Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Domů ProCulture Watch
TechSoup

Hledá se firma, co na třech analýzách vydělala 200 milionů

ProCulture nedávno zveřejnilo informaci a otevřený dopis ohledně zrušené veřejné zakázky na milionové logo ČR jako destinace, které nakonec mělo být odkoupeno od studentů  za 15 000,- Kč. Logo mělo být finacováno z Integrovaného operačního programu (IOP), ze kterého čerpá podporu nejen cestovní ruch ale i kultura. Nyní má být z tohoto programu financována veřejná zakázka s názvem Komplexní analýza udržitelnosti projektů podpořených v IOP. Zakázka má analyzovat udržitelnost projektů, které MK z evropských peněz podpořilo. Co na tom, že udržitelnost projektů měli příjemci dotací prokázat již v žádosti. Kuriozní jsou technické kvalifikační předoklady na uchazeče o zakázku na 1,9 milionu, kteří musí prokázat realizaci tří podobných zakázek v souhrnné minimální hodnotě 200 mil. Kč bez DPH. Třešínkou na dortu pak je posunutí uzávěrky pro předkládání nabídek na 24. února 2012 a to z důvodu selhání poštovního doručení výzvy k podání nabídky jednomu z oslovených uchazečů. Zakázka byla vyhášena MKČR dne 2.2. 2012. 

Integrovaný operační program (IOP) je pro kulturu v letech 2007-2013 největším finančním zdrojem. Jeho prostřednictvím jsou pod taktovkou MK ČR z peněz EU podporovány zejména infrastrukturní projekty a to pod heslem Vracíme památky do života. Mezi podpořenými projekty najdeme například Národní centrum Divadla a tance dotace 254 milionů) Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice (dotace 500 milionů Kč) nebo Multifunkční centrum zámek Lednice (dotace 497 milionů Kč). Celkem bylo podpořeno 17 projektů dotací v rozmezí 150 - 500 milionů korun. Všechny projekty museli jako součást předkládané žádosti formulovat i  takzvanou studii proveditelnosti, která mimo jiné obsahuje analýzu ekonomické návratnosti projektu i s jeho celospolečenským přínosem. 

Faktem je, že zajistit udržitelnost velkých infrastrukturních projektů není jednoduché. Study on Contribution of Culture to Local and Regional Development - Evidence from the strucutral Funds zpracovaná centrem CSES na zakázku Evropské komise tvrdí ...Aby byly projekty udržitelné a shodovaly se s cíli politiky soudržnosti (kokurenceschopnost, inovace) musí být podpora infrastruktury (tvrdé investice) doplněna měkkými investicemi (podpora podnikání, rozvoje dovedností a kompetencí). Je nutný promyšlený a komplexní přístup beroucí v potaz návaznosti a vazby."

Právě měkké projekty jsou pro MK problém, od roku 2009 snižuje podporu kulturním aktvitám a v rámci strukturální pomoci se soustředí na tzv. tvrdé investiční projekty, které, aby jednou opravdu mohly být životaschopné, měly by být naplněny právě projekty měkkými. Zajímavá by byla nejen analýza jednotlivých projektů ale i průběžná evaluace programu Vracíme památky do života. Přínosem by jistě byla publikovaná metodika, která by zkušenost s těmito projekty popsala, včetně příkladů dobré (i špatné) praxe.

Cílem zakázky MK je vysledovat, zda podpořené projekty primárně poskytují kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou, sekundárně jestli napomáhají:

- k rehabilitaci památek národního významu k podpoře sociálního a ekonomického růstu ČR
- zvýšení úrovně a dostupnosti odborných kulturních služeb v oblasti péče o kulturní dědictví
- rozšíření a zkvalitnění kulturních služeb a zlepšení jejich dostupnosti
- zvýšení atraktivty regionů pro obyvatele, investory a návštěvníky.

Za pozornost stojí termín odborné kulturní služby. Obvykle se používá termín veřejné kulturní služby, ty jsou (byť vágně) ale přeci jen definovány zákonem a jsou, či mohou být předmětem podpory ze strany státu a veřejné správy. Co znamená termín odborné kulturní služby by stálo za vysvětlení, tak jako metodické rozlišení ministerstva kultury od neodborných kulturních služeb.

