Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Výzva EK: Plán D pro demokracii, dialog a diskuzi

Výzva v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi je určena neziskovým organizacím na podporu iniciativ odpovídajících prioritním otázkám zdůrazněných v pracovním programu Komise, mj. na zintensivnění dialogu o evropských tématech mezi cílovými skupinami a politickými představiteli. Projekty mohou být různých podob (veřejné debaty, online fóra, semináře, výstavy atd.) ale musí se dotýkat co nejvíce otázek lokálního, regionálního, národního a evropského charakteru. Žádosti je třeba podat do 2. července 2007.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – GŘ pro komunikaci č. A2-1/2007
Zastoupení Evropské komise v České republice

Finanční podpora iniciativ národních a regionálních občanských sdružení, jejímž cílem je podpora účasti občanů v diskuzích o evropských tématech v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi.

I. ÚVOD / SOUVISLOSTI
• výzva v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi; podpora iniciativ odpovídajících prioritním otázkám zdůrazněných v pracovním programu Komise

II. CÍLE
• prioritní zaměření na mládež a ženy (avšak nevylučující ostatní skupiny)
• začlenit cílové skupiny do debat v rámci Plánu D, hlavní důraz  bude kladen na témata v rámci Komunikačních priorit roku 2007
• zintensivnit dialog o evropských tématech mezi cílovými skupinami a politickými představiteli
• příspěvky cílových skupin jako podněty pro rozhodovací procesy

Projekty mohou nabýt různých podob (veřejné debaty, online fóra, semináře, výstavy atd.).
Projekty musí:
• být přístupné cílovým skupinám, aniž by vylučovaly širokou veřejnost
• vzbuzovat zájem – dotýkat se co nejvíce otázek lokálního, regionálního, národního a evropského charakteru
• vyvarovat se příliš technických témat nebo úzce zaměřených témat
• zahrnovat dialog s politickými představiteli na lokální, regionální, národní a evropské úrovni; účast/zapojení politických představitelů na akcích projektu je velmi vítaná 
• využívat internet jako komunikačního nástroje

Výsledkem projektů by měl být mimo jiné dlouhodobý přínos k evropské debatě, resp.vytváření dlouhodobých vazeb mezi zájmovými skupinami.

III. HARMONOGRAM
• žádosti musí být podané do 2. července 2007
• projekty samotné by měly začít do 30/09/2007 a skončit do 30/09/2008 (max. doba trvání projektů – 12 měsíců)
• výsledky výběrového řízení budou zveřejněny v srpnu 2007

IV. FINANCOVÁNÍ
• celkový rozpočet pro ČR – 50 000€ (grant pro jednotlivý projekt nemůže být nižší než 5 000€)
• grant nesmí překročit 70% uznatelných nákladů projektu (princip spolufinancování)
• možnost sestavení seznamu náhradníků („reserve list“) pozitivně hodnocených, ale nevybraných projektů

V. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Organizace musí být neziskovou organizací; mít právnickou subjektivitu; být registrována v některé ze zemí EU27; být finančně, technicky a provozně způsobilá k řádné realizaci projektu; a být právně a morálně bezúhonná.

VI. KRITÉRIA VÝBĚRU
Bude posuzována způsobilost (technická a finanční) ucházející se organizace k řádnému provedení projektu.  Na zapojení ostatních zemí EU27 bude pozitivně nahlíženo.

VII. KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ GRANTU
• soulad projektu s cíli Plánu D
• kvalita pracovního programu a způsob provedení, proveditelnost
• „multiplikační“ efekt

VIII. POSTUP PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
Výzva bude zveřejněna na portálu Europa a na webových stránkách Zastoupení EK v ČR 16/05/2007.
Žádosti musí být předloženy v jednom z oficiálních jazyků EU.
Žádosti musí být adresovány Zastoupení EK v ČR (doporučená zásilka, kurýr nebo osobně). Žadatelé budou písemně informováni o přijetí jejich žádosti. V případě zamítnutí žádosti o grant  budou písemně uvedeny důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí.

IX. KONTAKT
Zastoupení EK v ČR
Tereza SANJUAN - Communication Officer
Tereza.SANJUAN@ec.europa.eu, Fax + 420 224 324 720

Veškeré další podrobnosti jsou zveřejněny:
http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=4785

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.