Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Výběrové řízení Českých center - kulturní projekty 2009 - výzva

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vypisuje 3. ročník výběrového řízení, jehož smyslem je podpořit hodnotné projekty určené k prezentaci České republiky a kultury v zahraničí v r. 2009. Uzávěrka předkládání žádostí je 30. května, 2008.

Třetí ročník bude specifický významnou politickou událostí, a to předsednictvím České republiky v Radě EU. Při této příležitosti se Česká centra rozhodla upřednostnit ve výběrovém řízení projektů 2009 ty projekty, které budou vhodně prezentovat ČR v době našeho předsednictví a budou realizovány v tomto období.

Do Výběrového řízení projektů se mohou přihlásit jak právnické, tak fyzické osoby českého i nečeského původu. Žadatel musí prokázat existujícího zahraničního partnera (ne České centrum v zahraničí) a doložit písemné potvrzení, ze kterého vyplývá jeho aktivní účast na realizaci projektu.

Příspěvek je určen hotovým projektům se zahraničním spoluorganizátorem, které budou realizovány v zemích působnosti Českých center. Výběrové řízení není omezeno tematicky ani uměleckým oborem.

Podmínky poskytnutí finanční podpory

- Existující zahraniční partner - písemně doložit akceptačním listem. Zahraničním partnerem nemůže být České centrum.

- Projekt musí být realizován v zemích působnosti Českých center. (Seznam zemí, ve kterých mohou být projekty realizovány: Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, USA, Velká Británie, Japonsko, Čína, Argentina)

- Vyplněná žádost s přílohami zaslaná do 30. května 2008 (originál + el. podobě na níže uvedený e-mail)

- Popis projektu v rozsahu jedné normostrany (zaslán spolu s žádosti)

- Rozpočet projektu (zaslán spolu s žádostí)

- Dofinancování projektu pro účely zahraniční prezentace – finanční částku není možné uplatnit na výrobní náklady projektu.

Všeobecné podmínky pro získaní podpory Českých center

- Přidělená dotace může být použita jen na účely specifikované v žádosti.

- Finanční prostředky z výběrového řízení jsou poskytovány na základě žádosti předložené Českým centrům v závazné formě, a to v 1 písemné podobě, zaslané zároveň elektronicky na e-adresu projekty@czech.cz, doplněné výše uvedenými přílohami. Pro vytvoření žádosti je nezbytné použít internetový elektronický formulář.

- Jakýkoli formální nedostatek předložené žádosti či projektu je důvodem k vyřazení projektu z výběrového řízení.

- Žádosti přijímají Česká centra nejpozději do 30. května 2008, při osobním podání na sekretariátě Českých center, Václavské nám. 49, 110 00 Praha 1, do 15 hod., při podání poštou s razítkem s datem termínu pro předložení žádosti.

- Obálku výrazně označte heslem PROJEKT, uveďte rovněž odesílatele žádosti. Vaše případné dotazy zasílejte na e-adresu projekty@czech.cz.

- Přijaté projekty budou vyhodnoceny do 10. července 2008 a následně výsledky výběrového řízení Česká centra zveřejní  na svých internetových stránkách.

- Žádosti jsou projednávány individuálně a na příspěvek není zákonný nárok.

- Zaslané žádosti, přílohy a doplňkové prezentační materiály se nevracejí.

- Příspěvek Českých center je poskytován účelově a podmínky jeho použití, včetně povinnosti předložit vyúčtování přidělených finančních prostředků, upravuje smlouva uzavřená mezi příjemcem příspěvku a Českými centry.

- Příspěvek z Českých center se uchazečům poskytuje na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaného projektu (ne výrobní náklady).

Více na www.czechcentres.cz/scc/novinky.asp?ID=7686

Kontakt: Programové oddělení, Česká centra, T 234 668 243, E projekty@czech.cz

(27.03.2008) ZDROJ: Česká centra
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.