Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů Burza
TechSoup

Výběrové řízení na ředitele Národního divadla

Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Národního divadla v Praze s funkčním obdobím 6 let a nástupem do funkce dle dohody. Přihlášky a další požadované podklady, včetně písemně zpravované koncepce  činnosti Národního divadla v Praze je třeba zaslat do 29. prosince 2006.

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele Národního divadla v Praze

Požadované předpoklady:

- ukončené vysokoškolské vzdělání,
- aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka,
- nejméně 5 let praxe v řídící funkci,
- manažerské a organizační schopnosti,
- orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled,
- občanská bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

- označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:
- ručně psaný (psacím písmem, na nelinkovaném papíře bez použití podložky) strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech, s vlastnoručním podpisem,
- ověřenou  kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad),
- negativní lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb., (platí jen pro občany České republiky, nepožaduje se u osob narozených po 1. 12.1971),
- čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989,
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
- písemně zpracovanou koncepci další činnosti organizace včetně návrhu na obsazení pozic  šéfů uměleckých souborů (na základě vzájemné předběžné dohody); návrh dramaturgie činohry, baletu a opery na jednu sezónu; návrh koncepce řízení Národního divadla jako významné národní umělecké organizace včetně představ o jejím financování (v rozsahu do 10 strojopisných stran).

Nástup do funkce dle dohody.
Platové podmínky dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace.

Funkční období ředitele bude 6 let.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

         Přihlášky zašlete na adresu Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, doporučeně nejpozději do 29. prosince 2006 (rozhoduje datum poštovního razítka).

Základní podklady zájemcům o výběrové řízení:

- Statut Národního divadla (http://www.narodni-divadlo.cz/)
- Výroční zprávy Národního divadla (http://www.narodni-divadlo.cz)


(01.12.2006) ZDROJ: MK ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.