Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Výzva č. 2: Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo Finančních mechanismů EHP/Norska, vyhlásilo dne 24. července druhou výzvu  k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska. První ze sedmi priorit je uchování evropského kulturního dědictví, pro které je v této výzvě alokováno 30 % z 27, 51 mil EUR, tedy více než 235 miliónů Kč. Termín pro podání projektů  je 26. října 2006 16. 00 hodin. Minimální výše grantu pro individuální projekt je 250 000 EUR.

Prioritní oblasti:

1. Uchování evropského kulturního dědictví
2. Ochrana životního prostředí
3. Rozvoj lidských zdrojů
4. Zdravotnictví a péče o dítě
5. Podpora udržitelného rozvoje
7. Implementace Schengenského acquis a posilování justice

Žádosti o grant pro kompletní individuální projekty pro prioritní oblast 6. Vědecký výzkum a vývoj mohou být předloženy v rámci vyhlášených prioritních oblastí 1,2,3,4,5,7.

Všechny žádosti budou zohledňovat horizontální priority udržitelného rozvoje, rovné příležitosti a dobrou a transparentní správu finančních prostředků, jak je stanoveno v Pokynech:
Zásady dobré správy a protikorupční politiky, Politiky rovných příležitostí a Politiky udržitelného rozvoje.

Žádosti na záměry programu, které byly předloženy v rámci 1. Výzvy a obdržely kladné posouzení Národního kontaktního místa mohou být v této výzvě také předloženy jako kompletní žádosti. Tyto kompletní žádosti na program budou hodnoceny spolu se všemi žádostmi 2. Výzvy.

Žádosti bude možné předkládat do čtvrtka 26.10. 2006 do 15:00 hod. na příslušná kontaktní místa .

I. Alokovaná částka pro otevřenou 2. Výzvu je 27,51 mil. EUR
Alokace pro 2.Výzvu je indikativně rozdělena pro jednotlivé prioritní oblasti následovně:

1. Uchování evropského kulturního dědictví 30%
2 Ochrana životního prostředí 20%
3. Rozvoj lidských zdrojů 20%
4. Zdravotnictví a péče o dítě 23%
5. Udržitelný rozvoj 5%
7. Implementace Schengenského acquis a posilování justice 2%

Výše grantu bude stanovena pro každou žádost jednotlivě, a to jako minimální částka nezbytná pro realizaci navrhovaného projektu. Výše grantu pro projekt z FM EHP a/nebo FM Norska může dosáhnout:

Výše grantu do 60%; S výjimkou projektů, kterých se týkají níže uvedené body (b) a (c), výše grantu nepřekročí 60% projektových nákladů.
Výše grantu do 85%; V případě, že 15% nebo více projektových nákladů je spolufinancováno z centrálních, regionálních nebo místních rozpočtů. Finanční mechanismus EHP může poskytnout grant na zbylou částku projektových nákladů.
Výše grantu vyšší než 85%; Na grantovou pomoc určenou podporu činností NNO (včetně sociálních partnerů). Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska mohou být kombinovaně využity, tak aby výše podpory mohla být vyšší než ta popsána v bodech (a) a (b) tohoto odstavce, nepřekročí však 90% celkových výdajů. Domácí spolufinancování bude normálně požadováno.
 

Minimální výše grantu pro individuální projekt je 250 000 EUR.

II. Oprávněný žadatel o grant na individuální projekt je1:
organizační složka státu
příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu
kraj
organizace zřízená nebo založená krajem/obcí (kraj/obec musí mít v organizaci většinový majetkový podíl)
obec
svazek obcí
vzdělávací/výzkumné instituce
nestátní nezisková organizace (NNO)
vzdělávací/výzkumné instituce
instituce životního prostředí
dobrovolné a společenské instituce
podnikatelský subjekt

Žadatel musí mít právní subjektivitu, musí být zřízen v České republice a předmětem žádosti musí být činnost vykonávaná ve veřejném zájmu na území ČR.

