Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Domů Burza
TechSoup

MKČR: výběrové řízení na generálního ředitele/ku Národního filmového archivu

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele/ky Národního filmového archivu. Mezi požadavky výněrového řízení patří mimo jiné předložení koncepce rozvoje Národního filmového archivu na léta 2012 – 2017 v rozsahu 5 - 10 normostran včetně vytyčení cílů, konkrétních kroků k jejich dosažení a financování této příspěvkové organizace MKČR. Nástup do funkce k 1. lednu 2012.  Uzávěrka pro podávání naídek je 30. listopadu 2011.
Požadované předpoklady uchazeče:

 •     úplné ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru filmových studií, filmového archivnictví, kulturního managementu apod.,
 •     znalost právního řádu České republiky, zvláště právní problematiky v oblasti audiovize, autorského práva a kultury obecně,
 •     orientace v oboru,
 •     min. 3-letá praxe v řízení filmové či obdobné kulturní instituce,
 •     zkušenosti s řízením alespoň středně velkého pracovního týmu,
 •     dobré hospodářské a manažerské výsledky ve všech předchozích funkcích řídícího pracovníka,
 •     orientace v problematice filmového archivnictví, práce filmového archivu a mezinárodních organizacích filmových archivů,
 •     orientace v základních technologických otázkách archivace filmů,
 •     respektovanost uchazeče mezi odbornou komunitou,
 •     velmi dobrá znalost anglického jazyka, znalost dalších světových jazyků výhodou,
 •     znalost principů fungování a financování státní příspěvkové organizace,
 •     ekonomické znalosti,
 •     schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,
 •     občanská a právní bezúhonnost,
 •     způsobilost k právním úkonům.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 •     označení výběrového řízení,
 •     jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
 •     adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis,
 •     ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 •     originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší tří měsíců,
 •     motivační dopis,
 •     strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno dosažené vzdělání, profesní zkušenost a jazykové znalosti kandidáta,
 •     zhodnocení dosavadní profesní a manažerské dráhy včetně výsledků na pozici řídícího pracovníka,
 •    koncepci rozvoje Národního filmového archivu na léta 2012 – 2017 v rozsahu 5 - 10 normostran včetně vytyčení cílů, konkrétních kroků k jejich dosažení a   financování,
 •     souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Požadovaný nástup do funkce: 1. 1. 2012

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2011
(k tomuto datu musí být přihláška doručena do podatelny Ministerstva kultury)

Přihlášky zasílat doporučeně na adresu:

Ministerstvo kultury, Odbor médií a audiovize, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

Obálku označte „Národní filmový archiv – výběrové řízení – neotvírat“.

MKČR upozorňuje:

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 
(08.11.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.