Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Výběrové řízení projektů Českých center

Příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky Česká centra vypsala výběrové řízení pro projekty, jehož smyslem je podpořit hodnotné projekty určené k prezentaci České republiky a kultury v zahraničí. Výběrové řízení není omezeno tematicky ani uměleckým oborem. Příspěvek je určen pro projekty realizované v zemích působnosti Českých center a pro již hotové projekty se zahraničním spoluorganizátorem. Minimální výše příspěvku Českých center je 50.000 Kč. Žádosti jsou přijímány do 30. září 2006.

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ČESKÝCH CENTER

Do výběrového řízení projektů se mohou přihlásit jak právnické, tak fyzické osoby českého i nečeského původu. Žadatel musí prokázat existujícího zahraničního partnera a doložit písemné potvrzení, ze kterého vyplývá jeho aktivní účast na realizaci projektu. Žadatelem či partnerem může být případně i jednotlivec.

Příspěvek je určen pro projekty realizované v zemích působnosti Českých center (www.czechcentres.cz) a pro již hotové projekty se zahraničním spoluorganizátorem. Minimální výše příspěvku Českých center je 50.000 Kč. Výběrové řízení není omezeno tematicky ani uměleckým oborem.

Žádosti o příspěvek musí obsahovat stručný popis projektu, úplný rozpočet s rozepsáním nákladových a příjmových položek, údaje o dalších sponzorech a případně získaných či přislíbených částkách k datu podání žádosti.


Všeobecné podmínky pro získaní podpory Českých center:

Přidělená dotace může být použita jen na účely specifikované v žádosti.

Finanční prostředky z výběrového řízení jsou poskytovány na základě žádosti předložené Českým centrům v závazné formě, a to v 5 písemných vyhotoveních (originál plus 4 kopie), zaslané zároveň elektronicky na emailovou adresu projekty@czech.cz, doplněné níže uvedenými přílohami. Pro vytvoření žádosti je nezbytné použít internetový elektronický formulář na adrese www.czechcentres.cz.

Jakýkoli formální nedostatek předložené žádosti či projektu je důvodem k vyřazení projektu z výběrového řízení.

Žádosti přijímají Česká centra nejpozději do 30. 9. 2006, při osobním podání na sekretariátě Českých center, Václavské nám. 49, 110 00 Praha 1, do 15 hod., při podání poštou s razítkem s datem termínu pro předložení žádosti. Obálku výrazně označte heslem PROJEKT, uveďte rovněž odesílatele žádosti. Vaše případné dotazy zasílejte na adresu projekty@czech.cz.

Přijaté projekty budou vyhodnoceny do 15. 11. 2006 a následně výsledky výběrového řízení Česká centra zveřejní na svých internetových stránkách.

Žádosti jsou projednávány individuálně a na příspěvek není zákonný nárok.

Zaslané žádosti, přílohy a doplňkové prezentační materiály se nevracejí.

Příspěvek českých center je poskytován účelově a podmínky jeho použití, včetně povinnosti předložit vyúčtování přidělených finančních prostředků, upravuje smlouva uzavřená mezi příjemcem příspěvku a Českými centry.

Příspěvek z českých center se uchazečům poskytuje na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaného projektu.


Podmínky poskytnutí grantu:

Popis projektu v rozsahu jedné normostrany

Doložení partnerství v zemi, kde bude projekt realizován, popis, jakým způsobem budou využity prostředky poskytnuté Českými centry

Rozpočet projektu

Projekt musí být realizován na území působnosti Českých center. (Seznam zemí, ve kterých mohou být projekty realizovány: Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, USA, Velká Británie)

Formulář žádosti ke stažení zde.

Další informace o Českých centrech:
http://www.czechcentres.cz
 

(10.08.2006) ZDROJ: Česká centra
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.