Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty na podporu kulturních aktivit pořádaných ve spolupráci se zahraničím v roce 2009

Ministerstvo kultury ČR – odbor zahraniční vypisuje granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničími partnery v roce 2009. Granty jsou určeny pro organizátory vysílaných nebo přijímaných kulturních aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s výjimkou projektů podporovaných z programu EU Kultura 2000 a Kultura 2007, mezinárodních knižních veletrhů, mezinárodních filmových festivalů a prodejních výstav a veletrhů. Z grantového řízení jsou vyloučeny příspěvkové organizace Ministerstva kultury. Grantové řízení je rozděleno do čtyř okruhů. Uzávěrka pro první okruh je 31. 7. 2008. Uzávěrka pro 2 - 4 okruh je 30. 11. 2008.
Grantové řízení je rozděleno do čtyř okruhů.
1. Projekty vysílané do hlavních měst členských států EU v 1.pololetí 2009.
2. Ostatní vysílané projekty do zahraničí.
3. Projekty přijímané ze zahraničí.
4. Projekty organizované společně subjekty ze zemí Visegrádu.


Žádos o dotaci musí obsahovat

I. Formulář vyplněný ve všech předepsaných bodech s připojeným rozpočtem projektu.
II. Přílohy
1. Kopii dokladu o registraci právní subjektivity (např. zřizovací listinu, výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti, živnostenský list, registrace sdružení u MV). Občanská sdružení navíc předloží kopii stanov sdružení.
2. V případě právnických osob - doklad o oprávnění osoby jednající za žadatele.
3. Kopii dokladu o založení účtu.
4. V případě vysílaných aktivit kopii pozvání zahraničního partnera nebo pořadatele s podmínkami přijetí nebo kopiii smlouvy.
5. Osvědčení, případně čestné prohlášení podle bodu 12. Všeobecných ustanovení.


Priority pro grantové řízení

Prioritou grantového řízení jsou projekty vysílané do hlavních měst členských států EU, které se uskuteční v 1. pololetí 2009 a budou realizovány v prestižních muzeích, galeriích, divadlech a dalších kulturních zařízeních.


Podmínky pro přihlašování projektů

Žádost zpracovaná podle níže uvedených podmínek musí být zaslána výhradně poštou doporučeně na adresu Ministerstva kultury - zahraniční odbor, Maltézské nám.1, Praha l.

Projekty do 1. grantového okruhu nejpozději do 31.7.2008

Projekty do 2. – 4. grantového okruhu nejpozději do 30.11.2008


• Po termínu předložené projekty (rozhoduje razítko pošty) a neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do grantového řízení zařazeny.
• Výběr projektů včetně výše dotací bude doporučovat odborná komise v souladu s příkazem ministra kultury č.42/2006, kterým byl vydán jednací řád grantových komisí a subkomisí MK ČR.
• O konečné výši dotace rozhoduje ředitel zahraničního odboru.
• O výsledku řízení budou předkladatelé vyrozuměni, u 1 grantoho okruhu nejpozději do 30.9.2008 a u 2. – 4. grantového okruhu do 28.2.2009
• Projekty zaslané do grantového řízení MK se nevrací.

(17.06.2008) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.