Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov: nadační příspěvky z NIF 2007

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení pro rozdělení výnosů z příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF). Cílem je podpora kulturních a komunitních projektů, a ochrana kulturních památek dle specifického vypsání programu. Uzávěrka je do 30. dubna 2007

Témata grantových projektů - Grantová soutěž 2007
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Rozdělení výnosů z příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF)

I. Podpora kulturních a komunitních projektů
1. Popularizace zejména barokní hudební kultury – živé produkce barokních a dalších hudebních děl, hudební výzkum.
2. Divadlo 17. a 18. století – vzdělávací projekty zaměřené na mladou generaci s důrazem na vysokou míru autenticity dobového přednesu a projevu (workshopy, kursy barokní techniky tance, zpěvu a hry na hudební nástroje, experimentální produkce).
3. Osvětové a popularizační akce – výstavy, přednášky a publikační projekty v oblasti barokní divadelní kultury.
4. Propagace barokní divadelní kultury prostřednictvím moderních informačních technologií (DVD, audio, internet). Výstupy projektů nesmí být využívány ke komerčním účelům.
5. Výzkumné a badatelské projekty, zaměřené na poznání barokní divadelní kultury a aristokratických zábav 17. a 18. stol.
6. Produkce a výzkum hudebních a divadelních představení.
7. Výtvarné aktivity, vytváření uměleckých děl, realizace výstav, kurzů, plenérů a workshopů a výzkum.
8. Projekty environmentálního charakteru na Českokrumlovsku.
9. Vzdělávací projekty.
10. Projekty zaměřené na děti a mládež.
11. Projekty přispívající k rozvoji místní komunity a obohacení komunitního života.

II. Ochrana kulturních památek
1. Restaurování a rekonstrukce památek, zvláště zámeckých historických divadel, vnitřního vybavení a fondů teatrálií, aristokratických sídel a ostatních cenných památek na území ČR.
2. Odborné studie zaměřené na evidenci divadelních fondů, obnovu a oživení zámeckých historických  divadel.
3. Popularizace památkového kulturního dědictví s důrazem na posilování vztahu místní komunity k památkám – výstavy, přednášky, besedy, benefiční akce, workshopy.
4. Vzdělávání mladé generace – návštěvy kulturních památek, pracovní dílny, besedy, pracovní setkání, studijní cesty či pobyty, badatelská činnost.
5. Výzkumné projekty související s barokní kulturou.
6. Podpora publikační a vydavatelské činnosti.
7. Studium a výzkum barokní jevištní techniky.
8. Podpora studijních cest souvisejících s poznáním evropské barokní divadelní kultury.

Uzávěrka
30. dubna 2007, u projektů zaslaných poštou rozhoduje datum na poštovním razítku.
Obálku zřetelně označte textem Grantová soutěž 2007.

Informaci o výsledcích výběrového řízení obdrží všichni žadatelé do 31. června 2007.

Výše nadačních příspěvků
10.000 až 300.000 Kč, pro investiční projekty až 500.000 Kč


Podmínky pro žadatele
Žádosti jsou přijímány na formuláři, který nadace na požádání zašle vytištěný či v elektronické formě, rovněž je ke stažení na internetových stránkách nadace (http://www.foundation.ckrumlov.cz). Žádosti musí žadatel předložit ve dvou vyhotoveních – jednom originálu a jedné kopii.

Kontakt a další informace
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
tel./fax: 380 711 298
e-mail: foundation@ckrumlov.cz

(20.04.2007) ZDROJ: ECN
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.