (lze vyčíslit i dobrovolnou práci a/nebo darovaný materiál);
 • Potvrzení o dalších zdrojích financování;

 
D) Schopnost realizace

 • Dosavadní zkušenosti organizace;
 • Odborné předpoklady realizátorů;
 • Podíl dobrovolné práce;
 • Schopnost získat finanční zdroje od jiných dárců.

 
POVINNÉ PŘÍLOHY

 • Kopie vyplněné žádosti o grant (1 originál + 5 kopií);
 • Fotodokumentace současného stavu objektu a lokality (1 barevný originál + 5 černobílých kopií);
 • Podrobný popis zamýšlené obnovy památky s uvedením odborných předpokladů a zkušeností realizátorů (1 originál + 5 kopií). V případě, že máte k dispozici stavební dokumentaci, průzkumovou zprávu či jiné obsáhlejší podklady, připojte jeden výtisk, který vám po vyhodnocení žádosti vrátíme;
 • Souhlas vlastníka památky /u objektů neevidovaných v katastru nemovitostí souhlas vlastníka pozemku, na kterém se památka nachází/ (1 originál);
 • Vytištěná informace z katastru nemovitostí (1 kopie bez kolku);
 • Doklad o registraci organizace - 1x neověřená kopie (neplatí pro obce);
 • Doklad o přidělení IČO - 1x neověřená kopie (neplatí pro obce);

 
V případě kulturních památek:

 • Závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče včetně podkladů na jejichž základě bylo vydáno (1 ověřená kopie + 5 kopií).


K žádosti je možné doplnit další přílohy jako např. výroční zprávu organizace, propagační materiály, další informace o památce, která je předmětem žádosti, apod.

(30.03.2004)
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.