Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Projekt Expozice Slezsko veřejná zakázka

Slezské zemské muzeum vypisuje výběrové řízení na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu projektu Expozice Slezsko. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci projektu „Expozice Slezsko“ , která bude obsahovat dvě části. Projekt k celkové rekonstrukci výstavní budovy, Komenského 10, Opava a projekt na expozici pod názvem „Expozice Slezsko“  Projektová dokumentace musí splňovat požadavky pro podání žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko. Předpokládaná cena bez DPH je 1. 700 000 Kč. Uzávěrka výběrového řízení je 15. října 2009. 
Požadavky na rekonstrukci Historické výstavní budovy SZM

a)    statické zajištění objektu
b)    revize hydroizolace
c)     sanace, konzervace a restaurování fasád
d)    konzervace a restaurování plastické výzdoby (balustrády), navrácení kopií sejmutých soch (alegorie řemesel, pegasové)
e)    terénní úpravy kolem objektu v souvislosti s plánovaným propojením s Müllerovým domem a vstupem do restaurace
f)     repase oken (tepelně izolační skla s důrazem na výstavní využití většiny místností – zabránění přístupu exteriérového světla)
g)    revize střechy, okapů a svodů včetně odvodů
h)    výměna elektroinstalace
i)     výměna topných těles a rozvodů topení
j)     revize sanitární techniky
k)    řešení střechy a světlíku nad centrální halou
l)     sanace zasoleného zdiva v 1.PP
m)   řešení tepelné stability objektu v závislosti na jeho památkové ochraně a využítí budovy pro expoziční účely (nežádoucí je jak izolace fasády tak systém strojní úpravy vzduchu)
n)    stavební příprava pro restauraci
o)    stavební příprava prostor určených pro krátkodobé výstavní akce i expozice ve všech podlažích – úprava podlah a stěn
p)    bezbariérovost všech veřejně přístupných prostor ve 3 podlažích budovy – výtah v zadní části objektu, plošina u schodů v interiéru
q)    návrh vestaveb do expozičních prostor (vestavba kovových konstrukcí pro zvětšení výstavního prostoru v místnostech určených pro stálé expozice, příp. návrh jiného řešení)
r)    návrh realizace musí respektovat historickou hodnotu objektu, který je evidován jako kulturní památka

Požadavky na realizaci „Expozice Slezsko“

Expozice si klade za cíl představit návštěvníkům jednu z historických zemí – Slezsko – jakožto specifický fenomén. Naším záměrem je představit obraz přírody i kultury a historie Slezska ovšem ne v klasickém prezentačním schématu rozděleném striktně chronologicky, případně podle jednotlivých oborových oblastí – botanika, zoologie, etnografie, historie, atd. Smyslem není jednotlivé oblasti prezentovat odděleně nýbrž je propojit v neotřelé kultivované a atraktivní formě, která bude zajímavá pro široké spektrum návštěvníků – laickou i odbornou veřejnost, bude oslovovat jak zainteresované osoby, tak ty, pro něž je Slezsko zemí neznámou.
Expozice bude rozdělena do tří podlaží, v PP bude prezentována příroda Slezska. V prostoru 1. NP se bude nacházet část výstavy zvaná „Křídla myšlenek“ prezentující vědu, techniku a umění rakouského Slezska od konce 18. století do první světové války, zde bude prezentováno pět tematických sekcí, představujících osobnosti, tvůrčí a intelektuální potenciál rakouského Slezska v období od konce 18. století do první světové války. Smyslem je postihnout intelektuální a kreativní milieu rakouského Slezska v období tzv. dlouhého 19. století.  V pěti sekcích jsou prezentována témata zaměřená na přírodní bohatství, fenomén urbanizace v 19. století, rozvoj reálných věd a techniky v rakouském Slezsku, kulturu v 19. a na počátku 20. století a sběratelství, potažmo mecenát. V 2. NP zvaném Encyklopedie Slezska dojde ke sklenutí oblouku a propojení přírodních a historicky kulturních specifik Slezska. Koncept je pojednán jako skutečná encyklopedie, smyslem je představit přírodu a historii Slezska pomocí jednotlivých klíčových slov. Bude se jednat o přibližně 50–70 abecedně řazených pojmů umístěných do výstavních prostor 2. NP. Jednotlivé klíčové pojmy jsou stručně charakterizovány a demonstrovány artefakty a naturfakty.
 
Další požadavky na realizaci expozice:
-    stavební úpravy by měly respektovat potřeby expozice
-    výstavní fundus je třeba uzpůsobit prezentačnímu návrhu
-    doplnění expozice audiovizuálními prostředky

Informace k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci zakázky si zájemci vyzvednou u kontaktní osoby zadavatele. Prohlídku místa realizace zakázky zajistí kontaktní osoba zadavatele.

Podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. října v 10:00 hodin a to i pro nabídky zasílané poštou.
Nabídku zašlete poštou na adresu: Slezské zemské muzeum, Tyršova 1, 746 01 Opava, v zalepené obálce viditelně označené
„NEOTVÍRAT – Veřejná zakázka – Expozice Slezsko“,
nebo předejte osobně na téže adrese na sekretariátě ředitele muzea paní Monice Grueberové. Podané nabídky se nevrací.
 
Podrobné informace o zadání veřejného výběrového řízení naleznete zde
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.