Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

MŠMT: Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka pro rok 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka, cenu za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Cenu lze udělit vědci či vědecké pracovnici, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč. Uzávěrka pro nominace kandidátů/dátek je 15. září 2012. 
Podmínky udělení Ceny Františka Běhounka
Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Cena se uděluje 1x ročně vědeckým pracovníkům/cím, kteří/které
a) působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,
b) svým objevem, vynálezem, publikací nebo jiným obdobným způsobem se významně zasadili o šíření dobrého jména české vědy v evropském výzkumu a vývoji,
c) vystudovali na české vysoké škole nebo alespoň částečně působí ve vědecké či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce),
d) jejich práce byla zaznamenána a příznivě hodnocena v evropském kontextu nebo se významně účastnili na řešení výzkumných projektů rámcových programů EU pro výzkum a vývoj, a tím přispěli k šíření dobrého jména České republiky.
Není podmínkou, aby úspěch uvedený shora pod písm. b) byl dosažen v nedávném období, např. v posledním roce před vyhlášením výzvy. Cena se neuděluje in memoriam.
 
Kandidáta může navrhnout:
a) česká či zahraniční vysoká škola,
b) český či zahraniční vědecký ústav či vědecká instituce,
c) redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu,
d) osoba,která je držitelem akademického titulu„profesor/ka“nebo„docent/ka“získanéhonebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi EU.
 
Laureáta/tku z doručených návrhů vybírá návrhová komise složená z předních českých vědců.
 
Přijaté a návrhové komisi předložené mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem/kou, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele/ky, obsahující jméno navrhovaného kandidáta/tky, případně, jsou-li navrhovatel/lcei známy, kontaktní údaje kandidáta/tky. Návrh musí být řádně odůvodněn a opatřen odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je vědecká práce kandidáta/tky zmiňována a hodnocena. Odůvodnění návrhu by nemělo přesáhnout jednu stranu papíru formátu A4.
 
Cena má podobu diplomu opatřeného podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.
 
Nominace kandidátů na Cenu Františka Běhounka lze zasílat nejpozději do 15. září 2012 (rozhodující je datum odeslání) na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(27.08.2012) ZDROJ: Ministerstvo školství ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.