Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
TechSoup

Památník písemnictví: Výzva pro badatelskou veřejnost

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 45/2013 s názvem Vilém Mrštík, od realismu k moderně (ke 150. výročí narození autora). Od tohoto čísla se mění koncepce sborníku: 1. část bude obsahovat příspěvky vztahující se k uvedenému tématu a 2. část příspěvky s rozmanitým obsahem vycházející z fondů sbírky PNP. Příspěvky do uvedeného sborníku je možno zasílat v závazném  termínu do 30. ledna 2013.

Obsahem sborníku budou literárněhistorické a literárněteoretické studie, edice vzpomínek a korespondence týkající se osobnosti moravského spisovatele Viléma Mrštíka (1863–1912). V centru pozornosti by mělo být téma doznívání českého literárního naturalismu a formování České moderny. Zajímá nás však i širší umělecký, historický a politický kontext doby, v níž Mrštík tvořil. Příspěvky mohou sledovat zrod jeho díla v návaznosti na předchozí generaci lumírovců a ruchovců, jeho sepětí s proudy na přelomu 19. a 20. století i vliv jeho tvorby na díla spisovatelů první poloviny 20. století. Vítány jsou rovněž komparativní studie týkající se světové literatury. Celé Mrštníkovo dílo, zahrnující jak prózy, dramata, tak cestopisné fejetony, eseje, polemiky a překlady, nese impresionistické, naturalistické a realistické rysy, přičemž v jednotlivých dílech se projevují s různou dominancí.


Proměny vidění lze doložit na jeho Pohádce máje, hymnickém románu mladé lásky, jehož původní časopisecké znění tíhlo méně k idyličnosti a secesní dekorativnosti. Vnitřním pnutím se vyznačuje i jeho další raný román Santa Lucia, temný obraz tragedie chudého moravského studenta v Praze, jež se v jeho vizích proměňuje z toposu v oživlou bytost, která ho láká, okouzluje a následně ničí. Inspirace ruským a francouzským realismem a naturalismem se promítá v dramatu Maryša a rozsáhlé kronice Rok na vsi, na nichž Vilém spolupracoval se svým bratrem Aloisem.    


Podstatná část sborníku bude věnovaná otázkám formování České moderny, která  deklarovala nový umělecký program zdůrazňující tvůrčí individualitu, ale věnovala se i politickým a sociálním otázkám. Vilém Mrštík se v tomto hnutí výrazně angažoval.

Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném  termínu do 30. ledna 2013, rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným resumé o 10–20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové:  schreiberova@pamatnik-np.cz.

 

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.