Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipednium Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. století na rok 2011

Dr. Alfred Bader, americký chemik, podnikatel, sběratel a mecenáš,  vypisuje 20. ročník svého stipendia na podporu výzkumu evropského malířství 17.století, které je určeno mladým badatelům a badatelkám z České republiky. Stipendium je poskytováno prostřednictvím Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Pro rok 2011 budou udělena buď tři stipendia po 6000 USD pro studenty/ky bakalářských nebo magisterských programů, nebo jedno stipendium ve výši 18000 USD pro studenta/ku doktorského programu.  Rozhodující pro udělení stipendia bude kvalita předloženého programu a  dosavadní činnosti žadatelů s přihlédnutím ke stupni studia.  Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. března 2011.

Výběr žadatelů provede tříčlenná komise jmenovaná Uměleckohistorickou společností: Milena Bartlová (zástupkyně A. Badera), Hana Seifertová a Michal Šroněk.


Podmínky pro udělení stipendia na rok 2011

    * Stipendium je určeno na pokrytí všech nákladů studijního pobytu v zahraničí a činí USD 6.000,-. Náklady musí být po návratu vyúčtovány na podkladě stvrzenek a místopřísežného prohlášení.


    * Žadatel/ka státní příslušnosti ČR studuje v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a je mladší než 35 let. V případě studentů bakalářského stupně je podmínkou, aby měli oficiálně zapsáno takové téma bakalářské práce, které spadá do tématického okruhu stipendia.


    * Žadatel/ka předloží přihlášku na formuláři, stručný životopis, doporučující dopis a návrh projektu na využití stipendia pro přípravu práce, jež se bude zabývat umělcem, skupinou nebo lokální školou malířství 17. století. Budou preferovány projekty zaměřené na studium malířství 17. století v jeho hlavních evropských centrech.


    * Jako výsledek studijní cesty bude odevzdána na adresu UHS do jednoho měsíce po návratu podrobná zpráva o jejích výsledcích s vyúčtováním nákladů, a do šesti měsíců bude výběrové komisi předložena studie, napsaná za podpory stipendia a nabídnutá k publikaci. V případě tohoto i dalších zveřejnění výsledků dosažených za pomoci Baderova stipendia je jeho nositel povinen uvést tuto skutečnost v publikaci.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nejpozději do 31. března 2011 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Uměleckohistorická společnost – Baderovo stipendium, Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 01 Praha 1.

Žadatelé budou o výsledku vyrozuměni do 30. dubna 2011.

ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.