Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

300 milionů korun z EU mohou malé a střední firmy využít na zahraniční marketing

Ministerstvo průmyslu a obchodu podruhé prodloužilo druhou výzvu k předkládání žádostí o dotace. Malí a střední podnikatelé mohou opět žádat o podporu na prezentaci výrobků a služeb na zahraničních výstavách a veletrzích. Tentokrát v rámci dalšího prodloužení druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu Marketing, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. Celkem si mohou žadatelé rozdělit 300 milionů korun. O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Praha. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Registrační žádosti bude agentura CzechInvest přijímat od 2. května 2012 do 15. srpna 2012 a od 1. června 2012 do 30. září 2012 budou moct žadatelé posílat plné žádosti o dotaci.

Marketing – Výzva II – II. prodloužení

Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, v případě zajištění externím dodavatelem.

O finanční podporu z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun, maximální hodnota není stanovena. Podpora z fondů EU bude poskytována ve výši 50 procent způsobilých výdajů – tedy nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s projektem. Podporované aktivity, náležitosti a podmínky programu naleznete v textu Výzvy programu.

Správce programu si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem registračních žádostí v případě, kdy finanční objem podaných registračních žádostí významně přesáhne částku plánované alokace na tuto výzvu. Vzhledem k tomu doporučujeme nenechávat podání registrační žádosti na poslední chvíli a v případě zájmu podat RŽ co nejdříve. O výsledku hodnocení jednotlivých projektů jsou žadatelé informováni průběžně po ukončení hodnocení jednotlivých projektů v rámci Výzvy II – II. prodloužení.

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory)     

Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období

Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory)     

    Minimální výše je 0,3 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Limity platné pro Výzvu II - pokračování:

Podpora první účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována MSP ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008, (článek 27 Podpora MSP určená na účast na veletrzích). Podpora druhé a další účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis.

Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis (max. ve výši 200 tis. Kč) při realizování účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.

Podpora na dopravu výstavních exponátů, vč. balného a manipulace v projektu této Výzvy je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis (max. ve výši 300 tis. Kč) při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí.

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)     

    pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
    tvorba propagačních materiálů
    dopravu výstavních exponátů

Specifika a omezení   
 

    Žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha.
    Doba realizace projektu může být maximálně do 31. 12. 2013, bez možnosti prodloužení projektu.
    Podpořeny budou podniky, jejichž aktivity směřují do oblastí vymezených ve Výzvě II – II. prodloužení v příloze č. 1.
    V rámci Výzvy II a každého jejího dalšího prodloužení může být žadateli zaregistrována pouze jedna žádost.
    Před datem přijatelnosti lze podepsat smlouvu a objednávku na účast na veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Výdaje zaplacené před datem přijatelnosti však nebudou považovány za způsobilé.

Další informace na stránce http://www.czechinvest.org/marketing-vyzva-ii-ii-prodlouzeni

(11.04.2012) ZDROJ: CzechInvest
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.