Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Fulbright-Masarykovo stipendium pro pracovníky neziskových organizací

Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno začínajícím i pokročilým vědeckým pracovníkům všech oborů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jejich zaměření není jen výhradně odborné. Příští stipendisté musí být také, podobně jako Masaryk, aktivními v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit (např. pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod). Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince, 2008.

Fulbrightova komise v České republice chce tímto stipendijním programem nejen připomenout významný odkaz prvého československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v rovině politické, ale také upozornit na významný aspekt Masarykova dědictví: životní dráhu universitního profesora a angažovaného občana, který se již v době svého akademického působení zapojil do důležitých veřejných diskusí (nacionalismus, rasismus, Hilsnerova aféra aj.) a kterého jeho angažované občanství dovedlo až k plně politické dráze. Současně bychom tímto programem rádi připomněli i Masarykův úzký vztah ke Spojeným státům americkým.
Pro doktorandy a vědce

Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno začínajícím i pokročilým vědeckým pracovníkům všech oborů, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně jejich zaměření není jen výhradně odborné. Příští stipendisté musí být také, podobně jako Masaryk, aktivními v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit (např. pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod). Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia.

Cíle programu jsou následující:

    * Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
    * Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.
    * Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
    * Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do České republiky.
    * Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce) možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
    * Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Pro neziskový sektor

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2009-10 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru v ČR. Cílem je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je už tradičně velmi silný a dobře fungující neziskový sektor.

Obsah grantu
Pro doktorandy a vědce

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích:

    * Kategorie A - juniorská
      Pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D. je určeno stipendium přibližně ve výši 1500 USD měsíčně. Hrazena i cesta a zdravotní pojištění, případně školné za výše zmíněné kurzy na univerzitě.

    * Kategorie B - seniorská
      Pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem je určeno stipendium přibližně 3.000 USD. Další podmínky jsou obdobné jako v kategorii A.

Vzhledem k velice rozdílným životním nákladům v různých oblastech USA postupuje při přesném stanovení výše stipendií komise podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku.
Pro neziskový sektor

Stipendium se poskytuje na dobu tří až pěti měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2008 nebo později podle potřeb uchazeče.
Stipendium pokrývá náklady na živobytí ve výši 1 300 až 1 500 USD měsíčně v závislosti na místě pobytu v USA, jednorázovou položka na zabydlení, 500 USD, jednorázová položku na nákup studijních materiálů 1 000 USD, zpáteční letenku, zdravotní pojištění a případně také příspěvek na doprovázející rodinné příslušníky.

Termín podání přihlášky je 1. prosince 2008. Zvací dopis lze dodat az po uzávěrce, nejpozději však do 15. ledna 2009.

Detaily programu, přihlášku a požadavky lze najít na
http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium.shtml. Zájemci o uvedené stipendium se mohou dozvědět další podrobnosti a získat přihlásku také zasláním e-mailu na fulbright@fulbright.cz.
 
Komise J. Williama Fulbrighta

Táboritská 23, 130 87 Praha 3
Tel.: +420 222 729 987
Fax: +420 222 729 868
E-mail: fulbright@fulbright.cz
www.fulbright.cz

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.