Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů Knihovna
TechSoup

Knihovna

ProCulture průběžně shromažďuje a archivuje literaturu zaměřenou na kulturní politiku. Aktuálně publikované dokumenty, studie, anylýzy jsou komentovány na www.proculture.cz. Zde naleznete přehledný seznam literatury s webovými odkazy.

Poslední úprava duben 2012

KULTURNÍ POLITIKA ČR - vládní dokumenty

Kulturní politika 2014-2020 (s výhledem do roku 2025) 
schválena usnesením vlády č. 266 ze dne 15. dubna 2015

Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011 - 2016,

schválena usnesením vlády č.871 dne 1. 12. 2010

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, 93/2010 Sb.m.s. (Sbírka předpisů ČR mezinárodní smlouvy)

Státní kulturní politika na léta 2009-2014
schválená usnesením vlády 19. 11. 2009
Aktualizovaný Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2012 – 2014
schválený usnesením vlády 9. 11. 2011

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013,
schválená usnesením vlády č. 676 dne 31. 5. 2006, příloha k usnesení
Zpráva o státní podpoře umění 2011

Projekt internetizace knihoven za účasti státního rozpočtu ČR na financování (Veřejné informační služby knihoven VISK)
usnesení č. 877 dne 15. 9. 2004

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010
schválená usnesením č. 679 dne 7. 7. 2004

Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury na léta 2004 - 2008
Materiál se předložen na základě usnesení vlády ČR ze dne 7. ledna 2004 č.5 k Národní politice výzkumu a vývoje v ČR na léta 2004-2008

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
schválená usnesením vlády č. 571 dne 11. 6. 2003

Prohlášení vlády o podpoře kultury
schválené usnesením vlády č. 344 ze dne 7. 4. 2003

Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na léta 2003 - 2008 (Koncepce muzejnictví)
vzata na vědomí usnesení vlády č. 87 dne 22. 1. 2003

Kulturní politika ČR 2001, MK
usnesení vlády č. 40 ze dne 10. 1. 2001 bere na vědomí zprávu o postupu realizace, schvaluje změny do roku 2005 a ukládá vypracovat konečné znění Kulturní politiky

Kulturní politika ČR 1999, MK
vzata na vědomí usnesením č. 401 dne 28. 4. 1999

Koncepce účinnější péče o památkový fond v ČR do roku 2005 - přehled úkolů
schválená usnesením vlády č. 278 ze dne 22. 4. 1998


KULTURNÍ POLITIKA hlavní město Praha

Koncepce kulturní politiky hlavního města Prahy
Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 38/54 ze dne 3. 6. 2010KULTURNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE - strategické dokumenty

Zelená kniha, Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, schválena EP 2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o úloze kultury v rozvoji evropských regionů

Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě, (Evropská agenda pro kulturu) 2007/242/KOM ze dne 15. 5. 2007

Rozhodnutí Rady o strategických obecných zásadách společenství pro soudržnost 2006/702/ES ze dne 6. října 2006


PUBLIKACE Ministerstva kultury ČR

Výroční zprávy MK ČR od roku 2002

Zprávy o české kinematografii v letech: 2002, 2003, 2004, 2005 2006 a další
Reports on the State of Czech Cinematography since 1997

Sborník statí o kultuře 2004-2009

Sborník statí o kultuře 1998 -2003- transformace divadel v ČR, situace v EU

Divadelní systémy a kulturní politika, Bohumil Nekolný, Divadelní ústav 2006

Transformace divadelního systému v České republice, Divadelní ústav 2004

Srovnání modelů financování divadla, se zvláštním zřetelem ke grantovým systémům, v evropských metropolích, především v zemích EU (pracovní materiál) leden 2005

Stát pro umění 21. století (záznam veřejné panelové diskuze), Divadelní ústav, ITI, 2003

Otevřená diskuse "Stát - město - kultura" (1. prosince 2003, Praha, Divadlo Archa), Hlavní město Praha

Dokumentace ke kulturní a divadelní politice v České republice po roce 1989

- Trh práce

Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura a
definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru
2007,
zadavatel MPSV, zpracovatel Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci s EUPC s.r.o. a ProCulture/Otevřenou společností o.p.s.

