Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

MZV: trojstranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce NNO a dalších

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo výzvu k podávání námětů na trojstranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2007 pro nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty. Výzva je primárně určena ke kofinancování aktivit českých NNO v rámci rozvojových grantových programů Evropské komise a dalších mezinárodních donorů. Náměty doručené po uzávěrce dne 30. dubna 2007 budou rovněž posouzeny s tím, že jejich případná podpora je pravděpodobná až v roce 2008.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
vyhlašuje

v ý z v u

k podávání námětů na trojstranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce
v roce 2007
PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
a další oprávněné subjekty

Preambule
Tato výzva je v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písmena c), e), f), i), zákona č. 218/2000 Sb. a odpovídá usnesení vlády ČR č. 690 ze dne 7. 6. 2006 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2007. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v souladu s usnesením vlády ČR č. 686 ze dne 7. 6. 2006 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2007 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2009. Na dotaci není právní nárok.

I. Předmět výzvy

Podpora trojstranných projektů je určena primárně ke kofinancování aktivit českých NNO v rámci rozvojových grantových programů Evropské komise a dalších mezinárodních donorů.

Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty mohou MZV do 30. 4. 2007 podávat náměty na podporu projektů zahraniční rozvojové spolupráce v rámci dotačního titulu MZV „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ v roce 2007. Náměty doručené po výše uvedeném datu budou rovněž posouzeny s tím, že jejich případná podpora je pravděpodobná až v roce 2008 (v závislosti na rozpočtových možnostech MZV).

Smyslem trojstranných projektů je spolupráce mezi subjekty z České republiky, další vyspělé země a rozvojové země a tyto projekty jsou primárně zaměřeny na plnění Rozvojových cílů tisíciletí, zejména na boj s globální chudobou, podporu vzdělávání a transferu know-how. Podmínkou účasti na výzvě MZV je existence prokazatelného partnerského vztahu mezi českým subjektem a zahraničními subjekty a rovněž garantovaný finanční vstup zahraničních partnerů.

Podíl MZV ČR nebude činit více jak 50 % celkových nákladů projektu, ve výjimečných případech 75 % (vždy ale max. 2 mil. Kč). Náměty projektů budou v prvním kole posouzeny z hlediska relevance a možností finanční podpory v rámci této výzvy zástupci MZV a Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů (RS ÚMV). Pokud bude nabídka projektu shledána vhodnou k podpoře, bude předkladatel vyzván k vypracování kompletního projektového dokumentu dle administrativních požadavků MZV (jsou v podstatě shodné v požadavky v rámci výběrového řízení na ostatní dotační tituly MZV ČR pro NNO v roce 2007 – viz vyhlášení dotačních titulů na webových stránkách MZV a RS ÚMV).

Projektový dokument posoudí odborná komise, která následně vydá MZV své stanovisko (doporučení nebo odmítnutí projektu). Pokud bude projekt schválen k realizaci, bude předkladateli vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a v závislosti na rozpočtových možnostech MZV mu budou uvolňovány finanční prostředky.

II. Oprávněné subjekty – příjemci dotace

V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných na ZRS může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod písmena c), e), f) nebo i). Jedná se o tyto typy dotací:

dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost;
dotace občanským sdružením;
dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely;
dotace nadacím a nadačním fondům.


III. Způsob podání

Náměty mohou být do 30. 4. 2007 zasílány poštou, elektronicky (e-mailem) nebo doručeny osobně v obálce označené „Trilaterální spolupráce – Výzva MZV 2007“ na adresu:

Rozvojové středisko ÚMV
Mgr. Martin Náprstek
Nerudova 3
118 50 Praha 1

Náměty musí být doručeny v jednom exempláři na předepsaném formuláři „Přihláška do výzvy MZV na trilaterální projekty“ a rovněž v elektronické podobě na disketě / CD-ROM (pokud nejsou zasílány e-mailem). Náměty lze zasílat na e-mailovou adresu: naprstek@iir.cz

Na této e-mailové adrese rovněž můžete konzultovat relevanci a vhodnost svého projektového záměru.

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci této výzvy. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou výzvu, a to bez udání důvodu.
Informaci o výsledcích výběrového řízení obdrží všichni žadatelé do 31. června 2007.

 

(20.04.2007) ZDROJ: ECN
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.