Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Dotace Jihomoravského kraje v oblasti památkové péče na rok 2009

Podpora rozvoje v oblasti památkové péče Jihomoravským krajem vychází z Programu rozvoje Jihomoravského kraje a je zaměřena především na podporu: zachování a obnovy kulturních památek, národních kulturních památek a zájmů památkové péče v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu památky, rezervace nebo zóny; zachování, obnovy a zřízení objektů, u kterých se očekává, že budou vykazovat kulturní hodnoty; restaurování movitých kulturních památek a národních kulturních památek; dokumentace památek (stavebně historické průzkumy); provádění archeologických výzkumů. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. listopadu 2008.
Cílovou skupinou (možnými příjemci dotace) jsou fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, obce, další právnické osoby (tj. např. občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, akciové společnosti), které splňují podmínky uvedené v tomto dotačním programu. Dotaci dle dotačního programu nelze poskytnout příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem.
Popis a rozsah dotačního programu
• Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč.
• Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 500 000 Kč.
• Minimální podíl spoluúčasti příjemce dotace činí 50 % celkových nákladů vynaložených příjemcem na projekt v příslušném kalendářním roce. Finanční prostředky vynaložené příjemcem dotace nesmí pocházet z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Podporu nelze využít na:
1. úhradu mezd, ostatních osobních nákladů příjemce a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce dotace
2. úhradu výdajů na pohoštění
3. peněžní a věcné dary
4. odpisy dlouhodobého majetku
5. nákup nemovitostí
6. úhradu cestovních náhrad dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
7. dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám
8. úhradu daně z přidané hodnoty v případě, pokud příjemce má nárok na její odpočet
9. nákup mobilních telefonů, úhradu úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní a místní poplatky.
Formální kriteria:
• řádně vyplněná žádost včetně příloh
• podání žádosti ve stanoveném termínu
• soulad s platným právním řádem
• soulad projektu s dotačním programem
• připravenost a realizovatelnost projektu
• reálný a průhledný rozpočet nákladů, přehled finančních zdrojů
• neexistence závazků po lhůtě splatnosti vůči Jihomoravskému kraji ani jiným územním samosprávným celkům, daňových nedoplatků a penále, nedoplatků na pojistném a na penále na sociálním pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zdravotním pojištění
• žadatel není v likvidaci a nebyl proti němu v uplynulých třech letech prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku
• žadatelem předložená měřitelná kritéria, prokazující naplňování cíle projektu, zejména srovnáním stavu před uskutečněním a po uskutečnění projektu.

Nesplnění formálních kritérií je důvodem k vyloučení žádosti z dalšího posuzování a hodnocení žádostí.

Kvalitativní kritéria:
• soulad projektu s dalšími rozvojovými opatřeními dle „Programu rozvoje Jihomoravského kraje“
• připravenost a realizovatelnost projektu
• spolufinancování z více zdrojů
• hodnota získaná za vložené finanční prostředky.

Specifická kritéria:
• přínos pro zachování a obnovu památek v Jihomoravském kraji.
Datum uzávěrky: 30. 11. 2008
Kontatkní adresa:
Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel:541 652 370
(26.10.2008) ZDROJ: Jihomoravský kraj
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.