Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace VIA - komunitní granty na podporu obnovy krajiny, péči o životní prostředí i drobné památky

ČSOB ve spolupráci s Nadací VIA vyhlásila druhý ročník grantového programu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů - velké komunitní granty". V jeho rámci podpoří ČSOB tři vybrané velké projekty, které se budou zabývat obnovou krajiny a péčí o životní prostředí. Každý z vítězných projektů získá částku 300 tisíc korun. Celkově tedy bude rozděleno 900 tisíc korun. Projekty mohou být zaměřené na témata, jako je např. obnova původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod. Nezbytnou podmínkou pro přijetí jakéhokoliv projektu do soutěže je, aby se týkal pouze lokality situované ve volné krajině, to znamená mimo zastavěné části obce či města, a současně aby měl výrazně pozitivní komunitní dopad. Uzávěrka pro předložení přihlášek je 30. září 2010. 
V loňském pilotním ročníku se do programu přihlásilo celkem jedenadvacet projektů. Nejaktivnějším krajem z pohledu počtu přihlášených projektů se stal Středočeský kraj s pěti projekty, následovaný Libereckým a Olomouckým krajem (každý se třemi přihlášenými projekty). Z hlediska struktury bylo jedenáct z celkového počtu přihlášených projektů podáno občanskými sdruženími, devět projektů přihlásily samotné obce a jedním se podílela příspěvková organizace. Podporu pak získaly projekt záchrany mandloňových sadů v Hustopečích, projekt obnovy Křížové cesty v Kamenickém Šenově a projekt vybudování obecní louky v Městské části Praha - Slivenec.

O velké komunitní granty mohou v letošním roce žádat české nevládní neziskové organizace, dále také obce a sdružení obcí či příspěvkové organizace. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. září 2010. Výsledky budou zveřejněny v druhé polovině listopadu.

Jednou z podmínek nutných k získání některého ze tří grantů je v případě českých nevládních neziskových organizací zajištění spolufinancování v minimální výši 20 tisíc korun. V případě obcí, sdružení obcí a příspěvkových organizací je pro žadatele nutné zajistit spolufinancování v minimální výši 50 tisíc korun. Ve všech případech platí, že 50 % ze spolufinancované částky může být vyčísleno vkladem nehonorovaných či dobrovolnických prací.
CÍLE PROGRAMU
Prostřednictvím programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů – velké komunitní granty podporuje Československá obchodní banka projekty zaměřené na obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí v celé České republice.  V rámci programu budou podpořeny 3 projekty z celé České republiky, přičemž každý získá finanční podporu 300 000 Kč. Celkově tak bude rozděleno 900 000 Kč.
Cílem programu je podpořit projekty, které řeší problematiku obnovy krajiny a péče o životní prostředí a mají pozitivní komunitní dopad, protože do realizace zapojí místní obyvatele a zvýší jejich zájem o otázky životního prostředí. Aktivní zapojení veřejnosti do projektu je proto nezbytnou podmínkou získání podpory. Projekty mohou být zaměřené na témata, jako je např. obnova původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod. Projekty se musí týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O GRANT
•     České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví;
•     obce a sdružení obcí;
•     příspěvkové organizace.

VÝŠE GRANTU A DOBA REALIZACE PROJEKTU
•    Budou podpořeny celkem 3 projekty z celé ČR, a to každý částkou 300 000 Kč.
•    Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost.
•    České nevládní neziskové organizace si musí zajistit spolufinancování minimálně 20 000 Kč (tzn. minimální rozpočet projektu musí být 320 000 Kč, přičemž 300 000 Kč bude tvořit příspěvek z grantu). Spolufinancování je do 50 % možné vyčíslit vkladem nehonorované či dobrovolnické práce.
•    Obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace si musí zajistit spolufinancování minimálně 50 000 Kč (tzn. minimální rozpočet projektu musí být 350 000 Kč, přičemž 300 000 Kč bude tvořit příspěvek z grantu). Spolufinancování je do 50 % možné vyčíslit vkladem nehonorované či dobrovolnické práce.
•    Doba realizace projektu může být nejdéle 12 měsíců (od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2011).

Z PROGRAMU LZE PODPOŘIT
•    Investiční i neinvestiční projekty zaměřené na obnovu krajiny či péči o krajinu, přičemž podmínkou je vždy zapojení veřejnosti.
•    Přesně definovanou a ohraničenou část dlouhodobého projektu, jehož řešení přesahuje časový i finanční rámec grantového programu.
•    Osobní náklady a režijní náklady spojené s realizací projektu.
•    Propagační a informační aktivity, a to pouze jako doprovodné aktivity projektů zaměřených na přímou péči o krajinu.
•    Opravu drobných staveb v krajině, a to tehdy, bude-li oprava součástí projektu zaměřeného na péči o rozsáhlejší krajinný celek.

Z PROGRAMU NELZE PODPOŘIT
•    Projekty, u kterých odborné a technické řešení problému není spojeno s účastí veřejnosti;
•    projekty bez vazby na určité konkrétní místo či lokalitu;
•    projekty, které se nezaměřují na přímou péči o krajinu;
•    výstavbu a značení cyklostezek;
•    budování a úpravu veřejných prostranství (parků, hřišť, návsí atp.) v zastavěném území obcí a měst;
•    péči o památky v zastavěném území obcí a měst;
•    druhovou ochranu flory a fauny;
•    vydávání publikací a budování naučných stezek bez vazby na širší kontext projektu;
•    regrantování.

více informací najdete zde

(03.08.2010) ZDROJ: Nadace Via
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.