Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Plzeň: Výzva k podání žádostí o dotaci v kultuře 2012 - 2015

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem kultury MMP vyhlašuje veřejnou výzvu k podání žádosti o dotaci v rámci čtyřletého grantového programu v oblasti kultury na léta 2012-2015. Grantový program je vyhlašován ve třech kategoriích;  dotace na činnost kulturních organizací, kde je město zakladatelem nebo jedním ze zakladatelů; dotace na činnost subjektů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a které poskytují významnou veřejnou kulturní službu ve smyslu naplňování cílů Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019; dotace na významné kulturní projekty, které jsou dlouhodobé nebo pravidelně se opakující a odpovídají hlavním programovým proudům projektu Plzeň - EHMK 2015. Uzávěrka pro předkládání projektů je 31. března 2011. 
I. Čtyřletý grantový program v oblasti kultury je vyhlašován na období let 2012-2015, a to ve 3 kategoriích:
kód KULT – Z
Dotace na činnost kulturních organizací, kde je město zakladatelem nebo jedním ze zakladatelů

kód KULT – S
Dotace na činnost subjektů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a které poskytují významnou veřejnou kulturní službu ve smyslu naplňování cílů Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019

kód KULT – P     
Dotace na významné kulturní projekty, které jsou dlouhodobé nebo pravidelně se opakující a odpovídají hlavním programovým proudům projektu Plzeň - EHMK 2015

II. V souladu s Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019 a čtyřmi hlavními programovými proudy kandidatury města Plzně na EHMK 2015 (Umění a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny a Příběhy a prameny) budou v rámci grantového programu preferovány zejména tyto oblasti hodné kontinuální podpory:

a) Špičkové kulturní projekty celostátního nebo mezinárodního významu.
b) Významná kontinuální kulturní činnost (hudba, tanec, literatura, divadlo, výtvarné umění a audiovize) směřující k veřejné prezentaci.
c) Inovativní alternativní a mezioborové projekty (s důrazem na nová média a technologie, design a site specific art).
d) Realizace kontinuálního rezidenčního programu pro umělce z ČR a zahraničí a podpora mobility kulturních aktérů (s důrazem na partnerská města).
e) Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace veřejného prostoru .
f) Podpora umělecké tvorby dětí a mládeže, studentů SŠ a VŠ a začínajících autorů.
g) Kulturní produkce menšin a multikulturní projekty pro menšiny.
h) Kultura jako nástroj uchovávání lokálních kulturních hodnot (s důrazem na podporu místní tradiční lidové kultury).

III. Úplné znění vyhlášeného čtyřletého grantového programu upravují platné a závazné Zásady poskytování dotací ze Čtyřletého grantového programu v oblasti kultury na léta 2012-2015 (dále jen Zásady).

IV. Dotace poskytované z grantového programu mají výlučně neinvestiční charakter a mohou pokrývat max. 70% skutečných nákladů činnosti/projektu.

Podmínky:

1. Žadatelem mohou být fyzické či právnické osoby, které jsou registrované dle zvláštních právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro provozování činnosti v oblasti kultury a umění. Veřejné výzvy k podání žádosti o dotaci se mohou zúčastnit žadatelé, kteří vyhovují uvedené specifikaci žadatele a specifickým podmínkám jednotlivých grantů (viz Zásady).
Žadatelem může být subjekt, který:
                       a) má sídlo na území města Plzně
                       b) nebo provozuje kulturní činnost na území města Plzně
                       c) nebo realizuje projekt na území města Plzně.

2. Úplné znění vyhlášeného čtyřletého grantového programu, včetně zásad poskytování dotací a formuláře žádosti, jsou k dispozici:
1) na Odboru kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň, tel. 37 803 3041
2) na webové stránce: http://www.plzen.eu – sekce Granty a dotace


3. Žádost musí být zpracována a odevzdána na předepsaném formuláři, v listinné (vytištěné) podobě, v počtu 1 originál + 3 kopie včetně všech povinných příloh (4 plnohodnotné výtisky).

4. Žádost musí být podána v zalepené obálce, zřetelně označené v levém dolním rohu nápisem: „Dotace KULT – Neotvírat!“. Žádost lze podat osobně na Odboru kultury MMP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň nebo ji lze zaslat poštou. Žádosti není možné podávat elektronickou poštou nebo faxem. U žádostí posílaných poštou je rozhodující datum podání na poštovním úřadě.

5. Termín uzávěrky pro přijímání žádostí je 31. březen 2011, přičemž lhůta pro osobní podání přihlášek na Odboru kultury MMP končí dne 31. 3. 2011 v 16 hodin.

6. Na přidělení dotace není právní nárok.

7. Vyhlašovatel má právo řízení o poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého grantového programu v oblasti kultury na léta 2012-2015 zrušit kdykoliv bez udání důvodu.

Odbor kultury MMP pořádá pro žadatele o dotaci informativní seminář, který se bude konat ve středu dne 16. 3. 2011 od 16.30 hod. v zasedací místnosti ÚSO MMP (registrace nutná – tel. 37 803 3043 nebo email Sokolova@plzen.eu).
 
Celé znění výzvy najdete zde
(24.02.2011) ZDROJ: Plzeň 2015
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.