To co bude pro realizaci zakázky klíčové, je metodika s jakou bude dodavatelská firma pracovat. Tu však MK vůbec nepožaduje, stačí čestné prohlášení o kvalifikačních předpokladech.

Je třeba připomenout, že i v ČR jsou subjekty, které se zabývají metodikou tzv. multiplikačních efektů na akademické půdě i v praxi a umí je spočítat, viz např. nedávná Studie ekonomického dopadu Pražského Quadrienál 2011. Jedná se o vysoce odbornou činnost, kterou podmiňuje perfektní znalost kulturního prostředí a zejména pochopení jednotlivých vazeb, jak v sektoru kultura, tak návazností do dalších oblastí. Jenom tak mohou být skutečné dopady kulturních projektů idenifikovány, popsány a zhodnoceny. Přesto by se takové hodnocení nemělo týkat pouze multiplikačních efektů, jakkoli tyto přinesou zajímavě a přesvědčivé tzv. tvrdé argumenty v podobě čísel ale především hodnocení kvaliy.

Další kuriozitou veřejné zakázky malého rozsahu Komplexní analýzy udržitelnosti projektů podpořených v IOP je podmínka technického kvalifikačního předpokladu na uchazeče: technické kvalifikační předoklady prokáže uchazeč předložením seznamu minimálně 3 obdobných zakázek v souhrnné hodnotě celkových způsobilých výdajů min. 200 mil. Kč bez DPH včetně osvědčení o realizaci obdobných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich zaměření, rozsahu a doby plnění; součástí tohoto seznamu musí být kontaktní adresy osob, u nichž lze referenční služby ověřit....

Tento parament veřejné zakázky by mohl být považován za diskriminační, jelikož vyřazuje z okruhu dodavatelů ty společnosti a nezávislé analytiky, které nerealizovaly 3 obdobné zakázky v hodnotě  min. 200 mil. Kč bez DPH. 

Zpráva Transarency International s názvem Zakázky malého rozsahu v České republice z roku 2009 k této problematice uvádí: Mezi základní zásady v zadavání zakázek malého rozsahu náleží zásady nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. Podle Evropského soudního dvora zahrnují zásady rovného zacházení a nediskriminace povinnost transparentnosti, která spočívá v zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění umožňujícího otevření trhu hospodářské soutěži ve prospěch každého potenciálního uchazeče.

Evropská komise kritizuje přidělování veřejných zakázek malého rozsahu místním spřízněným podnikatelům bez hospodářské soutěže a upozorňuje na nedostatečně aktivní zveřejňování, které by umožňovalo, resp. podporovalo zapojení nových uchazečů. Zásady nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení mají význam interpretační a aplikační, čímž se má ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na mysli následující: Zadavatel zachází stejně se všemi zájemci a uchazeči. Základní zásady zadávacího řízení uvedené v tomto ustanovení vycházejí ze zásad vyplývajících z práva ES. Jde o zásady transparentnosti, nediskriminace a rovnosti, které jsou výslovně zakotveny v § 6 ZVZ.

Zadavatel MKČR dopisem z 10. 2. 2012 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek až do 24. 2. 2012, kterou zdůvodňuje, a to je třetí kuriozita  této zakázky, že uzávěrka pro předkládání nabídek byla posunuta až na 24. února 2012 ....z důvodu selhání poštovního doručení výzvy k podání nabídky  jednomu z oslovených uchazečů, zadavatel za účelem dodržení principu rovného zacházení a poskytnutí přiměřené lhůty pro zpracování nabídky.

Zvláštní, nejednoho napadne, zda-li to nebyla některá z těch schránkových firem, co nemá kanceláře ani zaměstnance, takže tu schráknu hold nikdo nevybírá, natož, aby chodil na poštu pro doporučené zásilky. Budeme se tedy těšit, jak to celé dopadne.  

Související dokumenty:

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - "Komplexní analýza udržitelnosti projektů podpořených v IOP"

Dodatečná informace č.1 k zakázce malého rozsahu "Komplexní analýza udržitelnosti projektů podpořených v IOP"

Marta Smolíková, Lenka Zemanová
ProCulture 

(14.02.2012)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.