Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace OSF Praha: mimořádná výzva na podporu projektů

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje mimořádnou výzvu pro podání žádostí o podporu projektů v oblasti umění a kultury. Výzva se vyhlašuje v rámci programu Emergency Fund, jenž podporuje zejména projekty, které řeší závažné potřeby společnosti a nabízí inovativní přístupy. Emergency Fund se zaměřuje na podporu hodnot otevřené společnosti a posílení sociální solidarity ve společnosti. V rámci výzvy jsou očekávány projekty ve dvou tématických oblastech angažované umění a podpora udržitelnosti uměleckých a kulturních organizací. Uzávěrka pro předložení žádostí je 18. června 2011. 
Podporované tematické oblasti výzvy:

1. Angažované umění

 
Cílem je motivovat umělecké a kulturní organizace k realizaci projektů zaměřených na svobodné vyjadřovaní společenských vizí, nových perspektiv a idejí, zohledňující závažné problémy současné společnosti. Snahou výzvy je podpořit realizaci projektů zaměřených na zvýšení společenské pozornosti vůči znevýhodněným skupinám a/nebo vzdělávacích a participativních projektů ve vyloučených komunitách.

Podporované projekty:
Podpořeny budou umělecké a kulturní projekty, které tvůrčím a inovativním způsobem reagují na současná závažná společenská témata, zahrnují aktuální společenskou kritiku, zaměřují se na lidsko-právní otázky a/nebo používají nástroje uměleckého aktivismu reflektující kritickým způsobem současné dění ve společnosti.   

Zvláštní zřetel bude brán na projekty, které zohledňují problematiku související s bojem proti populismu, rasismu, extremismu, xenofobii a dalším negativním společenským jevům, dále na projekty, které zahrnují mladé lidi, konkrétní sociální a ohrožené skupiny osob (senioři, migranti, Romové, drogově závislí, bezdomovci, dlouhodobě nemocní, a další).

O podporu mohou žádat:
•neziskové organizace (o.s., o.p.s.)
•OSVČ (nezávislí umělci)
 
Podpora nebude udělena projektům, které iniciovaly, či na kterých se podílejí politické strany či politická sdružení, nebo projektům, které jsou součástí marketingových či reklamních kampaní zboží či konkrétních služeb.

2. Posílení udržitelnosti uměleckých a kulturních organizací
 
Cílem je stimulovat využívání nových nástrojů, včetně využití sociálních sítí a modelů managementu uměleckých a kulturních organizací s ambicí posílit udržitelnost uměleckých a kulturních organizací, případně posílit aktivity napomáhající překlenout krizové období způsobené výpadkem finančních zdrojů, poklesem návštěvnosti, snížením příjmů z veřejných kulturních služeb, aj.   
 
Podporované projekty:
Podpořeny budou projekty uměleckých a kulturních organizací (muzea, knihovny, komunitní centra, divadla, opery, orchestry, umělecké a kulturní nevládní organizace) zaměřené na rozvoj dobrovolnictví, dárcovství, na získávání nového publika a na implementaci dalších nových metod práce a inovativních přístupů, které zlepší celkovou stabilitu a dlouhodobou udržitelnost organizace.    

 
O podporu mohou žádat:

•neziskové organizace (o.s., o.p.s.)
•kulturní příspěvkové organizace zřizované městy a obcemi
 
Podpora nebude udělena školským institucím.  

 
Granty z otevřené výzvy v oblasti umění a kultury nejsou určeny na:


•na realizaci autorských výstav, produkci tradičního divadla, tance, hudby, hraných filmů, CD, DVD a vydávání knih, nebo jiných tištěných materiálů.  
•umělecké honoráře
•investiční náklady (výstavby, rekonstrukce)
•běžné provozní náklady žadatele
•komerční projekty
•zavedené či velké projekty (např. opakující se festivaly)
•studentské projekty
•cesty do zahraničí
•konference
•pokrytí dluhů
 
Informace pro žadatele:
Žádosti musí být zpracovány na předepsaném formuláři, který je k dispozici ke stažení zde, a doplněny povinnými přílohami.
 
Žádost ve formátu kompatibilním s MS Word zašlete na emailovou adresu emergency.fund@osf.cz. Současně žádáme o zaslání 2 výtisků formuláře v tištěné podobě včetně požadovaných příloh. Vytištěný formulář musí být vytištěný oboustranně a svázán. Žádosti podané faxem se nepřijímají.
 

Tištěné žádosti zasílejte na adresu: Nadace Open Society Fund Praha, Seifertova 47, 130 00, Praha 3. Na obálku uveďte označení „Emergency Fund-Kultura“.

 
Maximální výše grantu:  25 000 USD
Finanční podpora vybraným projektům bude vyplacena v Kč v aktuálním kurzu RFSB. Vyplacená částka v Kč nesmí převýšit celkovou částku v USD.
 

Pokud bude požadováno kofinancování předloženého projektu, je třeba dodržet následující podmínky: Postup při podávání žádosti o kofinancování projektu

Uzávěrka přijímání žádostí je: 18. 6. 2011
(Rozhoduje datum uvedené na poštovním razítku. Do stejného data je žadatel rovněž povinen zaslat elektronickou verzi žádosti emailem).
 

Období realizace podpořených projektů: září 2011 - prosinec 2012

Nadace si vyhrazuje právo nepodpořit žádný z přijatých projektů.

Předložené žádosti budou posuzovány hodnotící komisí Nadace a všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení informováni.

 
Kontakt:
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně grantového kola kontaktujte koordinátorku Markétu Kráčalíkovou na telefonním čísle +420-2 22 54 09 79 nebo na emailu marketa.kracalikova@osf.cz.
(31.05.2011) ZDROJ: Nadace OSF Praha
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.