Kreativní sektor - motor diverzity, růstu a pracovních míst v Evropě, Evropská kulturní nadace, 2005

Exploitation and Development of the Job Potential in the Cultural Sector in the Age of Digitalisation, EC 2001


- ostatní

Všeobecná deklarace UNESCO o kulturní diversitě, 2001

Akční plán kulturních politik pro rozvoj, UNESCO, 1998

Doporučení týkající se postavení umělců, UNESCO, 1980KULTURNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE - analytické dokumenty

Vztah státu ke kultuře, kulturní politika evropských zemí, aktualizace vybraných problému 2004, FFUK, katedra kulturologie

Databáze pro porovnávání základních faktů a trendů kulturních politik různých zemí, ERICarts

Komparace kulturních systémů 15 zemí Evropské unie, Divadelní ústav

Cultural Policies Around The World, IFCCA

Cultural Policy Database, Culturelink Network

Resources for Cultural Policy in Europe, RECAP

Webster's World of Cultural Policy, The Institute for Cultural Democracy

Statistical Indicators for Arts Policy, IFACCA

Proměny evropských kulturních politik (zápis z diskusního kulatého stolu, Praha, Divadlo Archa, 5. a 6. března 1999), Divadelní ústav

Artists International Mobility Program, IFCCA

Cultural Cooperation in Europe: What role for Foundations?, Fondazione Fitzcarraldo

Další:

Knihovna Evropské komise zaměřená na dokumenty z oblasti kultury

Knihovna Evropské komise zaměřená na texty a dokumenty z oblasti audiovize

 

DOPADY UMĚNÍ A KULTURY

Measuring the Economic and Social Impact of the Arts: a review, Michelle Reeves, 2002, Arts Council of England

Use or Ornament: The Social Impact of Participation in the Arts, Francois Matarasso, 1997, Comedia, London

NEZISKOVÝ SEKTOR

Rozbor financování NNO v roce 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007 2008 2009 vláda ČR

Analýza výročních zpráv nadací příjemců příspěvků z NIF údaje za rok 2006, Fórum dárců
Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců NIF v roce 2005, Úřad vlády RNNO

Oborové zastřešující organizace v občanském sektoru 2005, NROS a FHS UK

LEGISLATIVA

http://www.verejnaprospesnost.ecn.cz/
http://diskuse.juristic.cz/480556/clanek/legislativa
Návrh nového Občanského zákoníku

Daňové asignace
http://www.rozhodni.cz
http://www.rozhodni.sk, http://www.nisc.lt, http://www.onepercent.hu, http://www.batory.org.pl 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru/Public Private Partnership

Cultural Legislation, Why? How? What? studie Rady Evropy

Tax and Social Security - A Basic Guide for Artists and Cultural Operators in Europe (2004); Judith Staines.

Zákon o některých druzích podpory kultury a změně některých souvisejících zákonů č. 203/2006 Sb.

Autorský zákon, č. 216/2006 Sb.


MEZISEKTOROVÉ KONCEPCE A STRATEGIE

Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, KOM (2010) 2020

Národní rozvojový plán 2007-2013, - stránky s přehledem materiálů k NRP
vzat na vědomí usnesením vlády č. 175 dne 22. 2. 2006

Strategie regionálního rozvoje ČR, schválená usnesením vlády č. 560 dne 17. 5. 2006

Strategie hospodářského růstu, schválená usnesením vlády č. 1500 dne 16. 11. 2005

Strategie udržitelného rozvoje České republiky, schválená usnesením vlády č. 1242 dne 8. 12. 2004
Související stránky: Národní strategie udržitelného rozvoje evropských zemí

Informace ke Strukturálním fondům

Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb (září 2004)
Související stránky: MVCR, Modernizace veřejné správy, Veřejné služby

Lisabonská strategie, schválena 2000 s časovým horizontem do roku 2010

STATISTIKY, ČÍSLA

Statistika kultury od roku 1998 (tzv. modré sešity)

Český statistický úřad, Statistické ročenky ČR

Eurobarometer survey: Europeans' participation in cultural activities 2002, Evropská komise

