Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Domů Management
TechSoup

NKÚ: kontrola hospodaření s majetkem v deseti státních muzeích

Kontrolní akce NKÚ, která probíhala od června 2010 do ledna 2011, byla zaměřena na hospodaření s majetkem státu deseti  příspěvkových organizacích Ministerstva kultury ČR, respektive státních muzeích. Příspěvková muzea hospodaří nejen se svěřenými budovami a dalšími státními nemovitostmi ale zejména spravují sbírky, samozřejmě podle zvláštních zákonů. Kontrola našla chyby již v evidenci majetku. Nemovitosti u řady organizací uvedené ve statutu nesouhlasí se zápisy v katastru nemovitostí. Rozpory jsou i mezi sbírkami a Centrální evidencí sbírek, problémy s inventarizací. Kontrola zjistila, že někteří části svých sbírek dali na neurčito do užívání jiným subjektům, což zákon neumožňuje. Perličkou je ale muzeum, které se soukromým podnikatelem uzavřelo dohodu o bezplatné zápůjčce movitého majetku k provozování kavárny a vinárny a ještě se zavázalo hradit dotyčnému vodu a elektřinu - a pak, že stát nepodporuje drobné podnikání. Kontrola také konstatovala, že v roce 2009 MK neprovedlo v dotyčných 10 muzeí žádnou kontrolu, tj. u jedné třetiny svých organizací. Účetnictví devíti muzeí nebylo úplné ani průkazné.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu, se kterým jsou příslušná vybraná muzea hospodařit, rozsah a způsob nakládání s majetkem státu a prověřit dodržování povinností souvisejících se správou sbírek muzejní povahy. 

Kontrola NKÚ zjistila, až na vyjjímky nedostatky v účetnictví, v oblasti nakládání s majetekem, a to při jeho opravách a udržování, při přenechání do dočasného užívání; V oblasti správy sbírek muzejní povahy a konečně i ve zřizovacích listinách, které však nemají všechny potřebné náležitosti a obsahují i po provedených změnách nesprávné nebo neúplné údaje.

Ve zprávě NKÚ se dočteme mimo jiné, že, jedno z muzejí.... uzavřelo s fyzickou osobou zabývající se podnikáním dohodu o bezúplatné zápůjčce movitého majetku k provozování kavárny a vinárny a zavázalo se zajistit pro vypůjčitele vytápění, dodávku vody a elektrické energie, a to vše bez uplatnění finanční náhrady  a v rozporu s § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. nevymezilo dobu užívání, čímž porušilo i odst. 3 téhož paragrafu a zákona, neboť bezúplatné užívání lze sjednat jen s osobami nezabývajícími se podnikáním.

Kontrola NKÚ zjistila nedostatky v účetnictví, na základě kterých konstatovala, že účetnictví kontrolovaných muzeí, s výjimkou Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, nebylo v letech 2008 a 2009 správné, a s výjimkou Muzea Jana Amose Komenského a Muzea umění Olomouc ani úplné a průkazné. Nedostatky byly zjištěny ve vykazování majetku, v jeho evidenci, při účtování o něm i v oblasti inventarizace.

Nedostatky byly u kontrolovaných muzeí zjištěny v oblasti nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem, a to při jeho opravách a udržování, při přenechání do dočasného užívání jiným osobám i při jeho pozbývání. U Moravského zemského muzea a Valašského muzea v přírodě bylo dále zjištěno nedodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V oblasti správy sbírek muzejní povahy bylo u Husitského muzea v Táboře, Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzea Jana Amose Komenského a Valašského muzea v přírodě zjištěno neplnění povinností při jejich inventarizaci. Muzeum skla a bižuterie, Slezské zemské muzeum, Husitské muzeum a Moravské zemské muzeum porušily zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, tím, že uzavíraly smlouvy o výpůjčce sbírek na dobu delší, než umožňuje zákon.

Valašské muzeum v přírodě, Národní technické muzeum, Moravské zemské muzeum, Muzeum umění Olomouc, Muzeum Jana Amose Komenského a Technické muzeum v Brně nenaplnily v plném rozsahu povinnosti stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Národní technické muzeum porušilo rozpočtovou kázeň, když příjmy z prodeje nemovitého majetku ve výši 8 mil. Kč připsané na jeho účet již v listopadu 2008 odvedlo do státního rozpočtu až v dubnu roku následujícího.

Na základě opatření k nápravě uložených Ministerstvu kultury usnesením vlády č. 840/09 (ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 08/23 Hospodaření příspěvkových organizací s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu poskytnutými z kapitoly Ministerstvo kultury) vydal ministr kultury rozhodnutí, kterým byly změněny zřizovací listiny mj. i kontrolovaných muzeí. Ani takto změněné zřizovací listiny však nemají všechny potřebné náležitosti a obsahují nesprávné nebo neúplné údaje.

Ministerstvo kultury neprovedlo v roce 2009 u muzeí kontrolovaných NKÚ žádnou kontrolu ve smyslu zákona o finanční kontrole. Neprovedlo ani žádnou kontrolu ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a to ani v případech, kdy některá muzea neplnila své povinnosti vyplývající ze zákona.

Kontrola byla prováděna od června 2010 do ledna 2011. Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 a 2009, v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo kultury; Národní technické muzeum; Husitské muzeum v Táboře; Moravské zemské muzeum; Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě; Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi; Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace; Slezské zemské muzeum; Technické muzeum v Brně a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 pod číslem 10/16. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Mgr. Zdeňka Profeldová.

MaSm, ProCulture / Otevřená společnost, o.p.s.

Celá zpráva ke stažení zde

(09.05.2011) ZDROJ: NKÚ
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.