Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů Burza
TechSoup

MKČR: vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Národního divadla

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Národního divadla. Mezi požadavky na tuto pozici patří ukončené vysokoškolské vzdělání;  znalost právního řádu České republiky; zvláště právní problematiky v oblasti kultury a veřejné správy; dobrá orientace v oblasti ekonomiky; aktivní znalost českého a anglického jazyka; min. 5 let praxe v řídící funkci. Humanitní vzdělání ani praxe v divadle či jiné kulturní organizaci není vyhlašovatelem požadována, postačuje orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled. Uzávěrka pro podávání nabídek do výběrového řízení je 12. dubna 2012.
Požadované předpoklady:

    ukončené vysokoškolské vzdělání
    znalost právního řádu České republiky, zvláště právní problematiky v oblasti kultury a veřejné správy
    dobrá orientace v oblasti ekonomiky
    orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled
    aktivní znalost českého a anglického jazyka (znalost dalších světových jazyků je výhodou)
    min. 5 let praxe v řídící funkci
    manažerské a komunikační dovednosti
    znalost základních principů, na nichž je založena státní příspěvková organizace
    schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii
    bezúhonnost
    plná způsobilost k právním úkonům

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


    označení výběrového řízení,
    jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
    státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:


    strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
    koncepci řízení a rozvoje Národního divadla v návaznosti na cíle MK ČR prezentované ve zveřejněné Koncepci transformace Státní opery Praha a Národního divadla včetně 
    záměru jejího střednědobého (5let), příp. dlouhodobého financování (doporučujeme předložit i návrh na obsazení pozic šéfů uměleckých souborů, a to na základě 
    vzájemné předběžné dohody) v rozsahu max.10 normostran
    motivační dopis
    podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
    ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
    originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
    negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1.12.1971)
    čestné prohlášení o činnosti v období 25.2.1948 – 17.11.1989 ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1.12.1971)

Nabízíme

Platové podmínky podle platových předpisů platných pro státní příspěvkové organizace (platový tarif, příplatek za vedení, osobní příplatek, možnost mimořádných odměn).

Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení – tzn. zřizovací listina a výroční zprávy Národního divadla jsou zveřejněny na http://www.narodni-divadlo.cz/, výroční zprávy Státní opery Praha na http://www.opera.cz; dokumenty týkající se Transformace Státní opery a Národního divadla jsou uveřejněny na http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/Koncepce-transformace.pdf.

Požadovaný nástup nejpozději 1. dubna 2013.

Upozorňujeme

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených ministryní kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeči zašlou své přihlášky s přílohami doporučeně nebo je podají osobně na podatelně Ministerstva kultury tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději dne 12.4. 2012.

Doručovací adresa:
Ministerstvo kultury
Samostatné oddělení umění
Maltézské nám. 1
118 11 PRAHA 1
Obálku je nutno označit Národní divadlo - KONKURZ-NEOTEVÍRAT.
(19.02.2012) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.