Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaCeny, soutěže
TechSoup

Soutěž pro mladé umělce a umělkyně do 30ti let

Rada MČ Praha 1 vyhlásila Soutěž pro mladé umělce do 30ti let v kategoriích literárně dramatické umění; výtvarné a užité umění; hudba; a multimediální dílo. Soutěž je určena pro fyzické osoby. Účastník soutěže musí být občan ČR nebo  musí být  občan ČR jeden z jeho zákonných zástupců, v případě nezletilého žadatele. První místo v každé kategorii obdrží cenu ve výši 60. 000 Kč. O výsledcích soutěže v jednotlivých kategoriích rozhoduje odborná porota (A. Lustig, M. Svoboda, D. Sís, J. Róna). Účastník soutěže nesmí být v roce, kdy se do soutěže hlásí, starší 30ti let. Námět díla musí mít souvislost s MČ Praha 1. Termín uzávěrky přihlášek je 31. července 2010.
Městská část Praha 1 vyhlašuje Soutěž pro mladé umělce do 30-ti let v těchto kategoriích:

   1. literárně dramatické umění;
   2. výtvarné a užité umění;
   3. hudba;
   4. multimediální dílo;

Ocenění pro každou kategorii (o výsledcích rozhoduje odborná porota):

   1. místo - 60.000,- Kč;
   2. místo - 40.000,- Kč;
   3. místo - 25.000,- Kč;

Termín uzávěrky přihlášek: 31.7. 2010

Kontakt: oddělení kultury ÚMČ P1, linda.kleckova@praha1.cz , tel: 221097212.
Zásady Soutěže pro mladé umělce

A.    Účastník soutěže

1.    Soutěž je určena pro fyzické osoby. Účastník soutěže musí být občan ČR nebo  musí být  občan ČR jeden z jeho zákonných zástupců, v případě nezletilého žadatele.

2.    Účastník soutěže nesmí být v roce, kdy se do soutěže hlásí, starší 30ti let.  Účastník soutěže může být v době realizace díla žákem či studentem  jakékoliv školy v České republice.

3.    Účastník soutěže nesmí být osoba, vůči které má MČ Praha 1 jakékoliv finanční pohledávky.

B.    Přihláška do soutěže musí obsahovat:

1.    formulář „Přihláška Soutěž pro mladé umělce“ platná pro daný rok
2.    profesní životopis
3.    povinné přílohy:
•      dílo samotné u kategorie „literárně-dramatické dílo“
•      fotografie díla u kategorie „výtvarné a užité umění“
•      CD, DVD u kategorie „hudba“, „multimediální dílo“


C.    Přihláška do soutěže může obsahovat nepovinné přílohy.

D.    Předkládání přihlášek do soutěže:

1.    Formulář Přihláška

2.    Přihlášky do soutěže tj. formulář „Přihláška“ a povinné přílohy jsou přijímány do data uzávěrky  soutěže v kanceláři odd. kultury, Odbor školství a kultury, Vodičkova 9, Praha 1, 115 68, Praha 1, a to v úředních dnech (po a st 9-12 a 13-18 hod). O přijetí přihlášky bude vyhotoveno potvrzení na formuláři „Přihláška“ – kopii přihlášky obdrží účastník soutěže. Přihláška do soutěže nebude přijata v případě nesplnění formálních náležitostí specifikovaných v bodě B „Přihláška do soutěže musí obsahovat“.

3.    Přihlášku do soutěže podepisuje za účastníka soutěže žadatel. V případě nezletilé osoby může podepsat Přihlášku žadatel nebo jeden z jeho zákonných zástupců. Přihlášku do soutěže podepisuje za MČ Praha 1 ved. odd. kultury ÚMČ P1.

E.    Hodnocení přihlášených děl do soutěže:

Přihlášená díla do soutěže hodnotí odborná porota, kterou na návrh Komise kultury RMČ Praha 1 jmenuje Rada MČ Praha 1, včetně předsedy odborné poroty. Porota je sedmičlenná a jsou v ní zastoupeni význačné osobnosti všech čtyř soutěžních oborů, resp. výjimečné osobnosti kulturního života Prahy 1.

F.    Vyhodnocení soutěže:

1.    Odborná porota se sejde nejdéle do 8 týdnů po uzávěrce přihlášek a posoudí přijatá přihlášená díla.

2.    Ze zasedání odborné poroty bude vyhotoven zápis.

3.    Odborná porota vyhlásí vítězné dílo a díla, která se umístí na druhém a třetím místě. Výsledky budou zveřejněny na www.praha1.cz a v měsíčníku „Praha 1“.

4.    Úspěšní účastníci soutěže budou vyzváni odd. kultury ÚMČ P1 k účasti na slavnostním setkání, na kterém předseda odborné poroty slavnostně oznámí výsledky soutěže v jednotlivých oborech (kategoriích). Na základě výsledků soutěže budou s jednotlivými úspěšnými uchazeči uzavřeny Darovací smlouvy. V případě, že mezi oceněnými bude nezletilý účastník soutěže, Darovací smlouva bude uzavřena s jedním z jeho zákonných zástupců.

5.    U neúspěšných účastníků soutěže budou na vyzvání díla vrácena autorům, případně bude dohodnuta možnost vystavení jejich děl pro potřeby ÚMČ P1.

6.    Oznámení odborné poroty o výsledcích soutěže je konečné.
(03.06.2010) ZDROJ: MČ Praha 1
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.