III. Prioritní oblasti / zaměření priorit
Oprávnění žadatelé mohou předkládat žádost pro kompletní individuální projekty v případě, že projekt je v souladu s prioritními oblastmi FM EHP a FM Norska se zaměřením na prioritní oblasti popsané v příloze B Memoranda o porozumění FM EHP a FM Norska.

Projekt musí být v souladu s příslušnou regionální a/nebo národní sektorovou strategii.

IV. Termín a místo pro předložení žádosti
Kompletní žádosti v českém jazyce předkládejte 26. října 2006 do 15 hod. na adresu příslušná kontaktní místa. Toto se týká jak žádost, které jsou v souladu s národní sektorovou strategií, tak žádostí,které jsou v souladu s regionální strategií. Žádosti budou předloženy na příslušná kontaktní místa podle místa realizace projektu. Adresy těchto kontaktních míst jsou uvedeny zde .

Kontaktní místa provedou posouzení formálních náležitosti a oprávněnosti žádosti. Hodnocení kvality žádostí bude zajištěno kontaktními místy na úrovni sektorových ministerstvech .

V. Způsob předkládání žádosti
Žádosti budou zpracovány v češtině a v předepsaném formátu.

Elektronický formulář žádosti o grant v češtině pro 2. Výzvu Národního kontaktního místa pro FM EHP/Norska naleznete 

Další informace můžete naleznout Postupech pro žadatele ke zpracování žádosti o grant - pro elektronickou verzi Postupů klikněte zde , pro Přílohy zde  a pro Příklady indikátorů zde

Základem pro výpočet nákladů v žádostech předkládaných ve 2.Výzvě je stanoven fixní kurz 1,0 EURO =28,501 CZK.

Kompletní žádost musí být předložena ve 4 výtiscích (1 podepsaný originál a 3 kopie) a 4 elektronické verze žádosti (4 CD). Žádost musí být předložena v zalepené obálce (s přelepením spoje samolepkou, s podpisem oprávněného zástupce, příp. i s razítkem žadatele přes spoj) a označena nápisem "Originál" a "Kopie".

Papírová a elektronická verze včetně doplňujících informací a požadovaných příloh musí být identické.

VI. Podklady pro zpracování žádostí
Veškeré další závazné informace pro zpracování žádosti jsou uvedeny v Postupech pro žadatele a Manuálu pro implementaci  a jeho Přílohách.

Doplňující informace naleznete v dokumentu Pravidla a postupy a dalších relevantních směrnicích Kanceláře finančních mechanismů (FMO).

Všechny výše uvedené dokumenty jsou ke stažení na www.eeagrants.cz v sekci Pravidla pro implementaci Finančních mechanismů.

Veškerá obecná pravidla a směrnice jsou dále ke stažení v anglickém jazyce přímo na stránkách Kanceláře Finančních mechanismů www.eeagrants.org .

VII. Další informace
Dotazy mohou být zasílané příslušným kontaktním místům, kam budou žádosti předkládány. Dotazy mohou být zaslány ne později než 14 kalendářní dnů před konečným termínem pro předložení žádostí. Odpověď bude zaslána do 7 kalendářních dnů, ale ne později než 7 dnů před konečným termínem pro předložení žádostí.

Pokud bude mít žadatel problémy s kontaktováním relevantního Kontaktního místa, může se obrátit na Národní kontaktní místo:

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraničí pomoci, odb.58
Poštovní adresa:       Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon:   420 257 044 559 (583 /562)
Fax.   420 257 044 550
E-mail:   czp@mfcr.cz
Kontakt:   Irena Pražská

Žadatelé by měli pravidelně sledovat sekci Nejčastější dotazy a odpovědi na www.eeagrants.cz, kde budou poslední informace v rámci této výzvy.

(27.07.2006) ZDROJ: MF
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.