Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Program pro podporu divadel a orchestrů uzávěrka již za 6 dní

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů je vyhlašován Ministerstvem kultury a  určen pro právnické a fyzické osoby, s vyjímkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou. Uzávěrka pro předkládání projektů je 28. února 2011.
Program je určen pro:

právnické a fyzické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou:

  • divadla – příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické a fyzické osoby s pravidelnou vlastní uměleckou činností
  • symfonické orchestry - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické či fyzické osoby – stálý profesionální symfonický orchestr, který má:

 a) minimálně 35 hudebníků,
 b) alespoň 75% hudebníků v hlavním pracovním poměru, případně v obdobném   
     právním vztahu, a
 c) dechovou harmonii – alespoň 12 hráčů na dechové nástroje jako stálou složku   
     orchestru

  • pěvecké sbory - příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické či fyzické osoby – stálý profesionální pěvecký sbor, který má:

a) minimálně 60 zpěváků,
b) alespoň 75% zpěváků v hlavním pracovním poměru, případně v obdobném právním   
    vztahu, a
c) alespoň 60% zpěváků s odpovídajícím hudebním vzděláním (tj. vysoká umělecká
    škola, konzervatoř, pedagogická fakulta)  

Kritéria pro vstup do programu:

-    minimální procento soběstačnosti  roce 2010
13 %: příspěvkové organizace
- loutková divadla
- divadla s celkovým počtem zaměstnanců nad 150 – z toho nejméně 80 uměleckých
15 %: příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení
- divadla s minimálním počtem zaměstnanců 20 – z toho minimálně 10 uměleckých   
- symfonické orchestry
- pěvecké sbory
30 %: ostatní příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a dále subjekty založené podle Obchodního zákoníku stoprocentně obcí či krajem
- pouze divadla
80 %: ostatní subjekty založené podle Obchodního zákoníku
- divadla
- symfonické orchestry
- pěvecké sbory
Vyhlašovatel má právo v odůvodněných případech na doporučení Programové rady udělit výjimku s ohledem na význam pro obor a prokazatelně poskytované veřejné služby nekomerčního charakteru.

-    minimální počet divadelních představení či koncertů v roce 2010:
130 vlastních divadelních představení (opera a tanec/balet 50), 60 orchestrálních koncertů (lze zahrnout i  promenádní koncerty –  2 promenádní = 1 celovečerní), 50 sborových koncertů
Za vlastní divadelní představení jsou považována i představení koprodukční; v případě,  že se o dotaci uchází více koproducentů, budou údaje, týkající se společné inscenace, kráceny počtem koproducenů.

-    finanční participace samosprávného orgánu v roce 2010
(kraj, obec, městská část; u příspěvkových organizací jiného než zřizovatele)

-    stálá  divadelní či hudební  činnost nejméně po 3 po sobě následující roky

Upozornění:
Žádosti nesprávně či neúplně vyplněné a žádosti bez dostatečně doložené umělecké činnosti za rok 2010  budou vyřazeny.


Podmínky pro předkládání žádostí:
Vyplněný formulář žádosti o dotaci, včetně požadovaných příloh, musí být zaslán ve 2 vyhotoveních na adresu:

Ministerstvo kultury
Samostatné oddělení umění
P. B. 74
118 11 Praha 1 – Malá Strana

nejpozději do 28. února 2011.


Vyplněný formulář  (divadla) zašlete současně  elektronicky na adresu zuzana.jindrova@divadlo.cz

Vyplněný formulář  (orchestry) zašlete současně  elektronicky na adresu jana.vondrakova@mkcr.cz(22.02.2011) ZDROJ: MKCR
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.