Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Město Praha vyhlásilo kulturní granty na rok 2009

Hlavní město vyhlásilo kulturní granty pro příští rok. Návrh schválili pražští zastupitelé na svém zasedání dne 30. října. Město nebude pro rok 2009 uplatňovat dotaci na vstupenku, která letos vyvolala několikaměsíční protesty části kulturní obce. Budou vyhlášeny pouze jednoleté granty. Systém bude platit jen pro rok 2009, od roku 2010 už by měl fungovat nový dotační systém. Uzávěrka příjmu žádostí je 24. listopadu 2008.
Granty jsou udělovány v rámci následujících skupin:
 

A. Umělecké a kulturní projekty, včetně projektů mezinárodní spolupráce
žádosti do 200 000,- Kč (formulář A1)
žádosti nad 200 000,-Kč (formulář A2)

B. Kontinuální činnost uměleckých a kulturních subjektů (formulář B)

Žádosti o grant jsou přijímány v rámci následujících oborů:
a)    divadlo
b)    hudba
c)    tanec a nonverbální umění
d)    výtvarné umění, fotografie a nová média
e)    literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností)
f)    audiovizuální umění (film a video) s výjimkou výroby filmu
g)    ostatní

Termín uzávěrky pro přijímání všech žádostí na podporu projektů realizovaných od 1.1.2009 do 31.12. 2009 je 24. listopad 2008 do 18.00 hod. V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum doručení MHMP.
Uměleckým a kulturním projektem se rozumí časově ohraničený soubor plánovaných aktivit se záměrem dosáhnout předem stanovených cílů s využitím předem určených zdrojů, zejména tvůrčích sil, odborných znalostí a dovedností, finančních, technologických a marketingových prostředků.¨
Tato skupina zahrnuje i projekty v oblasti neprofesionálního umění včetně celoroční neprofesionální umělecké činnosti.
Kulturním subjektem se pro potřeby tohoto grantového systému rozumí fyzická či právnická osoba, která poskytuje veřejné kulturní služby v souladu s § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, jako svoji převažující či hlavní činnost, a v souladu se schválenou Kulturní politikou hl.m. Prahy.
„Veřejnými kulturními službami jsou dle výše citovaného ustanovení služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně-výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti“.
 
Granty budou rozdělovány jak na jednorázové umělecké a kulturní projekty tak na kontinuální činnost uměleckých a kulturních subjektů. Kulturní organizace si budou moci požádat o příspěvek v šesti oblastech. O dotaci se mohou ucházet neziskové organizace i podnikatelé v kultuře bez ohledu na právní formu. Granty budou hradit nejvýše 70 procent uznatelných nákladů projektu a budou poskytovány maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu, aby žadatelé nemohli mít díky grantu zisk.

Proti kulturní politice magistrátu na jaře vystoupila část kulturní obce. Přes 30.000 lidí podepsalo petici Za Prahu kulturní, která požadovala změnu v systému grantů, především jejich transparentní podmínky a rozlišení podpory neziskového sektoru a podnikatelů v kultuře.

Vedle Iniciativy pro kulturu probíhala také aktivita Rady uměleckých obcí, která prostřednictvím on line petice s názvem "Návrh na podání občanů", požadovala kromě jednoznačného oddělení neziskového sektoru od podnikatelů v kultuře také definování síťě veřejných kulturních organizací, které zajišťují uchování, prezentaci i tvorbu kulturního dědictví; dotace z rozpočtu Odboru kultury a památek HMP poskytovat pouze kulturním subjektům, nikoli reklamním, modelingovým či cestovním agenturám apod.; finanční prostředky určené na kulturu udělované prostřednictvím partnerství (dříve spolupořadatelství) nevyplácet formou darů, ale dotací. Za návrhy se postavila i Evropská rada umělců reprezentující na 250 000 umělců různých oborů.

(02.11.2008) ZDROJ: Mesto Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.