Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Program NAKI ministerstva kultury veřejná soutěž ve výzkumu rok 2013

Ministerstvo kultury vyhlašuje  veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2013 jako 3. výzvu k Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI). Projekty mohou předkládat pouze výzkumné organizace. Projekty mohou být koncipovány jako tříleté, čtyřleté nebo pětileté. Uzávěrka pro předkládání projektů je 22. čevna 2012.
Výzkum v rámci Programu NAKI je založen na propojení společenských, humanitních a přírodních věd, technologií, kultury a kulturního dědictví.
Naplnění cílů Programu má poskytnout především tyto očekávané přínosy:

1)    uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace,
2)    zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů,
3)    posílení a integrace sociálně ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti,
4)    využití výsledků výzkumu ve vzdělávání, založeném na poznání národní identity a kultury,
5)    využívání výsledků výzkumu pro prezentaci regionů a posílení programů pro všechny formy cestovního ruchu a turistiky,
6)    výzkum nástrojů a jejich ověření pro:

a)    aktivní podíl na rozvíjení národní identity jako jednoho z elementů spoluvytváření evropské identity a kultury,
b)    systematickou dokumentaci a prezentaci způsobu života a kultury menšin v minulosti i současnosti,
c)    dokumentaci a zachování památek kulturního dědictví s minimalizovanými ztrátami,
d)    systematickou záchranu mizejících památek kulturního dědictví,
e)    odbornou podporu záchrany kulturního dědictví v krizových situacích,
f)    podporu neprofesionální tvorby jako jednoho z prostředků aktivního rozvíjení osobnosti,
g)    podporu subjektů, organizací a institucí v oblasti kultury a umění, podporu kulturní identity a sociální soudržnosti lokálních a regionálních společenství,
h)    využití ekonomického potenciálu kulturních památek pro rozvoj české ekonomiky,
i)    systematické uplatňování české kultury a sociokulturního potenciálu české společnosti v globálním prostředí,
j)    systematické a efektivní využívání nových moderních technologií ve společenských a humanitních vědách pro vzdělávání,
k)    systematické a efektivní využívání prostředků a technologií pro rozvoj národní kultury a kulturní identity obyvatelstva.
7)    zkvalitnění současného systému péče o památky, sbírky, knihovní a archívní fondy s využitím nových metod a technologií průzkumu, dokumentace, konzervování a restaurování,
8)    metodiku odborného zpracování, identifikace, evidence, podmínek uchování a prezentace kulturního dědictví, jejichž cílem je záchrana kulturního dědictví,
9)    tvorbu nástrojů ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví, včetně tvorby edukativních programů a kurzů,
10)    formulování získaných poznatků do podkladů pro rozhodování státní správy, regionálních a místních samospráv,
11)    vytvoření odpovídajícího vědomostního a informačního potenciálu a na jeho aplikaci do praxe s cílem povznést celkovou úroveň a vnímání kvality urbanizovaného prostředí a zhodnocení potenciálu kulturní krajiny,
12)    aplikaci výsledků do oblasti vzdělávání.
 
další informace k veřejné soutěži včetně příslušných formulářů naleznate zde
(04.05.2012) ZDROJ: MKCR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.