Data Eurostatu o počtu zaměstnanců v oblasti kultury v zemích EU 25 (květen 2004)

Flash Eurobarometr 277 - The Gallup Organization: Perception survey on quality of life in European cities, (listopad 2009)

Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002 (Jak se žije českým nadacím), Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004

Sociologické průzkumy

Televize v Evropě: regulace, politika a nezávislost, Zpráva monitorující ČR 2005, Society Institute EU Monitoring and Advocacy Program


MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI KULTURY

Study on Cultural Cooperation in Europe in the various cultural and artistic fields, Interarts (Španělsko) a EFAH (Belgie)

European Capitals of Culture Studie o evropských městech kultury a měsících kultury 1995-2004, Palmer/Ray Association, 2004
http://www.proculture.cz/index.php?section=48&a_id=534

Making Citizenship Work Fostering European Culture and Diversity through Programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation, Communication from the Commission:

Interim Evaluation of the Culture 2000 Programme (2003); PLS RAMBOLL Management, Denmark.

Study on the Mobility and Free Movement of People and Products in the Cultural Sector (2002); Professor Olivier Audéoud.

Implementing the Work Plan on European Co-operation in the Field of Culture: European Added Value and Mobility of Persons and Circulation of Works in the Cultural Sector, Council Resolution 19th December 2002:

Drawing up the Future Programme of Cultural Cooperation for the European Union. Public Consultation (EC): Summary of the Results (2003); European Commission.

Towards a New Cultural Framework Programme of the European Union: Report of the Working Group (2003): Tuula Arkio, Bernard Faivre d'Arcier, Ondrej Hrab, Robert Palmer, Gottfried Wagner, Raymond Weber.

Organisations Promoting European Culture Final Report for the Evaluation of the Line A-3042 (2003);: Katerina Kolyva (ed)

Exploiting and developing the employment potential in the culture sector in the digital age, EC, 2001

Global Roaming - Mobility Beyond Europe for Professional Artists and Arts Managers (2004); Judith Staines.

International Co-production and Touring (2004); Guy Cools.STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÝ ROZVOJ

Strukturální fondy, stránky Ministerstva pro místní rozvoj

Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norského fondu, stránky Centra pro zahraniční pomoc, Ministerstva financí

The Use of Structural Funds, period 1994-1999, European Comission

Structural Funds, Entlargement and the Cultural Sector, Pyrrhus Mercouris, EFAH (2002)
Annexes

EC New audiences and social inclusion reports Arts Council England

 

KREATIVITA,  KREATIVNÍ PRŮMYSL, EKONOMIKA KULTURY

The Impact of Culure on Creativity, 2009, Studie pro EK, Kern European Affairs

Ekonomika kultury V EU, 2006, Studie pro EK, Kern European Affairs (2006)
české summary

Creative Industries in Wien (Studie ekonomického potenciálu v oblasti kreativního průmyslu města Vídně), Kulturdokumentation, Wien
http://www.proculture.cz/index.php?section=48&a_id=290

Creative Industry UK

The International Creative Sector, UNESCO meeting report

CIDA Creative Industries Development Agency (Holandsko)

Creative Export (UK)

Creative Industries (UK)

DALŠÍ ZDROJOVÉ ČESKÉ STRÁNKY S ODKAZY:

http://www.divadlo.cz/edice-box

http://www.mkcr.cz

http://www.institutumeni.cz

http://www.praha-mesto.cz/main.aspx?ido=220&sh=1404416443

http://www.proculture.cz/index.php?section=4


DALŠÍ ZDROJE DAT:

ABC ČR - Audit Bureau of Circulations (náklady tisku): http://www.abccr.cz/

Česká protipirátská unie: http://www.cpufilm.cz/prehled.html

Svaz českých knihkupců a nakladatelů: http://www.sckn.cz/ckt/index.php

Mezinárodní federace hudebního průmyslu: http://www.ifpicr.cz/

Unie filmových distributorů: http://www.ufd.cz/index.php?a=cat.8

Unie vydavatelů: http://www.unievydavatelu.cz/

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.