Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Třetí výzva Integrovaného operačního programu

Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo třetí výzvu v rámci tak zvaného Integrovaného operačního programu jednoho ze strukturálních fondů, který čerpá prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). V rámci této výzvy budou podporovány aktivity v kategorii 5.1b související s „realizací vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR“, a konkrétně obnovy a využití památek zapsaných na seznamu UNESCO, na zápis na seznam kandidujících nebo těch, které nesou statut národní kulturní památky. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je 666 880 000 Kč. Žádat mohou organizace se sídlem mimo hlavní město Prahu. Mezi objekty čerpající na svou obnovu peníze z IOPU patří například Národní centrum divadla a tance ve Valticích, jehož nositelem je Národní památkový ústav a mezi partnery patří Národní divadlo, Společnost pro starou hudbu, město Břeclav a další a celková výše dotace  je 254 459 573 Kč.  Uzávěrka pro třetí výzvu je 30. prosince 2011.

Kdo může být v rámci výzvy žadatelem o podporu:

Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon) a zákona č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace, a to:
- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
- církve a náboženské společnosti a další právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Obce a jimi zřizované organizace, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zájmová sdružení právnických osob podle § 20 f až § 20 j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Popis aktivity 5.1b
Vzorové projekty jsou zaměřené na obnovu a využití konkrétních nemovitých památek, jejich souborů a souvisejících památkově chráněných území k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a dalších služeb. Slouží jako modelové příklady pro další projekty obnovy a využití příslušného typu památek. Použité přístupy a postupy musejí být proto aplikovatelné na obnovu a využití památek daného typu i jinde v ČR. Součástí vzorových projektů je zpracování a prezentace metodiky obnovy a využití daného typu památek a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací projektu a s jeho výsledky zájemcům o přípravu a realizaci
obdobných projektů.
V rámci podaktivity 5.b1 budou realizovány projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných:
- na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
- nebo na Seznamu kandidátů na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO,
- nebo do Ústředního seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka.

Projekty musí mít prokazatelný přímý přínos na zvýšení atraktivity prostředí a multiplikační efekt, spočívající jednak v replikovatelnosti způsobu obnovy a využití objektů v jiných vhodných místech v ČR a jednak v tom, že umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání (zejména v oblasti cestovního ruchu, dále v oblasti řemeslné výroby, vzdělávacích aktivit apod.) celostátně a i v daném regionu, realizovaných například prostřednictvím příslušných regionálních operačních programů.

Forma a způsob podání žádosti o poskytnutí podpory
Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím internetové aplikace Benefit7. Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě v systému Benefit7 na webové adrese http://www.eu-zadost.cz.
Žádosti se přijímají řádně vyplněné, finálně uložené a vytištěné z informačního systému Benefit7, podepsané statutárním zástupcem žadatele, případně jinou odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil (v tomto případě musí být k žádosti připojen dokument dokládající toto zmocnění, a to v originále nebo úředně ověřené kopii). Žádost musí být zabezpečená proti manipulaci pevným nerozbíratelným sešitím a musí být (nejlépe v levém horním rohu) přelepena na přední i zadní straně páskou, opatřenou razítkem nebo podpisem oprávněného zástupce žadatele. Umístěním razítka či podpisu částečně přes pásku, přední a zadní stranu žádosti bude žádost zajištěna proti manipulaci. Listinná podoba žádosti včetně všech povinných příloh bude dodána v neporušeném obalu, opatřeném výrazným označením „NEOTEVÍRAT – IOP“ a adresou žadatele.

Žádost bude předána:
- jednou v listinné podobě jako originál (nebo v ověřené kopii),
- třikrát v elektronické podobě na datovém nosiči (tj. kopie originálních dokumentů vč.
podpisů).

Projektové žádosti je nutné odevzdat v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod., nejpozději však do 30. prosince 2011 na podatelnu Ministerstva kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1.

Bližší informace k této výzvě poskytuje vedoucí oddělení strategie a metodické podpory MK ČR − Ing. Martin Hiršal, T 257 085 518, E martin.hirsal@mkcr.cz

Celý text výzvy zde


Dokumenty, vkládané elektronicky do aplikace Benefit7, budou poskytnuty ve formátu pro běžně dostupné softwarové nástroje (OpenOffice.org, 602Office, EasyOffice, 602PC Suite, Microsoft Office, PDF – Adobe Reader apod.).
Náležitosti projektových žádostí jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

(07.12.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.